Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Wydatkowanie środków publicznych przez SPZOZ

SPZOZ-y – poza realizacją podstawowych obowiązków wynikających z ufp – muszą też pamiętać o konieczności podporządkowania wewnętrznych procedur wydatkowania środków publicznych przepisom o zamówieniach publicznych i o działalności podmiotów leczniczych. Największe znaczenie ma zapewnienie kontroli wydatkowania środków i stosowanie odpowiednich trybów wyłaniania wykonawców.

Grudzień 2019, Zuzanna Świerc

Zmienione zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa weszło w życie 23 października br. Zmienia ono zasady nabywania tych aktywów przez pracowników jednostki, powoływania komisji decydujących o gospodarowaniu majątkiem czy stosowania trybów jego zbycia i likwidacji.

Grudzień 2019, Jarosław Jurga

Dokumenty księgowe a wymogi rodo

O ile obowiązek ochrony danych osobowych w aktach pracowniczych, dokumentacji wypadkowej czy bazach służących działalności marketingowej nie budzi wątpliwości, o tyle informacja o konieczności stosowania regulacji rodo do dokumentów księgowych często wywołuje zdziwienie. Jakie działania powinna podjąć jednostka, aby spełnić wymogi związane z przetwarzaniem takich danych?

Listopad 2019 , Tomasz Cygan

Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny

Za naruszenia z zakresu kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego odpowiada wyłącznie kierownik jsfp i nie może on powierzyć innej osobie obowiązków obejmujących te dwa obszary zarządzania jednostką. Choć katalog potencjalnych naruszeń jest dość szeroki, w doktrynie postuluje się jego uzupełnienie w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansów publicznych.

Listopad 2019 , Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Omawiamy zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Październik 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Nowe przepisy o kosztach sądowych

Uchwalona w lipcu br. ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmienia regulacje dotyczące wydatków i opłat sądowych.

Październik 2019, Adrian Paluch

Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza modyfikacje w zakresie podziałek klasyfikacji budżetowej.

Wrzesień 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja i sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert i trener z zakresu sprawozdawczości budżetowej.

Wrzesień 2019, Krystyna Gąsiorek

Ochrona danych osób wnioskujących o pomoc z zfśs

Środki zfśs należy dzielić między uprawnionych, uwzględniając ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Weryfikacja tych kryteriów oraz prawidłowe ustalenie uprawnień świadczeniobiorców wymaga pozyskania i przetwarzania ich danych osobowych. Jakie procedury przyjąć w tym zakresie, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontroli?

Lipiec - Sierpień 2019 , Arleta Nerka

Zakup usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego

Zgodnie z generalną zasadą uzyskanie przez zagranicznego kontrahenta przychodów na terytorium Polski z tytułów określonych przez ustawodawcę oznacza obowiązek zapłacenia w Polsce 20% podatku u źródła. Stosowanie tej zasady w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów może być jednak ograniczone zapisami międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Lipiec - Sierpień 2019 , Aleksander Gniłka
« poprzednia