Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Klasyfikacja budżetowa w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania dotyczące stosowania klasyfikacji budżetowej odpowiada Krystyna Gąsiorek – specjalista z zakresu klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych.

Wrzesień 2018, Krystyna Gąsiorek

Podział sum uzyskanych w egzekucji

W przypadku gdy suma uzyskana z egzekucji przypada na rzecz co najmniej dwóch wierzycieli i nie wystarcza na ich zaspokojenie w całości, komornik ustala plan podziału. O kolejności zaspokajania roszczeń decydują przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które ustalają hierarchię poszczególnych kategorii wierzytelności.

Wrzesień 2018, Adrian Paluch

Windykacja niepodatkowych należności budżetowych

Dochody niepodatkowe stanowią co najmniej 1/10 dochodów budżetu państwa. W latach 2012–2017 stan zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych systematycznie wzrastał. W ramach przeprowadzonej kontroli NIK badała przyczyny tego niepokojącego wzrostu, wskazując na szereg nieprawidłowości pojawiających się w procesie windykacji.

Sierpień 2018, Janina Bielak

Naruszenia związane z gospodarką finansową w sektorze publicznym

Prowadzenie gospodarki finansowej w sektorze publicznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością pracowników jsfp. Do istotnych i wciąż powtarzających się naruszeń należy dokonywanie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, nieterminowe opłacanie składek ZUS czy też nieprawidłowe gospodarowanie środkami zfśs.

Sierpień 2018, Marcin Nagórek

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty w banku spółdzielczym przez nadzorowany SPZOZ na rozbudowę budynku przychodni. Umowa poręczenia do łącznej kwoty 7 200 000 zł, obejmująca nominalną wartość spłat kredytu i oprocentowania od udzielonego kredytu, została podpisana w kwietniu 2018 r. Zobowiązanie ma być spłacane do 2024 r. Jak prawidłowo wykazywać potencjalne zobowiązania z tego tytułu w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, sporządzanych za poszczególne okresy sprawozdawcze?

Lipiec 2018, Lucyna Kuśnierz

Przykładowe naruszenia w zakresie gospodarki finansowej samorządu

Niektóre z naruszeń dyscypliny finansów publicznych z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej jst stają się przedmiotem orzeczeń RKO lub GKO znacznie częściej niż pozostałe. Analizując konkretne przypadki rozpatrywane przez te organy, zwracamy uwagę na najistotniejsze błędy i wyjaśniamy, jakie przesłanki decydują o przypisaniu odpowiedzialności.

Lipiec 2018, Marcin Nagórek

Odpowiedzialność za inwentaryzację

Kto i w jakim zakresie odpowiada za wszystkie rodzaje inwentaryzacji? Jak powinny wyglądać dokumenty przekazujące taką odpowiedzialność? Jaką odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji ma kierownik i czy może się jej „wyzbyć” całkowicie, czy też odpowiada jednak za inwentaryzację w formie spisu z natury? Proszę o szczegółową analizę tego zagadnienia w ujęciu praktycznym, gdyż problematyka ta jest sprzecznie opisywana w różnych publikacjach.

Czerwiec 2018, Sebastian Bach

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 18 kwietnia 2018 r. kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Ponieważ duża część przepisów weszła w życie z mocą wsteczną, należy je prześledzić pod kątem zmian koniecznych do wdrożenia w danej jednostce. Jednostki samorządu terytorialnego muszą też odpowiednio dostosować uchwały budżetowe na rok 2018.

Czerwiec 2018, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Inwentaryzacja środków trwałych na terenie strzeżonym

Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym jest przeprowadzana raz na cztery lata. Czy można w zarządzeniu wyznaczyć termin jej przeprowadzenia na 17–25 października według stanu na 1 października? Czy po uzgodnieniu stanu według spisu ze stanem według ksiąg na 1 października i ustaleniu różnic inwentaryzacyjnych należy jeszcze doprowadzić do uzgodnienia tych stanów na 31 grudnia poprzez dopisanie przychodów i rozchodów? Czy wydruki z kont 011 i 013 według stanu na 1 października mogą być sporządzone 15 listopada, tj. w momencie podjęcia prac związanych z wyceną i rozliczeniem inwentaryzacji?

Maj 2018, Sebastian Bach

Sporządzanie sprawozdania Rb-23

  • Zasady prezentowania danych w poszczególnych wierszach sprawozdania

  • Sposób bilansowania się sprawozdania

  • Forma sporządzenia i przekazania sprawozdania oraz obowiązujące terminy

Maj 2018, Krystyna Gąsiorek
« poprzednia