Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Opodatkowanie VAT w przypadku wywłaszczenia nieruchomości

Kwestia opodatkowania transakcji wywłaszczenia nieruchomości jst za odszkodowaniem jest od wielu lat źródłem kontrowersji i sporów fiskusa z podatnikami. Po niekorzystnej dla samorządów uchwale NSA służby skarbowe rozpoczęły weryfikację dotychczasowych rozliczeń jst w tym zakresie. Jakimi przesłankami należy się kierować, aby prawidłowo opodatkować taką transakcję?

Październik 2017, Joanna Rudzka

Podmioty zobligowane do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych

Samorządowy zakład budżetowy uzyskuje przychody z działalności statutowej obejmującej prowadzenie bazy sportowej. Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego jednostka wynajmuje kontrahentom pomieszczenia, sale, tory pływackie, hale na treningi, mecze itp. Kontrahentami są kluby sportowe, stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty komercyjne oraz osoby fizyczne. W przypadku nieterminowego regulowania należności do wszystkich ww. kontrahentów, z wyjątkiem osób fizycznych i jednostek sektora publicznego, zakład stosuje stopę procentową w wysokości 9,5% za opóźnienia w transakcjach handlowych. Czy zasadne jest stosowanie tej stawki do fundacji, stowarzyszeń i klubów sportowych? Czy w odniesieniu do tych podmiotów należy stosować odsetki ustawowe za opóźnienie, czy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Październik 2017, Sebastian Bach

Ustalanie i rozliczanie odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczeń cywilnoprawnych

Jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania jsfp jest dbałość o środki publiczne i racjonalne nimi gospodarowanie. Jednostki nie powinny zatem rezygnować z przysługujących im i możliwych do zrealizowania dochodów. Niedochodzenie odsetek może zostać bowiem uznane za sprzeczne z interesem finansowym jednostki.

Październik 2017, Sebastian Bach

Stawki podatku i zwolnienia w rozliczeniach VAT

Przepisy dotyczące stawek i zwolnień stosowanych w rozliczeniach VAT są tymi przepisami, które zmieniają się najczęściej. Należy bowiem zauważyć, że VAT jest jedną z najistotniejszych pozycji wpływów budżetowych, a o jej wysokości decyduje właśnie stawka podatku. Świadcząc usługi i dokonując sprzedaży towarów, warto zatem monitorować aktualny stan prawny.

Wrzesień 2017, Joanna Rudzka

Odsetki za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych

Znajomość zasad naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie należności cywilnoprawnych determinuje prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w obszarze dochodzenia i ewidencjonowania tej kategorii należności. Prawidłowe wypełnianie obowiązków w tym zakresie mogą jednak utrudniać nieprecyzyjne i lakoniczne przepisy oraz zmiany wprowadzone w 2016 i 2017 r.

Wrzesień 2017, Sebastian Bach

Nowe zasady ustanawiania zastawów skarbowych

W wyniku zmian w przepisach ordynacji podatkowej, wprowadzonych 1 stycznia oraz 1 lipca 2017 r., zaczęły obowiązywać nowe zasady ustanawiania, funkcjonowania oraz wygasania zastawu skarbowego, a także dodatkowe obowiązki związane z prowadzeniem rejestru zastawów. Wdrażając stosowne procedury w tym zakresie, trzeba też uwzględnić przepisy przejściowe.

Wrzesień 2017, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony szkoleniowiec, doradca podatkowy specjalizujący się w rozliczeniach jst.

Sierpień 2017, Joanna Rudzka

Podstawa opodatkowania VAT

Zgodnie z generalną zasadą sformułowaną w ustawie o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi dokonaną lub przyszłą zapłatę dla dostawcy towarów lub usługodawcy. Mimo pozornej jasności tej reguły sposób ustalenia podstawy opodatkowania budzi wiele wątpliwości podatników. Obecnie najbardziej gorące spory rodzą się na gruncie opodatkowania dotacji czy korekt obrotu.

Sierpień 2017, Joanna Rudzka

Windykacja i inwentaryzacja odsetek za zwłokę, ich ujęcie w klasyfikacji i sprawozdaniu Rb-27S

Doświadczenia płynące z przeprowadzonych kontroli wskazują, że jednostki wciąż mają problemy z prawidłowym realizowaniem procedury windykacji czy inwentaryzacji odsetek za zwłokę. Liczne wątpliwości budzi ustalenie momentu podjęcia działań windykacyjnych oraz terminu przedawnienia zaległości odsetkowych, a także prawidłowe wykazanie odsetek w sprawozdaniu Rb-27S.

Sierpień 2017, Sebastian Bach

Rejestr Należności Publicznoprawnych

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wprowadzono nowy rozdział „Rejestr Należności Publicznoprawnych” do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy dotyczące ustanowienia rejestru wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Sierpień 2017, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia