Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Przywileje podatkowe dla spółdzielni rolników
2018-12-10, Arkadiusz Sputowski

Przywileje podatkowe dla spółdzielni rolników

Na mocy ustawy o spółdzielniach rolników rozszerzono w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych katalog zwolnień z podatku od nieruchomości. Począwszy od 1 stycznia 2019 r., w katalogu tym pojawią się budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach rolników, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

ekspert z zakresu prawa podatkowego, audytor wewnętrzny

To kolejne wprowadzone w 2018 r. zwolnienie wpływające na finanse samorządu terytorialnego, tym razem mające na celu stymulowanie rozwoju spółdzielni rolników i tworzenie sieci rolniczej spółdzielczości. Podobnie jak w przypadku poprzednich tego typu zmian stwierdzono, że nie ma dostępnych danych, które określałyby wielkość utraconych przez jednostki samorządu dochodów z tytułu wymienionego zwolnienia w podatku od nieruchomości. Ponadto wskazano, że nie ma możliwości pozyskania bezpośrednio od samorządów przykładowych danych o podatku wnoszonym przez grupy producentów rolnych.

Kolejne zwolnienie podatkowe, które uszczupla podstawowe dochody gmin, należy ocenić negatywnie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zwolnienie wprowadzono w trakcie roku podatkowego, w czasie wykonywania uchwalonych budżetów gmin. Po drugie, w ustawie o spółdzielniach rolników nie przewidziano dla gmin żadnych mechanizmów rekompensowania utraconych dochodów.