Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Uszczuplony wzór WPF
2019-07-17, KW

Uszczuplony wzór WPF

Wieloletnie prognozy finansowe (WPF), przedstawiane wraz z projektem budżetu na rok 2020, będą już najprawdopodobniej sporządzane na nowych wzorach uszczuplonych o około 20 pozycji.

Zmiany zapowiada projekt rozporządzenia, który jest obecnie na etapie opiniowania. Autorzy projektu zauważyli w uzasadnieniu, że niektóre szczegółowe dane zawarte we wzorze WPF „charakteryzują się dużą zmiennością i relatywnie szybko się dezaktualizują bądź dotyczą wąskiej grupy jst”. Obowiązek wyliczania wielu tego typu danych w perspektywie wieloletniej powoduje dodatkowo konieczność częstych zmian w WPF.

Z zakresu WPF zostaną w szczególności wykluczone dane związane z:

  • kwotami spłat zobowiązań po SPZOZ-ach przejętych na podstawie poprzedniej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (część z tych danych można uzyskać na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów);
  • finansowaniem projektów UE realizowanych na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie (pozostawiono dane o finansowaniu bez podziału na umowy zawarte i planowane).

Jednocześnie wzór WPF zostanie uzupełniony o wiersze dotyczące:

  • wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ufp;
  • spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego „kredyt i pożyczka” zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., w tym dokonywanej w formie wydatków bieżących.

Zmieni się też termin przekazywania WPF przez regionalne izby obrachunkowe do Ministerstwa Finansów. Obowiązek ten będzie należało spełnić do 5 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięć nadzorczych. Projekt opublikowano na: tinyurl.com/WPF-2020 [dostęp: 09.07.2019].