Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Nowe stanowisko, zmieniony standard
2017-08-31, KW

Nowe stanowisko, zmieniony standard

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych (DzUrz MRiF z 2017 r., poz. 127). W dokumencie zaproponowano sposoby księgowego ujęcia takich transakcji, jak wniesienie wkładu rzeczowego (aportu) w zamian za objęcie udziałów lub akcji, zamiana know-how między dwoma podmiotami, wzajemne świadczenie usług czy też różnego rodzaju niepieniężne transakcje z inną jednostką polegające na zamianie jednego składnika aktywów na inny. Stanowisko ma zastosowanie po raz pierwszy do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r.

Zaktualizowano także KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” (DzUrz MRiF z 2017 r., poz. 142), w którym m.in. doprecyzowano zakres wkładu własnego oraz zasady jego ewidencji księgowej (pkt 4.2, 4.3, 4.10 oraz 4.17 standardu), odniesiono się do kwestii ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno-prywatnym i umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (pkt 3.1, 3.3 standardu) oraz doprecyzowano zasady ustalania przez stronę prywatną innych przychodów z umowy (pkt 5.12 standardu). Ponadto w słowniczku definicyjnym zamieszczono odesłanie do właściwych artykułów nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także wprowadzono zmiany o charakterze formalno-technicznym. Zmieniony standard ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r.