Finanse publiczne

Strona główna » ABC » Dział

Komentarz eksperta

Federacje wyższych uczelni a podatki lokalne

Na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zostaną wprowadzone – począwszy od 1 października 2018 r. – do samorządowych ustaw podatkowych kolejne wyłączenia i zwolnienia. więcej »

Czy VAT obciąży dostawy energii z OZE?

Od 14 lipca 2018 r. obowiązują przepisy uchylające ust. 9 w art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, który wskazywał, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci oraz pobieranie tej energii z sieci nie stanowią świadczenia usług ani sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT. więcej »

Przedawnienie roszczeń jsfp

Na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw skrócono – do 6 lat – ogólny termin przedawnienia roszczeń. Jednocześnie pozostawiono regulację, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. więcej »

NSA rozstrzygnął o wstecznej centralizacji

W wyroku z 23 kwietnia 2018 r. (I FSK 1237/17) NSA rozstrzygnął, że gmina, która w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) chce odliczyć podatek naliczony, musi dokonać centralizacji wstecznej. więcej »

Inwestycje a zakupy inwestycyjne

Przyjęty w klasyfikacji budżetowej podział wydatków inwestycyjnych – na wydatki na inwestycje (§ 605) oraz na zakupy inwestycyjne (§ 606) – jest nieostry. W praktyce budził i nadal budzi wątpliwości. więcej »

Nowe regulacje w sprawie wygasania zabezpieczeń hipotecznych

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. wprowadzono do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: upea) zmiany odnoszące się do ważności ustanowionego zabezpieczenia obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej. więcej »

Podatek znów od części budowlanej urządzeń

Od 1 stycznia 2017 r. – w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Prawo budowlane – całkowita wartość elektrowni wiatrowych jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania zrezygnowano zatem z podziału na części budowlane i niebudowlane. Zarówno gminy, jak i podmioty będące właścicielami elektrowni wiatrowych zaakceptowały taki stan prawny. Co więcej – samorządy ujęły w swoich budżetach zwiększone dochody z tego tytułu. więcej »

Komitet o wieczystym użytkowaniu gruntów

Księgowi jst zapewne zwrócili już uwagę na zmieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i przekazany do publicznej dyskusji projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jst (projekt opublikowano w części poświęconej Komitetowi, w zakładce „Zaproszenie do współpracy”). więcej »

Definicja pierwszego zasiedlenia

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie od 1 lipca 2018 r. kolejnej szerokiej nowelizacji przepisów o VAT. Jedna z istotniejszych zmian dotyczy zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości. więcej »

Trudniej o zmianę terminu realizacji projektu

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej uchwalona 7 lipca 2017 r. przyniosła beneficjentom korzystającym ze środków unijnych niemiłą niespodziankę. więcej »