Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Wynagrodzenie przede wszystkim na konto
2018-11-06, KW

Wynagrodzenie przede wszystkim na konto

Na początku przyszłego roku wejdą w życie zmienione przepisy kodeksu pracy określające zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Obecnie w przepisach wskazuje się, że wynagrodzenie powinno zostać wypłacone zasadniczo w formie pieniężnej, do rąk pracownika.

Inna forma wymaga odpowiednich zapisów w układzie zbiorowym pracy lub wyrażenia przez pracownika zgody na piśmie. Od 1 stycznia zasada ta zostanie odwrócona – wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (zgodnie w nowym brzmieniem art. 86 § 3 kodeksu pracy). 

W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie wymienionych przepisów pracodawca musi poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku: 

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo 

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych. 

Nowe regulacje wynikają z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU z 2018 r., poz. 357). Warto przypomnieć, że w tej samej ustawie zdecydowano o możliwości prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej oraz o skróceniu okresu jej przechowywania do 10 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres).