Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Niezasadne wpłaty – procedury postępowania

Na rachunek dochodów państwowej jednostki budżetowej wpłynęła kwota, która została uznana za niezasadną. Pracownicy wielokrotnie kontaktowali się z nadawcą przelewu z prośbą o wystąpienie o zwrot wpłaconych środków. Prośby te są jednak – jak dotąd – ignorowane. Organ nadrzędny został poinformowany o zaistniałej sytuacji. Wpłacone środki zostały tymczasowo zaksięgowane na koncie 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. Czy takie ujęcie tej operacji jest prawidłowe?

Luty 2019, Marcin Nagórek

Obowiązek zapłaty podwykonawcom za realizację inwestycji drogowych

W określonych okolicznościach zamawiający – w ramach solidarnej odpowiedzialności – jest zobowiązany do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy za wykonane przez niego prace. Procedura postępowania w takiej sytuacji powinna zostać szczegółowo opisana w umowie dotyczącej realizacji robót budowlanych przy inwestycjach drogowych.

Luty 2019, Ilona Zalewska

Koszty komornicze po zmianie przepisów

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o kosztach komorniczych, która stanowi element reformy postępowania egzekucyjnego. Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach z nimi związanych. Nie dotyczy natomiast kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez sąd oraz kosztów innych czynności sądowych.

Luty 2019, Adrian Paluch

Prawidłowa realizacja zajęć egzekucyjnych przez jednostki NFZ

Podmiot uprawniony do pobrania należności z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej może być jednocześnie dłużnikiem. Wówczas wierzytelność przypadająca mu z budżetu państwa lub od NFZ może stać się przedmiotem zajęcia. Zakres egzekucji będzie zależny od tego, czy przejmie ją sądowy, czy też administracyjny organ egzekucyjny.

Styczeń 2019, Przemysław Wojnicz

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o informację dodatkową. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

Styczeń 2019, Janina Bielak

Budynek czy budowla – ustalenie podatku od nieruchomości

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można uznać za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, ponieważ argumentacja funkcjonalna nie może służyć zwiększeniu powinności jednostek. Niedawny wyrok NSA zdaje się jednak wskazywać, że wytyczne Trybunału nie w każdym przypadku będą miały zastosowanie.

Grudzień 2018, Joanna Rudzka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Właściwe organy powinny zidentyfikować nieruchomości podlegające przekształceniu i w odpowiednim terminie wydać ich właścicielom zaświadczenia potwierdzające przekształcenie oraz określające obowiązek wnoszenia opłat z tego tytułu.

Grudzień 2018, Adrian Paluch

Wybór dowodu księgowego stanowiącego podstawę ewidencji

Ośrodek pomocy społecznej (OPS) – na podstawie regulacji ustawy o pomocy społecznej – skierował beneficjenta do domu pomocy społecznej (DPS). Początkowo OPS całkowicie opłacał pobyt tej osoby, jednak po kilku miesiącach zawarł z członkiem jej rodziny umowę cywilnoprawną o współfinansowaniu pobytu w DPS. W umowie jasno określono wartość współfinansowania oraz dane osoby skierowanej, co powoduje konieczność ujęcia umowy w ewidencji księgowej jednostki. Ponieważ zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS jest pośrednikiem w przekazywaniu środków otrzymanych od członka rodziny, operacja ta została w ewidencji ujęta na koncie rozrachunków. Niecały miesiąc później jednostka wystawiła decyzję administracyjną w sprawie ustalenia dla członka rodziny beneficjenta odpłatności za jego pobyt w DPS. Takie zdarzenie również musi zostać ujęte w ewidencji księgowej jednostki. Obecnie dokumentacja w omawianej sprawie obejmuje zatem umowę cywilnoprawną oraz decyzję administracyjną, lecz w księgowości nie można podwójnie naliczyć należności wynikających z tych dokumentów. Jak jednostka powinna postąpić w tej sytuacji? Jaki charakter przyjmuje umowa cywilnoprawna po wydaniu decyzji administracyjnej?

Listopad 2018, Marcin Nagórek

Elementy polityki rachunkowości, zasady dokonywania zmian i uproszczeń

Od 2018 r. opisane w polityce rachunkowości uproszczenia muszą zostać ujawnione w informacji dodatkowej. Jednym z bardziej skomplikowanych problemów związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego jest prezentacja uproszczeń wszystkich jednostek w łącznej informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostkę nadrzędną lub zarząd jst.

Listopad 2018, Dorota Adamek-Hyska

Zasady ustalania opłaty adiacenckiej

Obowiązek wniesienia opłaty adiacenckiej wynika ze stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub do korzystania z wybudowanej drogi, jeśli spowodowało to wzrost wartości nieruchomości. Co istotne, nie ma przy tym znaczenia, czy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty faktycznie korzysta z tych urządzeń.

Październik 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia