Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Opodatkowanie gruntów pod liniami przesyłowymi
2018-10-04, Arkadiusz Sputowski

Opodatkowanie gruntów pod liniami przesyłowymi

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., zmianom ulegną zapisy ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym.
Arkadiusz Sputowski

Arkadiusz Sputowskiekspert z zakresu prawa podatkowego, audytor wewnętrzny

Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie podejścia do opodatkowania gruntów pod liniami przesyłowymi poprzez doprecyzowanie zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Zmienione przepisy wskazują, że posadowienie wymienionej infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów.

Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą posadowienie określonej w ustawie infrastruktury na gruntach osób trzecich, z których przedsiębiorstwo będące właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej umowy lub bezumownie), nie skutkuje zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów. Jeśli zaś na tych gruntach nie tylko została posadowiona infrastruktura, lecz jest również prowadzona działalność gospodarcza (na przykład fabryka, siedziba firmy, parking czy wyrobisko), to od wskazanych gruntów będzie pobierana najwyższa stawka podatku od nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

Najistotniejszą informacją dla samorządów jest niewątpliwie to, że nowelizacja nie wprowadza zwolnienia przedsiębiorstw objętych regulacją z opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz że jest ona neutralna dla budżetów jst.