Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

VAT od nieodpłatnie przekazanej inwestycji

Gmina, realizując inwestycję w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (nawet w ramach zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym), działa w charakterze podatnika VAT i może odliczyć podatek naliczony związany z tą inwestycją, również poprzez korekty, jeśli w początkowym okresie nie była ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Tak orzekł NSA w składzie 7 sędziów w niezwykle istotnym dla samorządów wyroku z 1 października br. (I FSK 294/15). więcej »

Termin złożenia sprawozdań budżetowych za październik

Kierownicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, sporządzający sprawozdania budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 2018 r., poz.109 ze zm.), powinni się liczyć z możliwością przesunięcia terminu złożenia sprawozdań za październik 2018 r., jeśli ostateczna data ich przekazania przypada na 10 listopada 2018 r. więcej »

Opodatkowanie gruntów pod liniami przesyłowymi

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., zmianom ulegną zapisy ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym. więcej »

Kłopotliwe 10 000 zł – temat ciągle na czasie

Obowiązująca od początku bieżącego roku kwota 10 000 zł pozwalająca na jednorazowe wpisanie w koszty zakupu środków trwałych to jedna z bardziej rewolucyjnych zmian w ewidencji księgowej w ostatnich latach. więcej »

Federacje wyższych uczelni a podatki lokalne

Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostaną wprowadzone – począwszy od 1 października 2018 r. – do samorządowych ustaw podatkowych kolejne wyłączenia i zwolnienia. więcej »

Czy VAT obciąży dostawy energii z OZE?

Od 14 lipca 2018 r. obowiązują przepisy uchylające ust. 9 w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wskazywał, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci oraz pobieranie tej energii z sieci nie stanowią świadczenia usług ani sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT. więcej »

Przedawnienie roszczeń jsfp

Na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw skrócono – do 6 lat – ogólny termin przedawnienia roszczeń. Jednocześnie pozostawiono regulację, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. więcej »

NSA rozstrzygnął o wstecznej centralizacji

W wyroku z 23 kwietnia 2018 r. (I FSK 1237/17) NSA rozstrzygnął, że gmina, która w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) chce odliczyć podatek naliczony, musi dokonać centralizacji wstecznej. więcej »

Inwestycje a zakupy inwestycyjne

Przyjęty w klasyfikacji budżetowej podział wydatków inwestycyjnych – na wydatki na inwestycje (§ 605) oraz na zakupy inwestycyjne (§ 606) – jest nieostry. W praktyce budził i nadal budzi wątpliwości. więcej »

Nowe regulacje w sprawie wygasania zabezpieczeń hipotecznych

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. wprowadzono do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: upea) zmiany odnoszące się do ważności ustanowionego zabezpieczenia obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. więcej »