Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Samorządowe deklaracje podatkowe

Jeszcze tylko do końca czerwca 2019 r. rady gmin mogą określać warunki i tryb składania – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości przez pozostałych podatników, w tym sposób przesyłania tych informacji i deklaracji oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone wymienione dokumenty. więcej »

Tylko umorzenie czy także amortyzacja pozostałych środków trwałych?

Za nami pierwsze sporządzenie sprawozdania finansowego z informacją dodatkową. Wypełnienie niektórych jej pozycji budziło wątpliwości. więcej »

Opłaty w żłobkach samorządowych

Zgodnie z art. 58 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jst albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jst, wysokość opłaty dodatkowej za dłuższy pobyt w wymienionych placówkach oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają – w drodze uchwały – odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.więcej »

Wpłata na złe konto będzie słono kosztować

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT (druk 3301), która przewiduje sankcje za zapłatę na inne konto niż wskazane w elektronicznym wykazie podatników VAT, czyli na tzw. białej liście, którą Szef KAS ma udostępnić od 1 września 2019 r. więcej »

Status opłaty za tzw. wsad do kotła

W art. 106 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe postanowiono, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należy podkreślić, że dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.więcej »

Aktualizacja sprawozdania podatkowego SP-1

Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego do 10 stycznia 2019 r. miały obowiązek złożyć do regionalnych izb obrachunkowych (RIO) sprawo­zdania podatkowe SP-1, w których należało wykazać wysokość stawek przyjętych w celu wymiaru wymienionych podatków w 2019 r.więcej »

Samorządowa opłata antysmogowa

W efekcie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych rady gmin zostały upoważnione do ustanawiania opłat za wjazd do stref czystego transportu.więcej »

Informacja dodatkowa – taka sama czy inna?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Finansów udostępniło w Trezorze aplikację do sporządzania informacji dodatkowej przez państwowe jednostki budżetowe. więcej »

Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów

Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadzono opłatę przekształceniową, którą nowy właściciel gruntu będzie ponosił na rzecz dotychczasowego właściciela.więcej »

Ministerstwo o odsetkach od opłaty planistycznej

Dyskusja na temat istnienia lub braku prawa do naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty planistycznej wydaje się nie mieć końca. Różnorodność stanowisk prezentowanych w literaturze, a co gorsza, przedstawianych również w orzeczeniach sądów czy wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów – sprawia, że pracownicy samorządowi zajmujący się naliczaniem i egzekucją tej opłaty mają ogromne trudności z przyjęciem właściwej metody postępowania.więcej »

« poprzednia