Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Wpływ podmiotu tworzącego na plan finansowy SPZOZ-u

Nie wszystkie kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie ustalania i kontroli realizacji planu finansowego SPZOZ-u zostały wprost określone w przepisach. Nie zawsze są więc w pełni wykorzystywane. Analiza przepisów pozwala jednak wskazać kilka istotnych obszarów, które powinny stać się przedmiotem regulacji podmiotów tworzących.

Luty 2019, Zuzanna Świerc

Nieprawidłowości w ewidencji projektów unijnych

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków unijnych ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji zadania, rzetelności w dokumentowaniu poniesionych wydatków czy poprawności prowadzonej ewidencji. Stwierdzone nieprawidłowości mogą być dla beneficjenta źródłem dotkliwych konsekwencji, w tym obowiązku zwrotu całości lub części dofinansowania.

Luty 2019, Katarzyna Poterucha

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

Ujawnione różnice pomiędzy stanem rzeczywistym stwierdzonym podczas prac inwentaryzacyjnych a stanem wykazanym w księgach rachunkowych powinno się wyjaśnić i odpowiednio ująć w ewidencji księgowej. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic należy do obowiązków kierownika jednostki.

Styczeń 2019, Jarosław Jurga

Nadzór podmiotu tworzącego nad gospodarką finansową SPZOZ-u

Nadzorowanie gospodarki finansowej SPZOZ-u to jedno z najważniejszych zadań podmiotu tworzącego. Odpowiednia organizacja tego procesu jest szczególnie istotna w kontekście przepisów, które zobowiązują podmiot tworzący do pokrycia wygenerowanej przez SPZOZ straty netto, jeśli zakład nie może jej pokryć we własnym zakresie.


Styczeń 2019, Zuzanna Świerc

Dane dotyczące zadań zleconych jst w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN

Jak prawidłowo wykazywać w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych dane dotyczące zobowiązań, należności i innych aktywów finansowych z tytułu wykonywania przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?

Grudzień 2018, Lucyna Kuśnierz

Dane uzupełniające w sprawozdaniu Rb-NDS

Jakie pożyczki, kredyty i papiery wartościowe należy wykazać w tabeli G sprawozdania Rb-NDS? Czy jednostka wykazuje kwoty przeznaczone na udział unijny, wkład własny czy też wszystkie wymienione kwoty?

Grudzień 2018, Krystyna Gąsiorek

Wycena i windykacja niepodatkowych należności w świetle kontroli NIK

W ostatnich latach występował niepokojący wzrost niepodatkowych należności Skarbu Państwa, w tym zaległości, nieproporcjonalny do dynamiki zmian dochodów niepodatkowych. W wyniku kontroli NIK stwierdzono, że przyczyną tego zjawiska mogą być zaniechania w zakresie windykacji należności, a także niewłaściwa ich wycena i ewidencja.

Grudzień 2018, Janina Bielak

Proces przeprowadzania inwentaryzacji

Inwentaryzacja stanowi podstawowe narzędzie pozwalające na właściwe zamknięcie ksiąg rachunkowych. Należy zatem dopilnować, aby proces ten został przeprowadzony rzetelnie i umożliwiał tym samym zweryfikowanie stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym, rozliczenie osób odpowiedzialnych czy wykrycie nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem jednostki.

Grudzień 2018, Jarosław Jurga

Symbol 4990 w sprawozdawczości budżetowej

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza symbol 4990, w jakich przypadkach go stosować i w jakim sprawozdaniu wykazywać.

Listopad 2018, Krystyna Gąsiorek

Przygotowanie jednostki do spisu z natury

Inwentaryzacja – jako element rachunkowości jednostki – stanowi podstawowe narzędzie pozwalające na właściwe zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przepisy uor określają jedynie ogólne zasady przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych, co sprawia, że przyjęcie wewnętrznych procedur musi być poprzedzone analizą oficjalnych wytycznych i rozwiązań wypracowanych w praktyce.

Listopad 2018, Jarosław Jurga
« poprzednia