Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Odpowiedzialność pracodawcy za wydanie błędnych zaświadczeń

Pracownik 15 maja 2018 r. nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i otrzymywał ją do ukończenia 65 lat, czyli do 25 lutego 2019 r. Wówczas ZUS przyznał mu emeryturę z urzędu. Przy ustalaniu prawa do emerytury okazało się, że w 2018 r. pracodawca podał do ZUS zaniżone wynagrodzenie tego pracownika (z obecnie wydanego zaświadczenia ZUS Rp-7 wynika, że wynagrodzenie było w rzeczywistości wyższe). Pracownik otrzymywał zatem niższą rentę, niż była mu należna. Czy w związku z tym przysługuje mu roszczenie wobec byłego zakładu pracy o odszkodowanie? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i za jaki okres?

Kwiecień 2019, Zygmunt Łobejko

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Z początkiem tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Jednocześnie na mocy wprowadzonych regulacji zmieniono liczbę i zakres poszczególnych części pracowniczych akt osobowych.

Kwiecień 2019, Adrian Paluch

Kto i w jakim celu tworzy zfśs

Podstawową formą aktywności pracodawców w zakresie zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników jest tworzenie zfśs. Ustalając zasady rozporządzania tymi środkami, należy kierować się przede wszystkim sytuacją życiową, rodzinną i materialną uprawnionych. Warto jednak pamiętać, że kryterium socjalne może zostać pominięte w przypadku niektórych świadczeń.

Kwiecień 2019, Elżbieta Gaździk

Praca na podstawie powołania – zasady przejścia na emeryturę

Jestem skarbnikiem. Mam zamiar przejść na emeryturę 27 grudnia tego roku. Od trzech lat mam już legitymację ZUS-u, ale nadal pracuję. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron i wydać świadectwo pracy, czy też będzie do tego zobowiązany dopiero po odwołaniu mnie ze stanowiska przez radę miejską? Jaką procedurę należy przyjąć w tym przypadku?

Marzec 2019, Zygmunt Łobejko

Przekroczenie limitu diety z tytułu podróży służbowej

Cena śniadania wyszczególniona na fakturze z tytułu świadczenia usługi hotelowej przekracza wartość dziennej stawki diety pracownika. Całkowity koszt usługi hotelowej razem ze śniadaniem nie przekracza jednak dwudziestokrotności stawki diety. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika występuje przychód?

Marzec 2019, Jarosław Jurga

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – rozliczenie podatku i składek

Coraz więcej firm i instytucji publicznych zatrudnia lub rozważa zatrudnianie cudzoziemców. Choć od strony podatkowej najprostszą formą współpracy jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to w praktyce równie często pracodawcy decydują się na umowę zlecenia. Forma rozliczenia podatku zależy w takich okolicznościach od statusu cudzoziemca.

Marzec 2019, Aleksander Gniłka

Odpowiedzialność za nienależne świadczenia z ZUS

W przypadku wypłaty nienależnego świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych ZUS może żądać zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami – albo od osoby, która takie świadczenie otrzymała, albo od samego płatnika składek, jeżeli wypłata nastąpiła z jego winy. Ważnym źródłem interpretacji przepisów o odpowiedzialności płatnika i beneficjenta jest orzecznictwo sądowe.

Luty 2019, Tomasz Głębocki

Urlop bezpłatny a termin złożenia wniosku o przyznanie emerytury

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony osiągnie 28 listopada 2018 r. wiek 65 lat. Spełnia wszystkie warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej. Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy miesiąc wcześniej może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury, czy też będzie mógł to uczynić dopiero po powrocie z urlopu bezpłatnego?

Styczeń 2019, Zygmunt Łobejko

Ustalenie diety kierowcy z tytułu podróży służbowej

W jaki sposób ustalić dietę pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy w jednostce budżetowej, który wykonuje zadania przewozowe na polecenie pracodawcy?

Styczeń 2019, Jarosław Jurga

Prawo do ochrony przedemerytalnej

Mój pracodawca stwierdził, że niestarannie wykonuję swoje obowiązki służbowe. Obawiam się, że chce rozwiązać ze mną umowę o pracę. Mam umowę o pracę na czas określony do końca 2019 r. Do emerytury pozostanie mi zaledwie jeden rok. Czy w tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę na rok przed nabyciem prawa do emerytury?

Grudzień 2018, Zygmunt Łobejko
« poprzednia