Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Kwiecień 2019, Elżbieta Gaździk

Różnice kursowe w projektach unijnych

W 2017 r. gmina zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) we współpracy z partnerem czeskim (gminą, z którą zawarto oficjalne porozumienie o współpracy). W 2018 r. na rachunek bankowy gminy prowadzony w euro wpłynęła kwota dofinansowania ze środków EFRR zatwierdzona na podstawie dokumentów przedstawionych przez obu partnerów projektu. Jednocześnie gmina była zobowiązana do przekazania partnerowi czeskiemu jego udziału w dofinansowaniu (również w euro) na wskazany przez niego rachunek bankowy. Pozostała na rachunku bankowym kwota dofinansowania – po jej przewalutowaniu i przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu gminy – stanowiła dochód gminy. W jaki sposób ująć opisane operacje, w tym powstałe różnice kursowe wynikające z dokonania operacji w walucie obcej, w księgach rachunkowych jednostki?

Kwiecień 2019,

Świadczenie 500+ w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Agnieszka Dembowska-Klimek – audytor wewnętrzny i pracownik administracji publicznej.

Kwiecień 2019,

Ewidencja administracyjnych kar pieniężnych

Jednostki sektora finansów publicznych mogą nakładać kary administracyjne, ale mogą być też podmiotami, na które takie kary będą nakładane. Każda z tych sytuacji wiąże się z obowiązkiem rzetelnego udokumentowania oraz prawidłowego ujęcia kar w ewidencji księgowej – w odpowiednich okresach, na właściwych kontach i w należytych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Kwiecień 2019, Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Marzec 2019, Elżbieta Gaździk

Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku etatów cząstkowych

W naszej jednostce pracują dwie osoby zatrudnione na stanowisku referenta w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak ich etaty są podzielone na określone obowiązki według poniższego klucza:
– 0,05 etatu na obowiązki z zakresu stypendiów szkolnych i dodatków mieszkaniowych;
– 0,40 etatu na obowiązki z zakresu świadczeń wychowawczych;
– 0,55 etatu na obowiązki z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Poza tym obaj pracownicy otrzymują dodatek lub nagrodę za wypłatę 300+. Kwota wynagrodzenia brutto podana na umowie to 2500 zł. Co miesiąc tworzona jest jedna lista płac dla całości tego wynagrodzenia (suma cząstek etatu i dodatków). Koszt uzyskania przychodu jest liczony od jednej kwoty (podanej w umowie) i wynosi 111,25 zł lub 139,06 zł. W związku z opisaną sytuacją prosimy o rozstrzygnięcie kilku kwestii:

1. Czy prawidłowym rozwiązaniem było podpisanie jednej umowy dotyczącej kilku cząstek etatu?

2. Czy rozliczenia wynagrodzenia należy dokonać na jednej liście płac, czy też dla każdej cząstki etatu sporządzić osobną listę (wówczas koszt uzyskania przychodu jest odliczany wielokrotnie i kwota do wypłaty znacząco się zmienia)?

3. Jeżeli rozliczenie wynagrodzenia następuje od kwoty brutto (suma cząstek etatów), to jak obliczyć podatek dochodowy i kwotę netto wynagrodzenia od tych części etatu oraz różnych wysokości dodatków, skoro koszty uzyskania przychodu ponosimy jeden raz?

4. Do potrącenia jest również dodatkowe ubezpieczenie na życie w wysokości 60 zł. Jak odliczyć tę kwotę od cząstek etatu i od dodatku?

5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22–23) nie wolno pomniejszać kosztów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy bądź wysokości przychodu. Jak zatem prawidłowo rozliczyć wydatki, skoro według klasyfikacji budżetowej każda cząstka etatu jest dekretowana w zupełnie innym rozdziale?

Marzec 2019, Elżbieta Gaździk

Informacja dodatkowa – wybrane problemy

W systemie BeSTi@ zamieszczono informacje o postaci elektronicznego pliku umożliwiającego sporządzenie informacji dodatkowej przez jst, a w systemie Trezor udostępniono prezentację szkoleniową dla jednostek państwowych. Niektóre kwestie pozostają jednak niejasne, a procedury wdrożone dotąd przez różne jednostki potwierdzają, że w praktyce mogą wystąpić rozbieżności w prezentacji danych.

Marzec 2019, Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Luty 2019, Elżbieta Gaździk

Kary umowne – ujęcie w ewidencji księgowej i sprawozdawczości

Prawidłowa ewidencja naliczonej kary umownej wymaga monitorowania działań podejmowanych przez dłużnika. Brak zapłaty lub skierowanie należności na drogę sądową może bowiem oznaczać konieczność naliczenia odsetek i dokonania odpisu aktualizującego. W zależności od sytuacji stan należności trzeba też odpowiednio ująć w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N.

Luty 2019, Monika Błaut

Podział wydatków inwestycyjnych

Zdaniem Ministerstwa Finansów rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej nie określa minimalnej wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach 605, 607, 611 i 613. To oznaczałoby, że zaklasyfikowane w nich wydatki nie muszą przekraczać progu 10 000 zł ustalonego w art. 16f updop.

Luty 2019, Bożena Rudnicka
« poprzednia