Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Sprawozdania w układzie zadaniowym
2017-08-31, KW

Sprawozdania w układzie zadaniowym

Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2017 r. zmienio-no rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (DzU z 2017 r., poz. 1426).

Rys. B. Brosz

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego wzoru sprawozdania Rb-BZ1, w którym dodano kolumny 5a, 11a i 17a „Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą 0, 3 i 4” w segmentach dotyczących planu, planu po zmianach oraz wykonania. Kolumny te wypełnia się po raz pierwszy w sprawo-zdaniu rocznym za 2017 r.

Dodatkowo zmieniono zapisy dotyczące sposobów sporządzania i przekazywania sprawozdań w formie dokumentu elektronicznego. Przepisy te stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za pierwsze półrocze 2017 r.