Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Opóźnienia w transakcjach handlowych

Od 1 stycznia 2020 r. – na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych – zmienią się zasady ustalania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość tych odsetek będzie stanowiła sumę 10 punktów procentowych oraz stopy referencyjnej NBP.więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

Bardzo często na szkoleniach wraca problem inwentaryzacji obcych środków trwałych, a przez analogię – także tych ujętych na kontach bilansowych jsfp, ale przekazanych do używania innym jednostkom. więcej »

Niedochodzenie drobnych należności w jsfp

Od 1 stycznia 2020 r., gdy zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, zmienią się zasady dotyczące dochodzenia należności jsfp.więcej »

Termin potwierdzenia salda

W stanowisku w sprawie inwentaryzacji zapasów Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), definiując pojęcie spisu z natury, wyodrębnił czynności spisowe i czynności pozostałe, takie jak wycena spisanych aktywów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ich wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych. więcej »

Nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych – CUS

Począwszy od 1 stycznia 2020 r., zaczną funkcjonować centra usług społecznych. To nowa forma organizacyjna jednostek sektora finansów publicznych, którą – na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – będą mogły tworzyć gminy w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.więcej »

Czy jst muszą uwzględniać stanowisko KSR?

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste nie zawiera obowiązujących jst przepisów prawa, lecz wytyczne, które mogą, ale nie muszą być zastosowane w praktyce przez jst.więcej »

Nowelizacja w zakresie „opłaty śmieciowej”

Po upływie prawie rocznego procesu legislacyjnego dnia 19 lipca 2019 r. została uchwalona nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. więcej »

Zamieszanie z prewspółczynnikiem

Niestety, do braku pewności prawa w kwestiach podatkowych sektor finansów publicznych musiał się już przyzwyczaić. W lipcu obserwowaliśmy kolejne przełomowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym razem w sprawie zakresu odliczenia VAT od kosztów ogólnych (takich jak np. media, remonty, materiały biurowe).więcej »

Ustalanie i pobór opłat egzekucyjnych

W konsekwencji wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego znowelizowano ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i określono w niej nowe zasady ustalania i poboru kosztów egzekucyjnych. więcej »

Czy jst planują po nowemu?

Ponieważ upłynęło już kilka miesięcy od początku roku, można już podjąć próbę podsumowania skutków nowych przepisów pozwalających na prowadzenie planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych według określonych symboli grup wydatków.więcej »

« poprzednia