Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Nienależne świadczenia z pomocy społecznej – egzekucja i odpowiedzialność

Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej może być prowadzone przez właściwy organ nie tylko wobec zobowiązanego, ale również wobec jego następców prawnych. W określonych okolicznościach przepisy pozwalają także na udzielenie ulg w spłacie lub na odstąpienie od pobrania należności.

Czerwiec 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Ulgi w spłacie należności będących źródłem dochodów własnych gminy

Różnorodność źródeł dochodów gminy oraz odmienny charakter należności z tego tytułu sprawia, że stosowanie preferencji w ich spłacie może się odbywać na gruncie ordynacji podatkowej lub ustawy o finansach publicznych. Wydając decyzję w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia płatności na raty, należy uwzględnić przesłanki określone we właściwej ustawie.

Czerwiec 2019, Marcin Binaś

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów leczniczych

Samo uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz fakt posiadania pomieszczeń związanych z taką działalnością nie są wystarczające do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Niedawny wyrok NSA potwierdza, że konieczne jest również faktyczne realizowanie świadczeń zdrowotnych w tychże pomieszczeniach.

Czerwiec 2019, Tomasz Wołowiec

Podatek od nieruchomości w ramach trwałego zarządu

NSA wydał ważny wyrok, w którym rozstrzygnął, kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od budynków, które jednocześnie są przedmiotem trwałego zarządu i dzierżawy.

Maj 2019, Joanna Rudzka

Grunty użytkowane wieczyście – ujęcie, wycena, opłaty

Przyjęte przez KSR stanowisko w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste ma na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wyceny i ewidencji księgowej tych aktywów oraz ich wykazywania w sprawozdaniu finansowym. Choć stosowanie wytycznych nie jest obligatoryjne, w urzędach jst powinno się rozważyć ich wprowadzenie do polityki rachunkowości.

Maj 2019, Bożena Rudnicka

Problemy z ewidencją wpływów z opłat przedszkolnych

W konsekwencji zmiany przepisów należności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach straciły charakter należności cywilnoprawnych i są obecnie należnościami publicznoprawnymi. Zmiana ta wciąż budzi wiele kontrowersji. Jedna z nich dotyczy możliwości gromadzenia tych wpływów na wydzielonym rachunku dochodów jednostki oświatowej.

Maj 2019, Mateusz Bieniek

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

Podstawą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń socjalnych jest decyzja administracyjna. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem wydanie jednej decyzji stwierdzającej fakt pobrania świadczenia nienależnie i jednocześnie nakazującej jego zwrot jest niezgodne z prawem. Przygotowując decyzję, trzeba też uwzględnić określone wymogi formalne i okresy przedawnienia.

Maj 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Naliczanie VAT od opłat przekształceniowych

Minister Finansów udzielił ciekawej odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie wątpliwości dotyczących naliczania podatku VAT od opłat przekształceniowych związanych z przekształcaniem użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kwiecień 2019, Joanna Rudzka

Prewspółczynnik VAT czy pełne odliczenie podatku

Wyrok NSA z 15 listopada 2018 r. wpisuje się w spór o obowiązek ustalania prewspółczynnika VAT w określonych sytuacjach. Wyrok jest kluczowy dla wszystkich jsfp mierzących się obecnie z niezwykle restrykcyjnym podejściem organów podatkowych odmawiających odliczenia VAT w sposób, który jednostka uzna za właściwy dla struktury jej działalności.

Kwiecień 2019, Joanna Rudzka

Ujęcie w WPF kwot wyłączonych z indywidualnego wskaźnika zadłużenia

W art. 243 ust. 3 i 3a ufp wskazano kategorie zobowiązań, które w określonych okolicznościach są wyłączane z relacji określającej limit zadłużenia samorządu. Prawidłowa prezentacja kwot podlegających wyłączeniu wymaga wprowadzenia w WPF rozwiązań zapewniających zachowanie spójności i zgodności liczbowej przedstawianych danych.

Kwiecień 2019, Anna Bandoch
« poprzednia