Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów
2019-02-04, Arkadiusz Sputowski

Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów

Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadzono opłatę przekształceniową, którą nowy właściciel gruntu będzie ponosił na rzecz dotychczasowego właściciela.

ekspert z zakresu prawa podatkowego, audytor wewnętrzny

Wysokość opłaty będzie równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Ponadto ustalono, że w przypadku ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która zgodnie z postanowieniami umowy obowiązywałaby od 1 stycznia 2019 r.

Nowy właściciel gruntu będzie wnosił opłatę do 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ będzie mógł rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata przekształceniowa będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich opłat za przekształcenie (sumy opłat rocznych). Współwłaściciel gruntu może bowiem w każdym momencie złożyć wniosek o pozwolenie na wniesienie jednorazowej wpłaty regulującej całą należność. W takim przypadku należność ustalona przez właściwy organ będzie odpowiadać sumie opłat pozostałych do uiszczenia.

W konsekwencji wejścia w życie ustawy dotychczasowe opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania stały się zatem opłatami rocznymi z tytułu przekształcenia współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność tego gruntu.