Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Naruszenia w zakresie wstępnej kontroli finansowej

Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli finansowej obejmuje zasadniczo obowiązki głównego księgowego. Stwierdzenie nieprawidłowości może się jednak przyczynić również do pociągnięcia do odpowiedzialności kierownika jednostki, który podejmuje decyzję o realizacji wydatku na podstawie adnotacji o wstępnej kontroli zgodności wydatku z planem finansowym.

Grudzień 2019, Małgorzata Filipek

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

Plan finansowy wydatków samorządowej jednostki budżetowej w 2020 r. przekroczy kwotę 40 mln zł. Czy na podstawie art. 274 ustawy o finansach publicznych w jednostce tej powinien być prowadzony audyt wewnętrzny?

Grudzień 2019, Arkadiusz Sputowski

Nieprawidłowości związane z procesem inwentaryzacji

Zgodnie z orzecznictwem GKO wszelkie odstępstwa od określonych w uor zasad dokonywania inwentaryzacji – zarówno jej zaniechanie czy niepełne przeprowadzenie, jak i nierozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych – musi skutkować odpowiedzialnością sprawcy. Warunkiem jest możliwość przypisania winy w czasie popełnienia naruszenia.

Listopad 2019 , Małgorzata Filipek

Zasady gospodarowania majątkiem SPZOZ-u

Podmiot tworzący SPZOZ nie tylko wyposaża go w składniki majątku i dotuje zakupy sprzętu, ale również kształtuje zasady zbycia aktywów trwałych oraz oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie czy użyczenie. Co istotne, tego typu procedury obejmują również te składniki mienia, które zostały nabyte przez zakład i stanowią jego własność.

Listopad 2019 , Zuzanna Świerc

Dyscyplina finansów publicznych w spzoz-ach

Przepisy prawa szczegółowo regulują, kto i w jakich okolicznościach ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w spzoz. Aby skutecznie zapobiegać naruszeniom, niezbędne jest odpowiednie stosowanie narzędzi kontroli zarządczej.

Październik 2019, Zuzanna Świerc

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przyznanej dotacji

Dyscyplina finansów publicznych w zakresie dotacji rozgranicza odpowiedzialność podmiotów dotujących oraz dotowanych. Z uondfp nie wynika jednak, by istniała możliwość uniknięcia odpowiedzialności dotowanego w sytuacji naruszenia przepisów przez podmiot dotujący.

Październik 2019, Małgorzata Filipek

Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Sebastian Bach – skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego

Październik 2019, Sebastian Bach

Odpowiedzialność głównego księgowego i skarbnika

Kwestie odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynów zabronionych, niewykonywania obowiązków lub innych negatywnych zjawisk związanych z pracą głównego księgowego jsfp oraz skarbnika jst zostały ujęte w wielu aktach prawnych. Istotnym elementem przypisania takiej odpowiedzialności jest skuteczne powierzenie obowiązków.

Październik 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej

Ustawodawca, definiując kontrolę zarządczą, nie określa szczegółowo zakresu zadań, jakie w ramach jej sprawowania powinien realizować kierownik jednostki. Wynika to przede wszystkim z konieczności stworzenia indywidualnych standardów dla każdej jsfp.

Wrzesień 2019, Małgorzata Filipek

Program naprawczy SPZOZ

Do końca września br. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które miniony rok zakończyły stratą netto, są zobowiązane przygotować program naprawczy na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedłożyć go podmiotowi tworzącemu do zatwierdzenia (art. 59 ust. 4 udl).

Wrzesień 2019, Zuzanna Świerc
« poprzednia