Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Niepewna postać sprawozdania finansowego
2019-01-07, Bożena Rudnicka

Niepewna postać sprawozdania finansowego

Dla państwowych jednostek budżetowych jest oczywiste, że muszą sporządzić i przekazać sprawozdanie finansowe w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

doktor nauk ekonomicznych, ekspert z zakresu rachunkowości budżetowej

Dotyczy to także nowego elementu sprawozdania, czyli informacji dodatkowej. Na moment pisania tego komentarza aplikacja przeznaczona dla informacji dodatkowej jest w trakcie opracowywania i zapewne wkrótce będzie gotowa. Zaangażowani w to pracownicy ministerstwa, co warto podkreślić, starają się nadać tej aplikacji optymalny kształt. Informacją ważną dla dysponentów drugiego stopnia jest to, że w konsekwencji zmiany rozporządzenia z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej przywrócono obowiązek sporządzania przez nich sprawozdania łącznego.

To, w jakiej postaci – papierowej czy elektronicznej – będą sporządzały sprawozdanie finansowe jednostki organizacyjne jst, zależy od samych jst. Postać dokumentu elektronicznego jest wymagana dla sprawozdania finansowego jst oraz bilansu skonsolidowanego przekazywanego przez zarząd jst do RIO. Sprawozdania te muszą być przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w BIP-ie Ministerstwa Finansów. Także ta aplikacja na moment pisania tego komentarza nie jest jeszcze dostępna, ale potencjalna struktura dotychczasowych elementów sprawozdania finansowego jest raczej oczywista. Niepewne jest ustrukturyzowanie informacji dodatkowej, np. w jakim zakresie będą to tabele danych i jaką maksymalną liczbę znaków będzie można wprowadzić do poszczególnych pól.

Brak dostępu do aplikacji nie jest przeszkodą w przygotowywaniu informacji dodatkowej, ponieważ jej zakres merytoryczny określa załącznik nr 12. W ramach tych przygotowywań wiele jst zrobiło przegląd stosowanych przez jednostki organizacyjne zasad wyceny aktywów oraz pasywów i ujednoliciło je poprzez nakaz zmiany polityk rachunkowości.