Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Nowe zasady rachunkowości

Rozpoczęte w zeszłym roku prace nad nowelizacją szczególnych zasad rachunkowości zostały zakończone. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r. Informacja ta ma istotne znaczenie w kontekście najważniejszych zmian, jakimi są wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa, rozszerzenie sprawozdania jednostkowego i łącznego o informację dodatkową oraz zmiany w niektórych elementach sprawozdania finansowego.więcej »

Programy UE po zmianie ustawy

Od 2 września 2017 r. obowiązują zmienione zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na istotne zmiany wprowadzone nowelizacją. więcej »

Wycena według kosztu wytworzenia

Jednostki są zobowiązane do wskazania w polityce rachunkowości zasad wyceny aktywów i pasywów. Powinny wówczas pamiętać, by określać tylko te zasady, które od-noszą się do aktywów i pasywów wy-stępujących w danej jednostce. Dość często w politykach rachunkowości jednostek budżetowych można natomiast spotkać stwierdzenie, że środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub według kosztu wytworzenia. Ta-kie sformułowanie odnosi się nie tyle do występujących w praktyce tych jednostek możliwości wyceny, ile do zapisów ustawy o rachunkowości określających dopuszczalne sposoby wyceny środków trwałych.więcej »

Nowe zwolnienia w podatkach lokalnych

W uchwalonej 20 lipca 2017 r. ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (DzU z 2017 r., poz. 1529) wprowadzono nowe zwolnienia w obszarze podatków lokalnych. Postanowiono, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 20 lipca 2017 r. Ponadto Krajowy Zasób Nieruchomości – w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w przywołanej ustawie – objęto zwolnieniem z podatku rolnego i leśnego.więcej »

Rozliczenie VAT od inwestycji

W wydanym 4 kwietnia 2017 r. – niekorzystnym dla wielu samorządów – wyroku WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 64/17) sąd poparł stanowisko Ministra Finansów, który uznał, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców i firm), jak i własnych jednostek organizacyjnych, to od 1 stycznia 2016 r. nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, lecz na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.więcej »

Pozostałe środki trwałe a KŚT

W opublikowanym niedawno KSR nr 11 „Środki trwałe” zakłada się, że po stwierdzeniu przynależności składnika aktywów do kategorii środków trwałych następuje jego przyporządkowanie do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju KŚT. więcej »

Ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności w podatkach lokalnych

Ustawą z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym wprowadzono zasadę, że jeżeli grunty, nieruchomość lub obiekt budowlany czy też las są współwłasnością bądź znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania odpowiednio podatkiem rolnym, podatkiem od nieruchomości lub podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). więcej »

KSR 11 „Środki trwałe”

W Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów (poz. 105) opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, przyjęty w formie uchwały nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 3 kwietnia 2017 r. Nowy standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za obecny rok obrotowy. Celem opracowania wytycznych było przede wszystkim zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych w odniesieniu do środków trwałych. więcej »

Termin zakończenia spisu z natury

W celu zminimalizowania wątpliwości dotyczących stosowania przepisów uor Komitet Standardów Rachunkowości wydaje krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska w sprawach uznanych za szczególnie problematyczne. Wytyczne Komitetu nie stanowią obowiązującego prawa i nie muszą być uwzględniane w polityce rachunkowości. Choć stosowanie standardów i stanowisk ma charakter fakultatywny, uznaje się, że ich wdrożenie – w takim rzecz jasna zakresie, w jakim dotyczą jednostki – zapewnia prawidłowe stosowanie przepisów uor.więcej »

Limit zadłużenia samorządów

W uzasadnieniu do opublikowanego w kwietniu projektu nowelizacji ufp wskazano, że celem zmian jest m.in. zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów oraz uelastycznienie ich gospodarki finansowej. W moim przekonaniu cele te – o ile w ogóle są realizowane – to marginalnie. Główny nacisk położono bowiem na zwiększenie zakresu tytułów dłużnych objętych limitem określonym w art. 243 ufp oraz na kontrolę sprawowaną przez RIO.więcej »

« poprzednia