Finanse publiczne

Strona główna » Aktualności » Wytyczne w sprawie polityki rachunkowości
2019-02-04, KW

Wytyczne w sprawie polityki rachunkowości

W styczniu opublikowano zaktualizowaną wersję Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (DzUrz MF z 2019 r., poz. 2).

W zaktualizowanej wersji standardu (w pkt 3.2.2.a) dodano zapis, że jednostka może również poinformować w sprawozdaniu finansowym, iż do przyjętych przez siebie zasad (polityki) rachunkowości włączyła tylko wybrane KSR-y. Oznacza to wówczas, że w sprawach nieregulowanych przepisami o rachunkowości jednostka stosuje wszystkie zapisy tych wybranych standardów. Nie jest właściwe powoływanie się na stosowanie wybranego KSR-u i jednocześnie wybiórcze stosowanie jego postanowień.

Usunięto też zapis stanowiący, że w przypadku jednostek niepodlegających obowiązkowi corocznego badania sprawozdań finansowych uproszczenia przyjęte w polityce rachunkowości mogą polegać na uwzględnianiu kosztów stałych przy wycenie zapasu produktów, niezależnie od poziomu wykorzystania normalnych zdolności produkcyjnych. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, precyzujący lub dostosowawczy.

Zaktualizowany dokument będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r., ale jednostki mogą zacząć go stosować wcześniej. Tekst zaktualizowanego KSR opublikowano na: tinyurl.com/KSR-polityka [30.01.2019].