Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Specjalne procedury zamówieniowe
2020-04-15, KW

Specjalne procedury zamówieniowe

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzono szczególne rozwiązania w zakresie realizacji zamówień publicznych.

W konsekwencji strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mają obowiązek niezwłocznego informowania się nawzajem o istniejącym lub prawdopodobnym wpływie COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, potwierdzając to odpowiednimi oświadczeniami lub dokumentami. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności te mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może – w uzgodnieniu z wykonawcą – dokonać zmiany umowy (zmienić termin wykonania umowy, czasowo zawiesić jej wykonywanie, zmienić sposób realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, zmienić zakres świadczenia wykonawcy i odpowiadającego temu świadczeniu wynagrodzenia). Ustawodawca zastrzegł jednak, że wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą umowy nie może przekroczyć 50% wartości umowy pierwotnej. Co istotne, zmiana umowy dokonana zgodnie z tymi zasadami, a także nieustalenie lub niedochodzenie należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy na skutek wystąpienia COVID-19 nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Opisane regulacje zawarto w art. 15r i 15s ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (DzU poz. 374 ze zm.)