Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ-u

Podmioty tworzące powinny do 30 czerwca zatwierdzić sprawozdania podległych im podmiotów leczniczych – w tym roku po raz pierwszy sporządzone w formie elektronicznej. Będą także musiały pokryć stratę nadzorowanego SPZOZ-u, jeśli wynik finansowy po skorygowaniu o koszty amortyzacji będzie nadal ujemny, a zakład nie będzie mógł pokryć straty we własnym zakresie.

Kwiecień 2019, Zuzanna Świerc

Omówienie wybranych paragrafów dochodowych (cz. 1)

Usystematyzowanie poszczególnych źródeł dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej umożliwia jednostkom prawidłowe sporządzenie sprawozdań budżetowych. Kluczem do przyporządkowania dochodu do odpowiedniego paragrafu jest analiza brzmienia paragrafów i objaśnień podanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Kwiecień 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Marzec 2019, Krystyna Gąsiorek

Dotacje przyznawane podmiotom leczniczym

Podmiot leczniczy może ubiegać się o środki publiczne na realizację zadań i inwestycji związanych z prowadzoną działalnością. O wysokości przyznanych środków oraz o zasadach rozliczenia dotacji decyduje w dużej mierze struktura przychodów podmiotu leczniczego, w tym zakres świadczeń udzielanych na zasadach komercyjnych.

Marzec 2019, Zuzanna Świerc

Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 5 lutego 2019 r. kolejne rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej. Przepisy weszły w życie 12 lutego z mocą obowiązującą od 1 stycznia br. Największa liczba zmian wynika z konieczności dostosowania rozporządzenia do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Marzec 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Wpływ podmiotu tworzącego na plan finansowy SPZOZ-u

Nie wszystkie kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie ustalania i kontroli realizacji planu finansowego SPZOZ-u zostały wprost określone w przepisach. Nie zawsze są więc w pełni wykorzystywane. Analiza przepisów pozwala jednak wskazać kilka istotnych obszarów, które powinny stać się przedmiotem regulacji podmiotów tworzących.

Luty 2019, Zuzanna Świerc

Nieprawidłowości w ewidencji projektów unijnych

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków unijnych ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji zadania, rzetelności w dokumentowaniu poniesionych wydatków czy poprawności prowadzonej ewidencji. Stwierdzone nieprawidłowości mogą być dla beneficjenta źródłem dotkliwych konsekwencji, w tym obowiązku zwrotu całości lub części dofinansowania.

Luty 2019, Katarzyna Poterucha

Rozliczenie wyników inwentaryzacji

Ujawnione różnice pomiędzy stanem rzeczywistym stwierdzonym podczas prac inwentaryzacyjnych a stanem wykazanym w księgach rachunkowych powinno się wyjaśnić i odpowiednio ująć w ewidencji księgowej. Podjęcie decyzji w sprawie rozliczenia różnic należy do obowiązków kierownika jednostki.

Styczeń 2019, Jarosław Jurga

Nadzór podmiotu tworzącego nad gospodarką finansową SPZOZ-u

Nadzorowanie gospodarki finansowej SPZOZ-u to jedno z najważniejszych zadań podmiotu tworzącego. Odpowiednia organizacja tego procesu jest szczególnie istotna w kontekście przepisów, które zobowiązują podmiot tworzący do pokrycia wygenerowanej przez SPZOZ straty netto, jeśli zakład nie może jej pokryć we własnym zakresie.


Styczeń 2019, Zuzanna Świerc

Dane dotyczące zadań zleconych jst w sprawozdaniach Rb-N i Rb-ZN

Jak prawidłowo wykazywać w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych dane dotyczące zobowiązań, należności i innych aktywów finansowych z tytułu wykonywania przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami?

Grudzień 2018, Lucyna Kuśnierz
« poprzednia