Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Komentarz eksperta » Rekompensaty dla gmin
2019-01-07, Arkadiusz Sputowski

Rekompensaty dla gmin

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1722) zostały wprowadzone mechanizmy, dzięki którym gminy mogą uzyskać zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami Skarbu Państwa.

ekspert z zakresu prawa podatkowego, audytor wewnętrzny

Postanowiono, że dochody gmin za 2017 r. i za lata wcześniejsze, utracone w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub z wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy, zostaną zwrócone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwrotu utraconych dochodów za 2018 r. i lata następne dokona natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Równocześnie w nowelizacji określono procedurę składania i analizowania wniosków oraz terminy zwrotu utraconych dochodów. Zobowiązano też ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości naliczanego od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

Uchwalone rozwiązania należy oczywiście ocenić pozytywnie. Krytyczne uwagi można jednak wysunąć w odniesieniu do zwłoki w definitywnym wprowadzeniu opisanych rozwiązań. Jest to szczególnie istotne w kontekście negatywnych odpowiedzi udzielanych wcześniej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które odmawiały zwrotu utraconych dochodów za okres, gdy powstało roszczenie gmin.