Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Budżet i podatki

Opodatkowanie wiatraków podatkiem od nieruchomości

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która weszła w życie w połowie 2016 r., zmieniła definicję budowli określoną w prawie budowlanym. W konsekwencji powstał spór, czy po nowelizacji należało w 2017 r. opodatkować całą elektrownię wiatrową, czy jedynie jej część budowlaną. Rozstrzygnięcia tej sprawy podjął się NSA w składzie 7 sędziów w wyroku z 22 października 2018 r.

Luty 2019, Joanna Rudzka

Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniono zasady, na jakich producenci rolni otrzymują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowelizacja przepisów jest okazją do szerszego spojrzenia na tę problematykę, a więc nie tylko przybliżenia zasad zwrotu podatku, ale również reguł postępowania w razie pobrania tej kwoty nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Luty 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Planowanie budżetu i WPF po nowelizacji ufp

W ostatnim dniu ubiegłego roku opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy o finansach publicznych, która w znacznym stopniu modyfikuje wcześniejsze podejście do tematyki związanej z planowaniem budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. W szczególności dotyczy to kwestii zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.

Luty 2019, Mateusz Bieniek

Sprawozdania jst jako źródło danych ujmowanych w WPF

Sprawozdania, które zostały rzetelnie sporządzone, a następnie sprawdzone – zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym – stanowią doskonałe źródło informacji przydatnych przy aktualizacji WPF. Wykorzystanie danych wykonanych za ubiegły rok budżetowy pozwala bowiem uniknąć dokonywania odrębnych wyliczeń oraz analiz.

Styczeń 2019, Mateusz Bieniek

Sprawozdanie podatkowe SP-1

Do 10 stycznia należy sporządzić i przekazać sprawozdania podatkowe SP-1 w zakresie części A. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinny sporządzić również te gminy, które nie podjęły w 2018 r. nowych uchwał w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 r. i w związku z tym na terenie tych gmin nadal obowiązują uchwały podjęte w latach wcześniejszych.

Styczeń 2019, Lucyna Kuśnierz

Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie a podatek VAT

Od września w jednej z placówek zespołu ekonomiczno--administracyjnego szkół (ZEAS) dzieci korzystają z przedłużonego pobytu w przedszkolu oraz z wyżywienia w formie cateringu (co do tej pory nie funkcjonowało w żadnej z placówek). Szkoła podpisała umowę z firmą cateringową, która na tej podstawie codziennie dostarcza posiłki, a za wykonane usługi wystawia fakturę. Wpłaty za posiłki i przedłużony pobyt dzieci w przedszkolu są wnoszone przez rodziców na konto szkoły. Czy ZEAS również powinien wystawiać fakturę VAT z adnotacją, że sprzedaż jest zwolniona z podatku? W innych placówkach ZEAS wystawia fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, ale tam szkoły same przygotowują posiłki, natomiast w tym przypadku szkoła dokonuje zakupu już gotowych dań.

Grudzień 2018, Joanna Rudzka

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – węzłowe problemy interpretacyjne

Powierzenie gminom obowiązku ustalania, poboru i egzekucji opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w prawie wodnym, gdyż większością opłat uregulowanych w tej ustawie administrują kompleksowo Wody Polskie. Gminy są beneficjentem jedynie drobnej części wpływów z opłaty, ale jej ustalenie wiąże się z wieloma problemami wynikającymi z interpretacji przepisów.

Grudzień 2018, Sławomir Czarnecki

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Bardzo często pracodawcy, aby uatrakcyjnić warunki pracy, oferują pracownikom różnego typu bonusy. Jednym z nich jest samochód służbowy z możliwością wykorzystywania go również do celów prywatnych. Niejednokrotnie problemem okazuje się wówczas rozdzielenie celów prywatnych i służbowych oraz ustalenie wysokości przychodu podatkowego pracownika.

Listopad 2018, Aleksander Gniłka

Wywłaszczenie za odszkodowaniem a podatek VAT

W długo oczekiwanym wyroku TSUE odniósł się do kwestii obowiązku zapłaty VAT w przypadku przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości w zamian za zapłatę odszkodowania. Sprawę komplikował fakt, że ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, a w konsekwencji – mimo wywłaszczenia – nadal zarządza daną nieruchomością.

Listopad 2018, Joanna Rudzka

Pobór opłaty adiacenckiej i stosowanie ulg w spłacie

Opłata adiacencka stanowi w budżecie gminy niewielki udział, jednak nie powinno to skłaniać organu wykonawczego do odstąpienia od jej naliczania lub windykacji. Ma ona choćby częściowo rekompensować nakłady poniesione na infrastrukturę techniczną powodującą wzrost wartości nieruchomości. Gmina powinna realizować obowiązek ściągnięcia opłaty, aby intensyfikować swoje dochody.

Listopad 2018, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia