Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Jednorazowe umorzenie od 10 000 zł

Od 2018 r. wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którą będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop), wyniesie 10 000 zł, a nie jak do tej pory – 3500 zł. więcej »

Raporty z samorządowych podatków

W wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nałożono na organy gmin nowy obowiązek sprawozdawczy. Od 2018 r. wprowadzono coroczne sprawo­zdanie o podstawach opodatkowania podatkami: rolnym, leśnym i od nieruchomości, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. więcej »

Żłobki i kluby dziecięce bez podatku

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – począwszy od 1 stycznia 2018 r. – zwolnienie z podatku od nieruchomości dla żłobków i klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów. więcej »

Interpretacja na korzyść kontrolowanego – nie w funduszach UE

Ostatnimi czasy wiele mówi się o zmianie podejścia odpowiedzialnych za kontrolę instytucji publicznych do kontrolowanych podmiotów – nie tylko obywateli (osób fizycznych), ale również jsfp. Wszelkie niejednoznaczności, również te związane z interpretacją obowiązujących przepisów, mają być rozwiązywane na korzyść kontrolowanych. więcej »

Nowe zasady rachunkowości

Rozpoczęte w zeszłym roku prace nad nowelizacją szczególnych zasad rachunkowości zostały zakończone. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r. Informacja ta ma istotne znaczenie w kontekście najważniejszych zmian, jakimi są wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu z wykonania budżetu państwa, rozszerzenie sprawozdania jednostkowego i łącznego o informację dodatkową oraz zmiany w niektórych elementach sprawozdania finansowego.więcej »

Programy UE po zmianie ustawy

Od 2 września 2017 r. obowiązują zmienione zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Warto zwrócić uwagę na istotne zmiany wprowadzone nowelizacją. więcej »

Wycena według kosztu wytworzenia

Jednostki są zobowiązane do wskazania w polityce rachunkowości zasad wyceny aktywów i pasywów. Powinny wówczas pamiętać, by określać tylko te zasady, które od-noszą się do aktywów i pasywów wy-stępujących w danej jednostce. Dość często w politykach rachunkowości jednostek budżetowych można natomiast spotkać stwierdzenie, że środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub według kosztu wytworzenia. Ta-kie sformułowanie odnosi się nie tyle do występujących w praktyce tych jednostek możliwości wyceny, ile do zapisów ustawy o rachunkowości określających dopuszczalne sposoby wyceny środków trwałych.więcej »

Nowe zwolnienia w podatkach lokalnych

W uchwalonej 20 lipca 2017 r. ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości (DzU z 2017 r., poz. 1529) wprowadzono nowe zwolnienia w obszarze podatków lokalnych. Postanowiono, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z 20 lipca 2017 r. Ponadto Krajowy Zasób Nieruchomości – w zakresie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w przywołanej ustawie – objęto zwolnieniem z podatku rolnego i leśnego.więcej »

Rozliczenie VAT od inwestycji

W wydanym 4 kwietnia 2017 r. – niekorzystnym dla wielu samorządów – wyroku WSA w Bydgoszczy (I SA/Bd 64/17) sąd poparł stanowisko Ministra Finansów, który uznał, że skoro gmina wykorzystuje infrastrukturę kanalizacyjną zarówno na rzecz odbiorców zewnętrznych (mieszkańców i firm), jak i własnych jednostek organizacyjnych, to od 1 stycznia 2016 r. nie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości, lecz na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.więcej »

Pozostałe środki trwałe a KŚT

W opublikowanym niedawno KSR nr 11 „Środki trwałe” zakłada się, że po stwierdzeniu przynależności składnika aktywów do kategorii środków trwałych następuje jego przyporządkowanie do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju KŚT. więcej »

« poprzednia