Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów

Na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wprowadzono opłatę przekształceniową, którą nowy właściciel gruntu będzie ponosił na rzecz dotychczasowego właściciela.więcej »

Ministerstwo o odsetkach od opłaty planistycznej

Dyskusja na temat istnienia lub braku prawa do naliczania odsetek od nieterminowo uregulowanej opłaty planistycznej wydaje się nie mieć końca. Różnorodność stanowisk prezentowanych w literaturze, a co gorsza, przedstawianych również w orzeczeniach sądów czy wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych i Ministerstwa Finansów – sprawia, że pracownicy samorządowi zajmujący się naliczaniem i egzekucją tej opłaty mają ogromne trudności z przyjęciem właściwej metody postępowania.więcej »

Rekompensaty dla gmin

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 1722) zostały wprowadzone mechanizmy, dzięki którym gminy mogą uzyskać zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami Skarbu Państwa.więcej »

Niepewna postać sprawozdania finansowego

Dla państwowych jednostek budżetowych jest oczywiste, że muszą sporządzić i przekazać sprawozdanie finansowe w postaci dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.więcej »

Przywileje podatkowe dla spółdzielni rolników

Na mocy ustawy o spółdzielniach rolników rozszerzono w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych katalog zwolnień z podatku od nieruchomości. Począwszy od 1 stycznia 2019 r., w katalogu tym pojawią się budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty, wykorzystywane przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na działalność określoną w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach rolników, stanowiące własność albo będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub związku spółdzielni rolników, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.więcej »

Lepiej późno niż wcale

Od kilku lat skarbnicy gmin oraz główni księgowi ośrodków pomocy społecznej „zachodzili w głowę”, jak to jest możliwe, że otrzymane przez gminę środki z Funduszu Pracy na pokrycie wydatków kwalifikowanych dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny nie stanowią dochodu budżetu gminy, a wydatki pokryte z otrzymanych środków nie stanowią wydatku budżetu jst. Przekazywane za pośrednictwem wojewody środki Funduszu Pracy były ujmowane wyłącznie w wydatkach państwowego funduszu celowego.więcej »

VAT od nieodpłatnie przekazanej inwestycji

Gmina, realizując inwestycję w postaci infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (nawet w ramach zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym), działa w charakterze podatnika VAT i może odliczyć podatek naliczony związany z tą inwestycją, również poprzez korekty, jeśli w początkowym okresie nie była ona wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Tak orzekł NSA w składzie 7 sędziów w niezwykle istotnym dla samorządów wyroku z 1 października br. (I FSK 294/15). więcej »

Termin złożenia sprawozdań budżetowych za październik

Kierownicy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, sporządzający sprawozdania budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU z 2018 r., poz.109 ze zm.), powinni się liczyć z możliwością przesunięcia terminu złożenia sprawozdań za październik 2018 r., jeśli ostateczna data ich przekazania przypada na 10 listopada 2018 r. więcej »

Opodatkowanie gruntów pod liniami przesyłowymi

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., zmianom ulegną zapisy ustaw: o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o podatku leśnym. więcej »

Kłopotliwe 10 000 zł – temat ciągle na czasie

Obowiązująca od początku bieżącego roku kwota 10 000 zł pozwalająca na jednorazowe wpisanie w koszty zakupu środków trwałych to jedna z bardziej rewolucyjnych zmian w ewidencji księgowej w ostatnich latach. więcej »