Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Dla jawności życia publicznego

2017-12-04, KW

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, która ma zastąpić ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej i o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. więcej »

Sprawozdawczość budżetowa na nowych zasadach

2017-12-04, KW

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie sprawo­zdawczości budżetowej, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 16 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania przepisów, rozszerzenia danych ujmowanych w sprawozdaniach jst oraz likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb. więcej »

Nieskuteczna windykacja

2017-12-04, KW

W informacji o wynikach kontroli „Wycena i windykacja należności niepodatkowych skarbu państwa” NIK zwróciła uwagę na istotny wzrost należności niepodatkowych Skarbu Państwa, których termin płatności upłynął. więcej »

Jeszcze zdolniejsza BeSTi@

2017-11-03, KW

Ministerstwo Finansów udostępniło w systemie BeSTi@ nową funkcjonalność „Symulacje WPF”, która pozwoli jst na realistyczne opracowanie wieloletniej prognozy finansowej. więcej »

Składki na jedno konto

2017-11-03, KW

W ostatnim kwartale 2017 r. płatnicy składek mogą się spodziewać listu poleconego z ZUS, zawierającego informację o numerze nowego rachunku, na który od 1 stycznia 2018 r. będą wpłacać wszystkie składki. więcej »

Nowe sprawozdanie podatkowe w jst

2017-11-03, KW

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzającym obowiązek sporządzania przez właściwe organy podatkowe rocznych sprawozdań dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. więcej »

Opłaty egzekucyjne do zmiany

2017-10-16, KW

Na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W art. 64 zmienianej ustawy zaproponowano nowy sposób naliczania opłaty manipulacyjnej, przyjmując stawkę kwotową w wysokości 40 zł, pobieraną od każdego tytułu wykonawczego. więcej »

10 lat dla akt pracownika

2017-10-16, KW

Ustawodawca planuje skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, zakładając, że to ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego w prawidłowej wysokości. więcej »

Sprawozdania w układzie zadaniowym

2017-08-31, KW

Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2017 r. zmienio-no rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (DzU z 2017 r., poz. 1426). więcej »

Nowe stanowisko, zmieniony standard

2017-08-31, KW

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (DzUrz MRiF z 2017 r., poz. 127). W dokumencie zaproponowano sposoby księgowego ujęcia takich transakcji, jak wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) w zamian za objęcie udziałów lub akcji, zamiana know-how między dwoma podmiotami, wzajemne świadczenie usług czy też różnego rodzaju niepieniężne transakcje z inną jednostką polegające na zamianie jednego składnika aktywów na inny. Stanowisko ma zastosowanie po raz pierwszy do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. więcej »

« poprzednia