Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Kancelaria Premiera wyjaśnia
2017-07-27,

Kancelaria Premiera wyjaśnia

W § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa postanowiono, że wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Realizacja tego przepisu może się jednak wiązać z pewnymi problemami praktycznymi. Czy w związku z tym w ogłoszeniach o sprzedaży zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku dopuszczalne jest wprowadzanie zapisów stanowiących, że wadium może zostać wpłacone w dwóch formach – gotówką lub przelewem na konto?

Rys. B. Brosz

Odpowiedź KPRM: Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (DzU z 2017 r., poz. 729) wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Podstawową metodą interpretacji tekstu prawnego jest wykładnia językowa. Jedna z najważniejszych dyrektyw tej wykładni stanowi, że normie należy przypisać takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym.

Stosownie do definicji zawartej w słowniku języka polskiego przez pojęcie „gotówka” należy rozumieć „pieniądze” (w przeciwieństwie do np. czeków), a także „całą sumę (pieniędzy)”. Oznacza to, że postanowienie § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. należy rozumieć tak, że wadium wnosi się po prostu w pieniądzu. Również wykładnia logiczna i celowościowa przemawiają za interpretacją, że w § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. chodzi o formę zabezpieczenia (pieniądze), a nie sposób ich wpłaty. Zarówno w przypadku wpłaty w kasie jednostki, jak i przelewu na konto osiągnięty jest ten sam cel. W przypadku przetargów organizowanych w celu zbycia zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego – w odróżnieniu od postępowań prowadzonych w innym trybie (por. np. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) – wadium jest wnoszone wyłącznie w gotówce. Nie ma jednak przeszkód, aby wadium zostało wniesione poprzez przelew pieniędzy na konto.

Odpowiedzi udzielono 28 czerwca 2017 r. drogą elektroniczną.