Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Ujęcie gruntów użytkowanych wieczyście
2019-03-01, KW

Ujęcie gruntów użytkowanych wieczyście

Pod koniec lutego opublikowano najnowsze stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.

Stanowisko ma pomóc w rozwiązaniu problemów interpretacyjnych, jakie mogą powstać na gruncie przepisów o rachunkowości dotyczących:

– ujęcia, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przez jst oraz gruntów będących własnością Skarbu Państwa i przekazanych w użytkowanie wieczyste przez jednostkę wykonującą uprawnienia właścicielskie do tych gruntów;
– ujmowania opłat wnoszonych z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów;
– ujmowania skutków przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W pkt 3.3 stanowiska przypomniano, że przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste oznacza ograniczenie możliwości dysponowania nim. Może to stanowić przesłankę trwałej utraty wartości gruntu i konieczność dokonania odpisu z tego tytułu.

Stanowisko ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., jednak jednostki mogą podjąć decyzję o stosowaniu stanowiska już do sprawozdań za poprzedni rok. Treść dokumentu opublikowano na: tinyurl.com/stanowisko-grunty [dostęp: 25.02.2019].