Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej

Analiza ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala przyjąć tezę, że praktycznie każda sfera działalności gminy może być przedmiotem skutecznego zapytania mieszkańca. W szczególności dotyczy to wydatkowania środków publicznych. Próby ograniczania tych uprawnień przez jednostki nie mają na ogół podstaw prawnych.

Czerwiec 2019, Marcin Nagórek

Uproszczone sposoby dochodzenia roszczeń przed sądem

Nie we wszystkich sprawach, dla których właściwym trybem jest proces sądowy, sąd rozpoznaje sprawy według tych samych reguł. Dla wielu spraw ustawodawca przewidział bowiem specyficzne regulacje opisane w przepisach kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniach odrębnych. Postępowania te dotyczą w szczególności dochodzenia roszczeń pieniężnych.

Czerwiec 2019, Adrian Paluch

Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o pomoc finansową na doposażenie i poprawę standardu istniejących stołówek szkolnych lub uruchomienie nowych. Trzeba pamiętać, że wydatki na cele programu mogą być realizowane tylko w ramach wydatków bieżących. Program zakłada też obowiązkowe zapewnienie wkładu własnego.

Czerwiec 2019, Marta Banach

Konto 014 w jednostce budżetowej

Co konkretnie powinno być ujmowane w jednostce budżetowej na koncie 014? Czy jednostka ma obowiązek prowadzenia biblioteki zakładowej?

Maj 2019, Sebastian Bach

Kontrole NIK w zakresie VAT – jak się przygotować

W ramach planu kontroli na ten rok NIK zamierza zbadać prawidłowość rozliczeń VAT w samorządach, w tym m.in. realizację zadań związanych z centralizacją. Kontrole zaplanowano na trzeci i czwarty kwartał tego roku. Warto zatem już teraz dokonać przeglądu rozliczeń VAT w jednostce i sprawdzić, czy są one zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Maj 2019, Joanna Rudzka

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Kwiecień 2019, Jarosław Jurga

Gmina jako organizator zbiórki dla poszkodowanego

Czy w świetle ustawy o finansach publicznych gmina może zorganizować zbiórkę pieniędzy na rzecz potrzebującego (poszkodowanego w wypadku) mieszkańca? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Kwiecień 2019, Marcin Nagórek

Uproszczenia stosowane w polityce rachunkowości

Jednostka może w ramach polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W ustawie o rachunkowości nie wprowadzono jednak szczegółowych regulacji określających zakres dopuszczalnych uproszczeń. Więcej wyjaśniają krajowe standardy rachunkowości.

Kwiecień 2019, Jarosław Jurga

Forma wniosku o przedłużenie terminu płatności

Czy możliwe jest przedłużenie przez jsfp terminu płatności na podstawie faksu od kontrahenta albo notatki służbowej sporządzonej przez pracownika w konsekwencji przeprowadzonej rozmowy telefonicznej?

Marzec 2019, Marcin Nagórek

Zasada konkurencyjności w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania dotyczące zasady konkurencyjności w postępowaniach o zamówienie publiczne odpowiada Grzegorz Bociański – pracownik komórki kontrolnej w instytucji pośredniczącej.

Marzec 2019, Grzegorz Bociański
« poprzednia