Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ciekawe orzeczenia GKO
2020-02-11, KW

Ciekawe orzeczenia GKO

W ostatnich miesiącach minionego roku GKO wydała kilka ciekawych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W orzeczeniu z 28 października 2019 r. (BDF1.4800.60.2019) GKO analizowała sprawę burmistrza, który przed terminem zatwierdził wypłatę nagrody jubileuszowej. Błąd wynikał z nieprawidłowego przeniesienia (przed około 20 laty) danych z dokumentacji papierowej do systemu tele­informatycznego, w którym nie zamieszczono informacji o bezpłatnym urlopie pracownika. W ocenie GKO burmistrz przed podpisaniem pisma w sprawie przyznania nagrody nie podjął żadnych czynności mających na celu sprawdzenie, czy dzień nabycia uprawnienia do tej nagrody został ustalony prawidłowo, i w konsekwencji dokonał wydatku z naruszeniem przepisów (art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).


W orzeczeniu z 21 października 2019 r. (BDF1.4800.23.2019) GKO badała przypadek, w którym komisja przetargowa nie odrzuciła złożonej oferty ani nie wezwała oferenta do uzupełnienia dokumentów, mimo że oferta nie zawierała wymaganego w SIWZ zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej w dniu popełnienia naruszenia). GKO wskazała, że w przepisach nie znajduje oparcia teza, iż powołanie komisji przetargowej oraz jej rekomendacje zwalniają kierownika zamawiającego z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.