Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych – CUS

Począwszy od 1 stycznia 2020 r., zaczną funkcjonować centra usług społecznych. To nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych, którą – na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – będą mogły tworzyć gminy w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.więcej »

Czy jst muszą uwzględniać stanowisko KSR?

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste nie zawiera obowiązujących jst przepisów prawa, lecz wytyczne, które mogą, ale nie muszą być zastosowane w praktyce przez jst.więcej »

Nowelizacja w zakresie „opłaty śmieciowej”

Po upływie prawie rocznego procesu legislacyjnego dnia 19 lipca 2019 r. została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. więcej »

Zamieszanie z prewspółczynnikiem

Niestety, do braku pewności prawa w kwestiach podatkowych sektor finansów publicznych musiał się już przyzwyczaić. W lipcu obserwowaliśmy kolejne przełomowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym razem w sprawie zakresu odliczenia VAT od kosztów ogólnych (takich jak np. media, remonty, materiały biurowe).więcej »

Ustalanie i pobór opłat egzekucyjnych

W konsekwencji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego znowelizowano ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i określono w niej nowe zasady ustalania i poboru kosztów egzekucyjnych. więcej »

Czy jst planują po nowemu?

Ponieważ upłynęło już kilka miesięcy od początku roku, można już podjąć próbę podsumowania skutków nowych przepisów pozwalających na prowadzenie planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych według określonych symboli grup wydatków.więcej »

Samorządowe deklaracje podatkowe

Jeszcze tylko do końca czerwca 2019 r. rady gmin mogą określać warunki i tryb składania – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości przez pozostałych podatników, w tym sposób przesyłania tych informacji i deklaracji oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone wymienione dokumenty. więcej »

Tylko umorzenie czy także amortyzacja pozostałych środków trwałych?

Za nami pierwsze sporządzenie sprawozdania finansowego z informacją dodatkową. Wypełnienie niektórych jej pozycji budziło wątpliwości. więcej »

Opłaty w żłobkach samorządowych

Zgodnie z art. 58 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jst albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jst, wysokość opłaty dodatkowej za dłuższy pobyt w wymienionych placówkach oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają – w drodze uchwały – odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.więcej »

Wpłata na złe konto będzie słono kosztować

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT (druk 3301), która przewiduje sankcje za zapłatę na inne konto niż wskazane w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście, którą Szef KAS ma udostępnić od 1 września 2019 r. więcej »

« poprzednia