Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Ewidencja VAT na kasie, w rejestrach i JPK oraz niektóre nietypowe procedury

Dokumentowanie transakcji opodatkowanych VAT wymaga spełnienia określonych obowiązków związanych z posiadaniem kas fiskalnych, prowadzeniem rejestrów VAT oraz przekazaniem pliku JPK do organów skarbowych. Warto pamiętać, że uchybienie tym obowiązkom może skutkować dotkliwymi sankcjami.

Wrzesień 2018, Joanna Rudzka

Zmiany w planowaniu wydatków jst na 2019 r.

Pakiet rozporządzeń, których przepisy umożliwiają zmianę szczegółowości sporządzania planu wydatków w samorządach, ułatwi aktualizację planu w ciągu roku i pozwoli wyeliminować wiele czasochłonnych czynności. Warto pamiętać, że konsekwencją decyzji zarządu jst o wprowadzeniu nowych rozwiązań będzie również zmiana sposobu sporządzenia sprawozdania Rb-28S.

Wrzesień 2018, Agnieszka Drożdżal

Dopuszczalność ewidencjonowania opłaty miejscowej na kasie rejestrującej

Zasady opodatkowania podatkiem VAT czynności związanych z poborem opłat miejscowych czy klimatycznych oraz reguły dokumentowania wpływu tych opłat nie zostały wprost określone w przepisach prawa. Aby rozstrzygnąć pojawiające się w tej kwestii wątpliwości, warto przeanalizować regulacje ustawy o VAT i sięgnąć do interpretacji podatkowych.

Sierpień 2018, Tomasz Wołowiec

Proporcjonalne odliczenie VAT po połączeniu szkół

Proszę o rozstrzygnięcie, czy w opisanych poniżej przypadkach szkoła powstała z połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum powinna skorygować rozliczenia VAT za 2017 r. i jak powinna ustalić współczynnik i prewspółczynnik na 2018 r.
1. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa została przeniesiona do budynku gimnazjum. Obie placówki zostały połączone, tworząc szkołę podstawową. W szkole podstawowej istniało wcześniej wydzielone konto, ale nie było ono wykorzystywane do ewidencji, ponieważ szkoła nie prowadziła żadnej działalności (najmu, sprzedaży ani świadczenia usług). W budynku gimnazjum istnieje natomiast stołówka i basen. Ponadto prowadzony jest najem hali sportowej oraz miejsca pod automaty z napojami i słodyczami. Po połączeniu szkół od września do grudnia stosowano współczynnik i prewspółczynnik obliczony dla gimnazjum.
2. W wyniku połączenia gimnazjum i szkoły podstawowej utworzono szkołę podstawową, która mieści się w budynkach obu połączonych szkół. W budynku gimnazjum wynajmowano pomieszczenia, takie jak sale lekcyjne czy hala sportowa. Współczynnik VAT ustalono w wysokości 2%. W budynku szkoły podstawowej znajduje się tylko stołówka, która prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT. Od września do grudnia 2017 r. dla szkoły podstawowej przyjęto współczynnik VAT stosowany w gimnazjum.

Sierpień 2018, Joanna Rudzka

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień – problemy natury prawnej i praktycznej

Wezwanie do uiszczenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji nie jest dokumentem wystarczającym do tego, by organ administracji publicznej mógł prowadzić windykację na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jakie procedury należy zatem podjąć, aby skutecznie wyegzekwować zapłatę należności?

Sierpień 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Autorskie koszty uzyskania przychodu po zmianie przepisów

Ostatnie nowelizacje przepisów dotyczących 50% kosztów uzyskania przychodów ograniczyły krąg uprawnionych do stosowania takiej preferencji podatkowej, lecz nie zmieniły istoty funkcjonowania tego mechanizmu. Wątpliwości zgłaszane przez podatników dowodzą jednak, że wiele pytań o podstawy stosowania wymienionych regulacji wciąż nie traci na aktualności.

Sierpień 2018, Joanna Rudzka

Zwrot bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości a rozliczenie VAT

Czy roszczenie o zwrot bonifikaty od zbywanej nieruchomości powoduje zmianę jej ceny i zobowiązuje jst do zmiany podstawy opodatkowania VAT, a w konsekwencji – wystawienia faktury korygującej? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz obowiązującej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

Lipiec 2018, Mieczysława Szymańska

Dokumentowanie sprzedaży

Jednym z wymogów formalnych związanych z problematyką VAT jest odpowiednie udokumentowanie wpływu należności do jednostki. Decyzja o rodzaju dokumentu oraz zakresie zaprezentowanych na nim danych wymaga ustalenia statusu nabywcy oraz dokładnego przeanalizowania specyfiki danej transakcji. 

Lipiec 2018, Joanna Rudzka

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w kontekście rozliczeń VAT

Odliczenie VAT naliczonego od kosztów budowy i funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jedno z najbardziej zawiłych zagadnień podatkowych w praktyce funkcjonowania samorządów. Przyczyną problemów jest nie tylko skomplikowane prawo, ale również w dużej mierze – sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Czerwiec 2018, Joanna Rudzka

Mechanizm podzielonej płatności VAT w sektorze publicznym

Wszystkie jednostki sektora finansów publicznych posiadające status podatnika VAT powinny mieć świadomość, że przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności będą ich dotyczyć bezpośrednio. Choć stosowanie mechanizmu jest dobrowolne, to wystarczy decyzja jednego z kontrahentów, by jednostka stała się częścią nowego systemu rozliczeń.

Czerwiec 2018, Ewelina Skwierczyńska
« poprzednia