Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Lepiej późno niż wcale
2018-12-10, Sebastian Bach

Lepiej późno niż wcale

Od kilku lat skarbnicy gmin oraz główni księgowi ośrodków pomocy społecznej „zachodzili w głowę”, jak to jest możliwe, że otrzymane przez gminę środki z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny nie stanowią dochodu budżetu gminy, a wydatki pokryte z otrzymanych środków nie stanowią wydatku budżetu jst. Przekazywane za pośrednictwem wojewody środki Funduszu Pracy były ujmowane wyłącznie w wydatkach państwowego funduszu celowego.

skarbnik i kierownik referatu finansowo-budżetowego gminy

Krytyczne uwagi co do takiego sposobu finansowania zadań realizowanych przez gminy doprowadziły do stanu, w którym możemy powiedzieć: „w końcu jest normalnie”. Jak wynika z opisu „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, zamieszczonego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tinyurl.com/MPiPS-­program) środki przekazane z Funduszu Pracy w 2018 r. stanowią dochód budżetu gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte stanowisko jest zgodne z nową nazwą paragrafu dochodów 269, która od 1 stycznia 2018 r. – w wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – brzmi: „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”. Z opisu paragrafu wynika, że w tej podziałce klasyfikacji budżetowej należy po stronie dochodów budżetu gminy zaplanować środki Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Przyjmując w dochodach budżetu gminy – w rozdziale 85504, paragrafie 269 – środki z Funduszu Pracy, możemy powiedzieć: „Lepiej późno niż wcale”.