Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Odpowiedzialność za nienależne świadczenia z ZUS

W przypadku wypłaty nienależnego świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych ZUS może żądać zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami – albo od osoby, która takie świadczenie otrzymała, albo od samego płatnika składek, jeżeli wypłata nastąpiła z jego winy. Ważnym źródłem interpretacji przepisów o odpowiedzialności płatnika i beneficjenta jest orzecznictwo sądowe.

Luty 2019, Tomasz Głębocki

Urlop bezpłatny a termin złożenia wniosku o przyznanie emerytury

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony osiągnie 28 listopada 2018 r. wiek 65 lat. Spełnia wszystkie warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej. Od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy miesiąc wcześniej może złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury, czy też będzie mógł to uczynić dopiero po powrocie z urlopu bezpłatnego?

Styczeń 2019, Zygmunt Łobejko

Ustalenie diety kierowcy z tytułu podróży służbowej

W jaki sposób ustalić dietę pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy w jednostce budżetowej, który wykonuje zadania przewozowe na polecenie pracodawcy?

Styczeń 2019, Jarosław Jurga

Prawo do ochrony przedemerytalnej

Mój pracodawca stwierdził, że niestarannie wykonuję swoje obowiązki służbowe. Obawiam się, że chce rozwiązać ze mną umowę o pracę. Mam umowę o pracę na czas określony do końca 2019 r. Do emerytury pozostanie mi zaledwie jeden rok. Czy w tej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę na rok przed nabyciem prawa do emerytury?

Grudzień 2018, Zygmunt Łobejko

Okoliczności zapewniające nienaruszalność stosunku pracy

Regulacje prawa pracy w niektórych szczególnych przypadkach znacząco ograniczają uprawnienia pracodawcy do rozwiązania stosunku pracy lub zmiany warunków zatrudnienia. Takie „przywileje pracownicze” wynikają przede wszystkim z ochrony przedemerytalnej oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Grudzień 2018, Tomasz Głębocki

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Listopad 2018, Jarosław Jurga

Różnicowanie płac w zależności od lokalizacji miejsca pracy

Choć ustawodawca zobowiązuje pracodawców do równego wynagradzania za pracę o jednakowej wartości, nie można założyć, że każdy pracownik na takim samym stanowisku powinien zarabiać tyle samo. Różnicowania płac ze względu na lokalizację miejsca pracy nie można również rozpatrywać w kategoriach dyskryminacji. Podstawą różnic powinny być jednak obiektywne powody.

Listopad 2018, Marek Choczaj

Powierzanie zadań niewymienionych w zakresie obowiązków

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może powierzyć pracownikowi – w formie polecenia służbowego i bez dokonywania wypowiedzenia zmieniającego – inną pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Długotrwała zmiana zakresu wykonywanych zadań oraz zmiana miejsca wykonywania pracy najczęściej wymaga jednak dopełnienia przewidzianych prawem obowiązków.

Październik 2018, Marek Choczaj

Ustalenie czasu podróży służbowej i jej udokumentowanie

Poprawne rozliczenie kosztów podróży służbowych ma wpływ na właściwe ujęcie kosztów rodzajowych, wybór adekwatnego paragrafu klasyfikacji budżetowej czy zwrócenie pracownikowi kosztów w odpowiedniej wysokości. Jednym z kluczowych elementów omawianej procedury jest ustalenie czasu trwania podróży i jej prawidłowe udokumentowanie.

Październik 2018, Jarosław Jurga

Uprawnienia rodzicielskie przysługujące pracownikom

W kodeksie pracy określono najważniejsze prawa przysługujące pracującym rodzicom, w szczególności zasady przyznawania urlopów, zasiłków oraz innych uprawnień. Pracownicy muszą być ich świadomi i umieć z nich korzystać. Z kolei pracodawcy mają obowiązek przestrzegać przepisów i nie mogą ograniczać praw należnych pracownikom.

Wrzesień 2018, Martin Badziura
« poprzednia