Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Ministerstwo o odsetkach od opłaty planistycznej
2019-02-04, Sebastian Bach

Ministerstwo o odsetkach od opłaty planistycznej

Dyskusja na temat istnienia lub braku prawa do naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty planistycznej wydaje się nie mieć końca. Różnorodność stanowisk prezentowanych w literaturze, a co gorsza, przedstawianych również w orzeczeniach sądów czy wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów – sprawia, że pracownicy samorządowi zajmujący się naliczaniem i egzekucją tej opłaty mają ogromne trudności z przyjęciem właściwej metody postępowania.

skarbnik i kierownik referatu finansowo-budżetowego gminy

Aktualne brzmienie przepisów prawa nie powinno jednak już dziś budzić wątpliwości. Od opłaty planistycznej należy naliczać odsetki za zwłokę na mocy art. 53 § 1 ordynacji podatkowej w związku z art. 67 ustawy o finansach publicznych. Potwierdziło to jednoznacznie Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniu udzielonym miesięcznikowi „Finanse Publiczne”. Ministerstwo wskazało: „Uwzględniając, że należności z tytułu opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mieszczą się w katalogu środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, stosownie do art. 67 ww. ustawy znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym przepisy art. 53 § 1 tej ustawy”.