Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

VAT od nieodpłatnie przekazanych publikacji

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych jednostka (jako wydawca i jednostka podlegająca Wydziałowi Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego) jest zobowiązana do nieodpłatnego przekazywania uprawnionym bibliotekom tzw. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych, w ilościach określonych przez przepisy ww. ustawy. Poza egzemplarzami obowiązkowymi jednostka przekazuje także nieodpłatnie publikacje własne (zarówno egzemplarze archiwalne, jak i bieżące) następującym podmiotom:

  • autorom publikowanych książek, artykułów i ilustracji (egzemplarze autorskie);

  • pracownikom jednostki (egzemplarze dla celów szkoleniowych i dydaktycznych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (nagrody, egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) rad programowych i redakcyjnych wydawnictw (egzemplarze dla celów promocyjnych);

  • członkom (osobom fizycznym) regionalnej rady ochrony przyrody (egzemplarze dla celów promocyjnych i edukacyjnych);

  • osobom fizycznym i instytucjom (egzemplarze sfinansowane lub współfinansowane z innych źródeł, przekazywane nieodpłatnie na podstawie podpisanych umów).

W wyniku centralizacji VAT jednostka została objęta od 1 stycznia 2017 r. systemem rozliczeń VAT. Jako wydawca pomniejsza podatek należny o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych publikacji. W jaki sposób prawidłowo dokumentować dla celów podatkowych operacje nieodpłatnego przekazania egzemplarzy? Czy należy je udokumentować fakturą wewnętrzną, czy też w jakiś inny sposób? Jakie konsekwencje w podatku od towarów i usług powodują powyższe operacje?

Grudzień 2017, Joanna Rudzka

Podstawowe zasady odliczania VAT naliczonego od należnego

W przypadku sektora finansów publicznych niezwykle trudne jest rozgraniczenie sfery aktywności należących do działalności gospodarczej i do sfery publicznoprawnej. Przyporządkowanie określonych czynności do jednej z tych sfer decyduje natomiast o prawie do odliczenia VAT. Sprawę dodatkowo komplikuje sprzeczne orzecznictwo i wciąż zmieniające się stanowiska organów podatkowych.

Grudzień 2017, Joanna Rudzka

Ujęcie, inwentaryzacja i przedawnienie odsetek od świadczeń cywilnoprawnych

Czy przedawnione odsetki od świadczeń cywilnoprawnych mogą być wciąż dochodzone i ewidencjonowane przez jednostkę? W jakich okolicznościach dochodzi do przerwania biegu przedawnienia? Czy wartość odsetek wykazywaną w sprawozdaniu Rb-27S należy pomniejszyć o odpisy aktualizujące? Jaką formę i termin inwentaryzacji przyjąć dla poszczególnych kategorii odsetek?

Grudzień 2017, Sebastian Bach

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Listopad 2017, Joanna Rudzka

Ulgi w spłacie oraz windykacja odsetek za opóźnienie od należności cywilnoprawnych

W obowiązującym prawie nie ma jednolitych wobec wszystkich jsfp zasad udzielania ulg w spłacie odsetek od należności cywilnoprawnych. Kwestią problematyczną są też zasady dochodzenia należności, przede wszystkim ustalenie minimalnej kwoty podlegającej windykacji czy wyznaczenie procedur gwarantujących terminowość i prawidłowość podejmowanych działań.

Listopad 2017, Sebastian Bach

Opodatkowanie VAT w przypadku wywłaszczenia nieruchomości

Kwestia opodatkowania transakcji wywłaszczenia nieruchomości jst za odszkodowaniem jest od wielu lat źródłem kontrowersji i sporów fiskusa z podatnikami. Po niekorzystnej dla samorządów uchwale NSA służby skarbowe rozpoczęły weryfikację dotychczasowych rozliczeń jst w tym zakresie. Jakimi przesłankami należy się kierować, aby prawidłowo opodatkować taką transakcję?

Październik 2017, Joanna Rudzka

Podmioty zobligowane do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

Samorządowy zakład budżetowy uzyskuje przychody z działalności statutowej obejmującej prowadzenie bazy sportowej. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego jednostka wynajmuje kontrahentom pomieszczenia, sale, tory pływackie, hale na treningi, mecze itp. Kontrahentami są kluby sportowe, stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty komercyjne oraz osoby fizyczne. W przypadku nieterminowego regulowania należności do wszystkich ww. kontrahentów, z wyjątkiem osób fizycznych i jednostek sektora publicznego, zakład stosuje stopę procentową w wysokości 9,5% za opóźnienia w transakcjach handlowych. Czy zasadne jest stosowanie tej stawki do fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych? Czy w odniesieniu do tych podmiotów należy stosować odsetki ustawowe za opóźnienie, czy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Październik 2017, Sebastian Bach

Ustalanie i rozliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczeń cywilnoprawnych

Jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania jsfp jest dbałość o środki publiczne i racjonalne nimi gospodarowanie. Jednostki nie powinny zatem rezygnować z przysługujących im i możliwych do zrealizowania dochodów. Niedochodzenie odsetek może zostać bowiem uznane za sprzeczne z interesem finansowym jednostki.

Październik 2017, Sebastian Bach

Stawki podatku i zwolnienia w rozliczeniach VAT

Przepisy dotyczące stawek i zwolnień stosowanych w rozliczeniach VAT są tymi przepisami, które zmieniają się najczęściej. Należy bowiem zauważyć, że VAT jest jedną z najistotniejszych pozycji wpływów budżetowych, a o jej wysokości decyduje właśnie stawka podatku. Świadcząc usługi i dokonując sprzedaży towarów, warto zatem monitorować aktualny stan prawny.

Wrzesień 2017, Joanna Rudzka

Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych

Znajomość zasad naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych determinuje prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w obszarze dochodzenia i ewidencjonowania tej kategorii należności. Prawidłowe wypełnianie obowiązków w tym zakresie mogą jednak utrudniać nieprecyzyjne i lakoniczne przepisy oraz zmiany wprowadzone w 2016 i 2017 r.

Wrzesień 2017, Sebastian Bach
« poprzednia