Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Kontrola gospodarki finansowej SPZOZ-u

Jednym z podstawowych obowiązków podmiotu tworzącego jest sprawowanie nadzoru nad SPZOZ-em. Podmiot tworzący może w związku z tym żądać od podmiotu leczniczego informacji, wyjaśnień i dokumentów oraz dokonywać kontroli i oceny jego działalności. Obszarem objętym szczególną uwagą powinna być gospodarka finansowa SPZOZ-u.

Czerwiec 2019, Zuzanna Świerc

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u

Analizując wskaźniki przedstawione w raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u, należy pamiętać, że nie oddają one w pełni dynamiki procesów zachodzących w jednostce. Dla uzyskania kompletnego obrazu konieczne jest więc uzupełnienie oceny o inne kryteria.

Maj 2019, Zuzanna Świerc

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 2)

Przyporządkowanie dochodu do odpowiedniego paragrafu wymaga przeanalizowania brzmienia objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, a niekiedy także sięgnięcia do zapisów ustaw szczegółowych. W tym numerze kontynuujemy omówienie wybranych paragrafów dochodowych stosowanych w jst.

Maj 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Zmiany w budżecie i planie finansowym a dyscyplina finansów publicznych

Budżet jednostki jest podstawą jej prawidłowego funkcjonowania. Odpowiednie zarządzanie nim wymaga znajomości kluczowych zasad gospodarowania środkami finansowymi wynikających z różnych przepisów prawnych – odrębnie regulujących te kwestie dla poszczególnych rodzajów jednostek. Złamanie tych zasad może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Maj 2019, Małgorzata Filipek

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ-u

Podmioty tworzące powinny do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania podległych im podmiotów leczniczych – w tym roku po raz pierwszy sporządzone w formie elektronicznej. Będą także musiały pokryć stratę nadzorowanego SPZOZ-u, jeśli wynik finansowy po skorygowaniu o koszty amortyzacji będzie nadal ujemny, a zakład nie będzie mógł pokryć straty we własnym zakresie.

Kwiecień 2019, Zuzanna Świerc

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Usystematyzowanie poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej umożliwia jednostkom prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych. Kluczem do przyporządkowania dochodu do odpowiedniego paragrafu jest analiza brzmienia paragrafów i objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Kwiecień 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Marzec 2019, Krystyna Gąsiorek

Dotacje przyznawane podmiotom leczniczym

Podmiot leczniczy może ubiegać się o środki publiczne na realizację zadań i inwestycji związanych z prowadzoną działalnością. O wysokości przyznanych środków oraz o zasadach rozliczenia dotacji decyduje w dużej mierze struktura przychodów podmiotu leczniczego, w tym zakres świadczeń udzielanych na zasadach komercyjnych.

Marzec 2019, Zuzanna Świerc

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 5 lutego 2019 r. kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Przepisy weszły w życie 12 lutego z mocą obowiązującą od 1 stycznia br. Największa liczba zmian wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Marzec 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Wpływ podmiotu tworzącego na plan finansowy SPZOZ-u

Nie wszystkie kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie ustalania i kontroli realizacji planu finansowego SPZOZ-u zostały wprost określone w przepisach. Nie zawsze są więc w pełni wykorzystywane. Analiza przepisów pozwala jednak wskazać kilka istotnych obszarów, które powinny stać się przedmiotem regulacji podmiotów tworzących.

Luty 2019, Zuzanna Świerc
« poprzednia