Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Podatek VAT w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Joanna Rudzka – doświadczony doradca podatkowy specjalizujący się w problemach podatkowych jsfp.

Maj - czerwiec 2020, Joanna Rudzka

Podatkowe regulacje ochronne związane z walką z COVID-19

Parlament proceduje obecnie kolejną już wersję „tarczy antykryzysowej”. Tempo zmian przepisów sprawia, że zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe mają wątpliwości, jak te regulacje interpretować i stosować. Warto zatem przyjrzeć się bliżej wybranym rozwiązaniom podatkowym ujętym w specustawach i w towarzyszących im rozporządzeniach.

Maj - czerwiec 2020, Joanna Rudzka

Tytuły dłużne wynikające z umów wieloletnich – prezentacja w WPF

Wraz z nową kategorią zobowiązań dłużnych wpływających na poziom indywidualnego wskaźnika zadłużenia pojawiła się również konieczność odpowiedniego zaprezentowania tego typu zobowiązań w WPF. Jak zatem ustalić i wykazać kwotę długu i poziom jego spłaty? Jak zmienią się zasady ustalania relacji ograniczającej wysokość spłaty długu w związku z epidemią?

Maj - czerwiec 2020, Anna Bandoch

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Z początkiem tego roku istotnie zmieniono zasady ustalania kwoty rekompensaty za odzyskiwanie należności wynikających z transakcji handlowych. Osoby zajmujące się ewidencją i windykacją należności w jednostce powinny więc zaktualizować swoją wiedzę na temat przesłanek ustalania wysokości tej rekompensaty.

Kwiecień 2020 , Zofia Wojdylak-Sputowska

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami – zmiana wzorów deklaracji

4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rodo). Organom stanowiącym gmin wyznaczono 12-miesięczny termin na dostosowanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wymogów określonych w art. 37 tej ustawy.

Kwiecień 2020 , Sławomir Czarnecki

Uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości

Przepisy towarzyszące wprowadzeniu tzw. tarczy antykryzysowej umożliwiają gminom wprowadzenie – jeszcze w tym roku – zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje stanu epidemii. Co istotne, regulacje te przyznają samorządom szersze kompetencje w stanowieniu preferencji niż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kwiecień 2020 , Marcin Nagórek

Wnoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Wydanie decyzji ustalającej opłatę za pobyt w DPS-ie lub zawarcie w tej sprawie umowy z bliskimi pensjonariusza to podstawa wszczęcia postępowania dotyczącego zwrotu opłaty w razie jej zastępczego poniesienia przez gminę. Ustalenie opłaty nie musi następować już przy skierowaniu do placówki, szczególnie że w czasie oczekiwania na przyjęcie może się zmienić średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca.

Marzec 2020 , Anna Bandoch

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Do 5 września br. gminy muszą zmienić uchwały w sprawie wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych, uwzględniając nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeśli uchwały te zostały podjęte przed wejściem w życie nowych regulacji. Zmiany dostosowawcze powinny objąć zapisy o opłatach ponoszonych przez część właścicieli nieruchomości.

Marzec 2020 , Zofia Wojdylak-Sputowska

Biała lista podatników VAT – wyjaśnienia resortu finansów

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wiele zgłaszanych wątpliwości dotyczących tzw. białej listy podatników VAT. Resort określił m.in. moment sprawdzenia, czy podatnik widnieje w wykazie, oraz wyjaśnił postępowanie w przypadku dokonywania potrąceń czy realizowania transakcji na rachunkach wirtualnych, depozytowych, zagranicznych i komorniczych.

Marzec 2020 , Joanna Rudzka

Klasyfikacja wydatku na remont drogi

Powiat otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych środki na remont drogi. Po stronie dochodów zostały one ujęte w § 217, a po stronie wydatków – w § 605. Kwotę tę wykazano również w załączniku inwestycyjnym z uwagi na dużą wartość oraz możliwość zaciągnięcia kredytu na wkład własny. Wydaje się jednak, że kwotę wydatku należało zaklasyfikować do § 427 oraz ująć w WPF jako przedsięwzięcie z wydatków bieżących (a nie w załączniku inwestycyjnym). Które z tych rozwiązań jest prawidłowe?

Luty 2020, Mateusz Bieniek
« poprzednia