Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Naliczanie VAT od opłat przekształceniowych

Minister Finansów udzielił ciekawej odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wątpliwości dotyczących naliczania podatku VAT od opłat przekształceniowych związanych z przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwiecień 2019, Joanna Rudzka

Prewspółczynnik VAT czy pełne odliczenie podatku

Wyrok NSA z 15 listopada 2018 r. wpisuje się w spór o obowiązek ustalania prewspółczynnika VAT w określonych sytuacjach. Wyrok jest kluczowy dla wszystkich jsfp mierzących się obecnie z niezwykle restrykcyjnym podejściem organów podatkowych odmawiających odliczenia VAT w sposób, który jednostka uzna za właściwy dla struktury jej działalności.

Kwiecień 2019, Joanna Rudzka

Ujęcie w WPF kwot wyłączonych z indywidualnego wskaźnika zadłużenia

W art. 243 ust. 3 i 3a ufp wskazano kategorie zobowiązań, które w określonych okolicznościach są wyłączane z relacji określającej limit zadłużenia samorządu. Prawidłowa prezentacja kwot podlegających wyłączeniu wymaga wprowadzenia w WPF rozwiązań zapewniających zachowanie spójności i zgodności liczbowej przedstawianych danych.

Kwiecień 2019, Anna Bandoch

Opłata śmieciowa w małych wspólnotach mieszkaniowych

O ile wykonywanie obowiązków fiskalnych w tzw. dużych wspólnotach mieszkaniowych w zasadzie nie powoduje komplikacji, o tyle w odniesieniu do małych wspólnot mieszkaniowych istnieje wiele wątpliwości proceduralnych. W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami zasadniczym problemem jest ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za złożenie deklaracji.

Kwiecień 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Wymóg realizacji płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

Prawidłowa identyfikacja przesłanek świadczących o spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie realizacji płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego jest kwestią szczególnej wagi, gdyż nieprzestrzeganie tych regulacji pociąga za sobą dotkliwe skutki finansowe. Konieczne jest zatem ustalenie, czy obowiązujące przepisy dopuszczają rozliczenia gotówkowe w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami.

Marzec 2019, Sławomir Czarnecki

Klasyfikacja dochodów budżetowych w jst

Wydawać by się mogło, że problemy ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczą głównie strony wydatkowej, gdyż wachlarz zadań realizowanych przez jst i ponoszonych w związku z tym wydatków jest bardzo szeroki. Niemniej klasyfikacja dochodów – wobec stale zmieniających się przepisów – jest również źródłem wielu wątpliwości, które mogą rzutować na realizację obowiązków sprawozdawczych.

Marzec 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Opodatkowanie wiatraków podatkiem od nieruchomości

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie w połowie 2016 r., zmieniła definicję budowli określoną w prawie budowlanym. W konsekwencji powstał spór, czy po nowelizacji należało w 2017 r. opodatkować całą elektrownię wiatrową, czy jedynie jej część budowlaną. Rozstrzygnięcia tej sprawy podjął się NSA w składzie 7 sędziów w wyroku z 22 października 2018 r.

Luty 2019, Joanna Rudzka

Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniono zasady, na jakich producenci rolni otrzymują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowelizacja przepisów jest okazją do szerszego spojrzenia na tę problematykę, a więc nie tylko przybliżenia zasad zwrotu podatku, ale również reguł postępowania w razie pobrania tej kwoty nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Luty 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Planowanie budżetu i WPF po nowelizacji ufp

W ostatnim dniu ubiegłego roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o finansach publicznych, która w znacznym stopniu modyfikuje wcześniejsze podejście do tematyki związanej z planowaniem budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. W szczególności dotyczy to kwestii zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Luty 2019, Mateusz Bieniek

Sprawozdania jst jako źródło danych ujmowanych w WPF

Sprawozdania, które zostały rzetelnie sporządzone, a następnie sprawdzone – zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym – stanowią doskonałe źródło informacji przydatnych przy aktualizacji WPF. Wykorzystanie danych wykonanych za ubiegły rok budżetowy pozwala bowiem uniknąć dokonywania odrębnych wyliczeń oraz analiz.

Styczeń 2019, Mateusz Bieniek
« poprzednia