Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Bardziej przejrzyste objaśnienia do paragrafów
2020-06-17, KW

Bardziej przejrzyste objaśnienia do paragrafów

Mnisterstwo Finansów pracuje nad kolejną aktualizacją przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej.
Rys. B.Brosz

Rys. B.Brosz

Opublikowany na stronach RCL projekt rozporządzenia przewiduje całkowitą zmianę treści załączników nr 2, 3 i 4, zawierających m.in. objaśnienia do paragrafów dochodowych i wydatkowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu księgowi zyskają w zasadzie ujednolicony tekst tych załączników, co pozwoli łatwiej odnaleźć się w treści wielokrotnie zmienianych w ostatnich latach objaśnień.

Projektowane regulacje przewidują m.in.:

  • utworzenie nowych rozdziałów: 75031 „Działalność Instytutu Europy Środkowej”, 75211 „Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne”, 75819 „Rezerwy subwencji ogólnej dla województw”;

  • zmianę objaśnień do paragrafów: 219 „Rezerwy subwencji ogólnej”, 277 „Środki na uzupełnienie dochodów województw”, 040 „Wpływy z opłaty produktowej”, 066 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”, 067 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”, 240 „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, 240 „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”, 307 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom”, 438 „Zakup usług obejmujących tłumaczenia”, 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, 493 „Wydatki państwowego funduszu celowego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa”;

  • utworzenie nowych paragrafów: 088 „Wpływy z opłaty prolongacyjnej”, 267 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych”, 471 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Treść rozporządzenia, uzasadnienia i nowych załączników opublikowano na stronach RCL: bit.ly/36S5ULG [dostęp: 05.06.2020].