Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Obcy środek trwały w jednostce budżetowej

Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej nie regulują zasad ewidencji obcych środków trwałych i gospodarowania tą kategorią aktywów. Również ustawa o rachunkowości nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia te kwestie. Najwięcej wątpliwości budzi kwalifikacja i ewidencja ulepszeń oraz procedury towarzyszące inwentaryzacji.

Czerwiec 2019, Piotr Rybicki

Zwrot nadpłat w jednostkach budżetowych

Powiatowy zarząd dróg wydał w 2018 r. decyzję administracyjną w sprawie zajęcia pasa drogowego. Decyzja na kwotę 8560 zł została opłacona zarówno przez inwestora, jak i pełnomocnika. Zapłata nastąpiła w ostatnich dniach 2018 r. i obie kwoty zostały przekazane do jednostki nadrzędnej. W 2019 r. powiatowy zarząd dróg zwrócił się do jednostki nadrzędnej o zwrot nadpłaconych dochodów i kwotę tę zwrócił pełnomocnikowi. Jak należy ująć te operacje w ewidencji księgowej?

Czerwiec 2019, Mieczysława Cellary

Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej zmieniły się zasady ewidencji nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Czy w bilansie za 2018 r. dane w pozycji pasywów A.II „Wynik finansowy” (stan na początek roku), a także w analogicznych pozycjach w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu jednostki należało zaprezentować w taki sam sposób jak w bilansie zamknięcia za rok 2017, czy też prezentacja stanu na początek roku powinna była uwzględniać zmiany obowiązujące od 2018 r.?

Czerwiec 2019, Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Czerwiec 2019, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Maj 2019, Elżbieta Gaździk

Wydatki na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego

Jednostki sektora publicznego są zobligowane do klasyfikacyjnego wyodrębniania wydatków bieżących i majątkowych. Obowiązujące przepisy nie precyzują jednak zasad kwalifikowania wydatków na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego. Kwestii tej nie rozstrzygnęło również jednoznacznie Ministerstwo Finansów, pozostawiając decyzję w tym zakresie kierownikom jednostek.

Maj 2019, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Kwiecień 2019, Elżbieta Gaździk

Różnice kursowe w projektach unijnych

W 2017 r. gmina zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) we współpracy z partnerem czeskim (gminą, z którą zawarto oficjalne porozumienie o współpracy). W 2018 r. na rachunek bankowy gminy prowadzony w euro wpłynęła kwota dofinansowania ze środków EFRR zatwierdzona na podstawie dokumentów przedstawionych przez obu partnerów projektu. Jednocześnie gmina była zobowiązana do przekazania partnerowi czeskiemu jego udziału w dofinansowaniu (również w euro) na wskazany przez niego rachunek bankowy. Pozostała na rachunku bankowym kwota dofinansowania – po jej przewalutowaniu i przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu gminy – stanowiła dochód gminy. W jaki sposób ująć opisane operacje, w tym powstałe różnice kursowe wynikające z dokonania operacji w walucie obcej, w księgach rachunkowych jednostki?

Kwiecień 2019,

Świadczenie 500+ w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Agnieszka Dembowska-Klimek – audytor wewnętrzny i pracownik administracji publicznej.

Kwiecień 2019,

Ewidencja administracyjnych kar pieniężnych

Jednostki sektora finansów publicznych mogą nakładać kary administracyjne, ale mogą być też podmiotami, na które takie kary będą nakładane. Każda z tych sytuacji wiąże się z obowiązkiem rzetelnego udokumentowania oraz prawidłowego ujęcia kar w ewidencji księgowej – w odpowiednich okresach, na właściwych kontach i w należytych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Kwiecień 2019, Mieczysława Cellary
« poprzednia