Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności

Aktualności

Opłaty egzekucyjne do zmiany

2017-10-16, KW

Na stronach RCL pojawił się projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W art. 64 zmienianej ustawy zaproponowano nowy sposób naliczania opłaty manipulacyjnej, przyjmując stawkę kwotową w wysokości 40 zł, pobieraną od każdego tytułu wykonawczego. więcej »

10 lat dla akt pracownika

2017-10-16, KW

Ustawodawca planuje skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, zakładając, że to ZUS będzie gromadził informacje wystarczające do ustalenia i wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego w prawidłowej wysokości. więcej »

Sprawozdania w układzie zadaniowym

2017-08-31, KW

Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2017 r. zmienio-no rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (DzU z 2017 r., poz. 1426). więcej »

Nowe stanowisko, zmieniony standard

2017-08-31, KW

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (DzUrz MRiF z 2017 r., poz. 127). W dokumencie zaproponowano sposoby księgowego ujęcia takich transakcji, jak wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) w zamian za objęcie udziałów lub akcji, zamiana know-how między dwoma podmiotami, wzajemne świadczenie usług czy też różnego rodzaju niepieniężne transakcje z inną jednostką polegające na zamianie jednego składnika aktywów na inny. Stanowisko ma zastosowanie po raz pierwszy do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. więcej »

Kres klasyfikacji wydatków strukturalnych

2017-08-31, KW

Od 2 września obowiązują zmienione regulacje ustawy o finansach publicznych, w której uchylono przepisy obligujące do ujmowania wydatków publicznych według klasyfikacji wydatków strukturalnych, o których była mowa w art. 39 ust. 2 ufp. więcej »

Kancelaria Premiera wyjaśnia

2017-07-27,

W § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa postanowiono, że wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Realizacja tego przepisu może się jednak wiązać z pewnymi problemami praktycznymi. Czy w związku z tym w ogłoszeniach o sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku dopuszczalne jest wprowadzanie zapisów stanowiących, że wadium może zostać wpłacone w dwóch formach – gotówką lub przelewem na konto? więcej »

Zwrot VAT od inwestycji

2017-07-27, KW

Jeśli samorząd uzyskał zwrot podatku VAT opłaconego wcześniej ze środków unijnych, to w myśl art. 207 ust. 1 ufp doprowadził do pobrania dofinansowania nienależnie i musi liczyć się z konsekwencjami w postaci obowiązku zwrotu otrzymanych środków, i to wraz z odsetkami, które liczone są od dnia przekazania tych środków. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 maja 2017 r. (II GSK 4503/16). więcej »

Podwyższony próg amortyzacji

2017-07-27, KW

Trwają prace nad projektem ustawy zakładającej podwyższenie – z obecnych 3500 zł do 5000 zł – limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów. To oznacza zwiększenie minimalnej wartości, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od wymienionych składników majątkowych. więcej »

Nowe stawki za wycinkę

2017-06-30, KW

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca 2017 r. więcej »

Jak zaskarżyć interpretację?

2017-06-30, KW

Od 1 czerwca br. obowiązują nowe zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych. Od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie czy zażalenie. Na podstawie ustawy nowelizującej (DzU z 2017 r., poz. 935) podatnik wnosi skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). więcej »

« poprzednia