Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kadry i płace

Odprawa emerytalno-rentowa w teorii i praktyce

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi raz w życiu w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Pracodawca nie może się uchylić od wypłaty świadczenia, jeśli pracownik spełnia ustawowe warunki. Różne okoliczności ustania stosunku pracy sprawiają jednak, że stwierdzenie uprawnień z tego tytułu nie zawsze jest oczywiste.

Czerwiec 2019, Tomasz Głębocki

Podwyższenie przychodu emeryta – obowiązki informacyjne

Jednostka zatrudnia kilku emerytów na umowę o pracę. Czy w przypadku podwyższenia ich wynagrodzenia ponad dopuszczalne w ciągu roku kwoty przychodu należy informować o tym ZUS?

Czerwiec 2019, Zygmunt Łobejko

Podróże służbowe w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Jarosław Jurga – ekonomista i certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów publicznych.

Czerwiec 2019, Jarosław Jurga

Zasady gromadzenia środków zfśs

Ponieważ przepisy nie określają szczegółowo sposobu obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych, która decyduje o wielkości odpisu na zfśs, w praktyce najczęściej stosuje się metody wykorzystywane przy sporządzaniu sprawozdań statystycznych. Warto też zwrócić uwagę na wyjaśnienia dotyczące uwzględniania pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.

Maj 2019, Elżbieta Gaździk

Odpowiedzialność pracodawcy za wydanie błędnych zaświadczeń

Pracownik 15 maja 2018 r. nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i otrzymywał ją do ukończenia 65 lat, czyli do 25 lutego 2019 r. Wówczas ZUS przyznał mu emeryturę z urzędu. Przy ustalaniu prawa do emerytury okazało się, że w 2018 r. pracodawca podał do ZUS zaniżone wynagrodzenie tego pracownika (z obecnie wydanego zaświadczenia ZUS Rp-7 wynika, że wynagrodzenie było w rzeczywistości wyższe). Pracownik otrzymywał zatem niższą rentę, niż była mu należna. Czy w związku z tym przysługuje mu roszczenie wobec byłego zakładu pracy o odszkodowanie? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i za jaki okres?

Kwiecień 2019, Zygmunt Łobejko

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Z początkiem tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika. Jednocześnie na mocy wprowadzonych regulacji zmieniono liczbę i zakres poszczególnych części pracowniczych akt osobowych.

Kwiecień 2019, Adrian Paluch

Kto i w jakim celu tworzy zfśs

Podstawową formą aktywności pracodawców w zakresie zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników jest tworzenie zfśs. Ustalając zasady rozporządzania tymi środkami, należy kierować się przede wszystkim sytuacją życiową, rodzinną i materialną uprawnionych. Warto jednak pamiętać, że kryterium socjalne może zostać pominięte w przypadku niektórych świadczeń.

Kwiecień 2019, Elżbieta Gaździk

Praca na podstawie powołania – zasady przejścia na emeryturę

Jestem skarbnikiem. Mam zamiar przejść na emeryturę 27 grudnia tego roku. Od trzech lat mam już legitymację ZUS-u, ale nadal pracuję. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron i wydać świadectwo pracy, czy też będzie do tego zobowiązany dopiero po odwołaniu mnie ze stanowiska przez radę miejską? Jaką procedurę należy przyjąć w tym przypadku?

Marzec 2019, Zygmunt Łobejko

Przekroczenie limitu diety z tytułu podróży służbowej

Cena śniadania wyszczególniona na fakturze z tytułu świadczenia usługi hotelowej przekracza wartość dziennej stawki diety pracownika. Całkowity koszt usługi hotelowej razem ze śniadaniem nie przekracza jednak dwudziestokrotności stawki diety. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika występuje przychód?

Marzec 2019, Jarosław Jurga

Umowa zlecenia z cudzoziemcem – rozliczenie podatku i składek

Coraz więcej firm i instytucji publicznych zatrudnia lub rozważa zatrudnianie cudzoziemców. Choć od strony podatkowej najprostszą formą współpracy jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to w praktyce równie często pracodawcy decydują się na umowę zlecenia. Forma rozliczenia podatku zależy w takich okolicznościach od statusu cudzoziemca.

Marzec 2019, Aleksander Gniłka
« poprzednia