Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Inwentaryzacja gruntów wciąż problematyczna
2020-01-09, KW

Inwentaryzacja gruntów wciąż problematyczna

W orzeczeniu GKO z 16 wrześ­nia 2019 r. (BDF1.4800.45.2019) przeanalizowano sprawę gminy, w której nieprawidłowo przeprowadzono inwentaryzację gruntów.

Pracownicy zapewnili wójta o zastosowaniu metody weryfikacji, czyli porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (np. księgami wieczystymi, wypisami z ewidencji gruntów, decyzjami komunalizacyjnymi, decyzjami administracyjnymi, umowami kupna/sprzedaży). W rzeczywistości grunty „zinwentaryzowano” jednak na podstawie ewidencji księgowej – wykorzystano dane za poprzedni rok, odpowiednio aktualizując je o wartości wynikające z transakcji dokonanych w danym roku. Wójt gminy tłumaczył, że z treści przekazanej mu dokumentacji oraz z zapewnień pięciu pracowników wynikało, iż grunty zinwentaryzowano metodą weryfikacji. Informacja o faktycznej metodzie została ujawniona dopiero podczas kontroli izby administracji skarbowej.

GKO uznała, że naruszenia można było uniknąć przy dołożeniu staranności wymaganej od osób sprawujących funkcje kierownicze w jsfp. Wójt powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami i zweryfikować dokumenty przedłożone mu do podpisu.