Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Kwiecień 2019, Jarosław Jurga

Gmina jako organizator zbiórki dla poszkodowanego

Czy w świetle ustawy o finansach publicznych gmina może zorganizować zbiórkę pieniędzy na rzecz potrzebującego (poszkodowanego w wypadku) mieszkańca? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Kwiecień 2019, Marcin Nagórek

Uproszczenia stosowane w polityce rachunkowości

Jednostka może w ramach polityki rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W ustawie o rachunkowości nie wprowadzono jednak szczegółowych regulacji określających zakres dopuszczalnych uproszczeń. Więcej wyjaśniają krajowe standardy rachunkowości.

Kwiecień 2019, Jarosław Jurga

Forma wniosku o przedłużenie terminu płatności

Czy możliwe jest przedłużenie przez jsfp terminu płatności na podstawie faksu od kontrahenta albo notatki służbowej sporządzonej przez pracownika w konsekwencji przeprowadzonej rozmowy telefonicznej?

Marzec 2019, Marcin Nagórek

Zasada konkurencyjności w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania dotyczące zasady konkurencyjności w postępowaniach o zamówienie publiczne odpowiada Grzegorz Bociański – pracownik komórki kontrolnej w instytucji pośredniczącej.

Marzec 2019, Grzegorz Bociański

Obiekty inwentarzowe środków trwałych

Prawidłowe ustalenie obiektu inwentarzowego, nazywanego zamiennie obiektem środka trwałego, jest podstawą właściwej ewidencji środków trwałych czy pozostałych środków trwałych. Dokonana przez jednostkę kwalifikacja będzie miała bowiem wpływ na poprawne określenie wartości początkowej danego środka trwałego czy też wartości umorzenia.

Marzec 2019, Mieczysława Cellary

Faktura elektroniczna – nowe obowiązki jsfp

W kwietniu wejdzie w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, która zobowiąże zamawiających do utworzenia kont na specjalnej platformie i do odbioru faktur za jej pośrednictwem. Ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nie można utożsamiać z e-fakturą dotychczas stosowaną w obrocie gospodarczym. Specyficzny format tego dokumentu będzie wymagał użycia właściwych systemów lub aplikacji.

Marzec 2019, Ilona Zalewska

Niezasadne wpłaty – procedury postępowania

Na rachunek dochodów państwowej jednostki budżetowej wpłynęła kwota, która została uznana za niezasadną. Pracownicy wielokrotnie kontaktowali się z nadawcą przelewu z prośbą o wystąpienie o zwrot wpłaconych środków. Prośby te są jednak – jak dotąd – ignorowane. Organ nadrzędny został poinformowany o zaistniałej sytuacji. Wpłacone środki zostały tymczasowo zaksięgowane na koncie 245 „Wpływy do wyjaśnienia”. Czy takie ujęcie tej operacji jest prawidłowe?

Luty 2019, Marcin Nagórek

Obowiązek zapłaty podwykonawcom za realizację inwestycji drogowych

W określonych okolicznościach zamawiający – w ramach solidarnej odpowiedzialności – jest zobowiązany do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy za wykonane przez niego prace. Procedura postępowania w takiej sytuacji powinna zostać szczegółowo opisana w umowie dotyczącej realizacji robót budowlanych przy inwestycjach drogowych.

Luty 2019, Ilona Zalewska

Koszty komornicze po zmianie przepisów

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o kosztach komorniczych, która stanowi element reformy postępowania egzekucyjnego. Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych, zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach z nimi związanych. Nie dotyczy natomiast kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez sąd oraz kosztów innych czynności sądowych.

Luty 2019, Adrian Paluch
« poprzednia