Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Kres klasyfikacji wydatków strukturalnych
2017-08-31, KW

Kres klasyfikacji wydatków strukturalnych

Od 2 września obowiązują zmienione regulacje ustawy o finansach publicznych, w której uchylono przepisy obligujące do ujmowania wydatków publicznych według klasyfikacji wydatków strukturalnych, o których była mowa w art. 39 ust. 2 ufp.

Uchylono również przepisy zobowiązujące Ministra Finansów do wydania rozporządzeń w sprawie za-sad stosowania klasyfikacji oraz rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania sprawozdań z poniesionych wydatków strukturalnych. Skutkiem wprowadzonych zmian powinno być zatem zniesie-nie obowiązku sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w za-kresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r., poz. 1475).