Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

10 000 zł a wydatki inwestycyjne

Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) musi być sfinansowane albo ze środków na wydatki inwestycyjne (§ 605, § 606) albo na wydatki bieżące (§ 421). więcej »

NSA o opłatach niepodlegających VAT

Wskutek centralizacji VAT jst były zobowiązane uwzględnić w rozliczeniach podatkowych obroty nierozpoznawane dotychczas przez jednostki budżetowe, co rodziło wiele wątpliwości i sporów. Organy podatkowe zajmowały sprzeczne stanowiska m.in. w materii opodatkowania czynności szkół i przedszkoli oraz usług opiekuńczych. więcej »

Nowy wykaz podatników VAT czynnych od 2018 r.

Na 1 stycznia 2018 r. planowano wejście w życie przepisów nowelizujących ordynację podatkową, przewidujących wprowadzenie – dla podmiotów innych niż jsfp i mikroprzedsiębiorcy – obowiązku dobowego przesyłania wyciągów z rachunków bankowych w postaci JPK_WB. więcej »

Jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą je opłacali jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast wykonywania trzech albo czterech przelewów miesięcznie będą łącznie opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.więcej »

Jednorazowe umorzenie od 10 000 zł

Od 2018 r. wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), wyniesie 10 000 zł, a nie jak do tej pory – 3500 zł. więcej »

Raporty z samorządowych podatków

W wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nałożono na organy gmin nowy obowiązek sprawozdawczy. Od 2018 r. wprowadzono coroczne sprawo­zdanie o podstawach opodatkowania podatkami: rolnym, leśnym i od nieruchomości, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. więcej »

Żłobki i kluby dziecięce bez podatku

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – począwszy od 1 stycznia 2018 r. – zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów. więcej »

Interpretacja na korzyść kontrolowanego – nie w funduszach UE

Ostatnimi czasy wiele mówi się o zmianie podejścia odpowiedzialnych za kontrolę instytucji publicznych do kontrolowanych podmiotów – nie tylko obywateli (osób fizycznych), ale również jsfp. Wszelkie niejednoznaczności, również te związane z interpretacją obowiązujących przepisów, mają być rozwiązywane na korzyść kontrolowanych. więcej »

Nowe zasady rachunkowości

Rozpoczęte w zeszłym roku prace nad nowelizacją szczególnych zasad rachunkowości zostały zakończone. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r. Informacja ta ma istotne znaczenie w kontekście najważniejszych zmian, jakimi są wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa, rozszerzenie sprawozdania jednostkowego i łącznego o informację dodatkową oraz zmiany w niektórych elementach sprawozdania finansowego.więcej »

Programy UE po zmianie ustawy

Od 2 września 2017 r. obowiązują zmienione zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na istotne zmiany wprowadzone nowelizacją. więcej »

« poprzednia