Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z klasyfikacji budżetowej odpowiadają Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak – specjalistki z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Grudzień 2017, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Odsetki podatkowe w Rb-27

Państwowa jednostka budżetowa, wykazując w sprawozdaniu Rb-27 odsetki od przeterminowanej zaległości głównej z tytułu należności podatkowej, nie ujmuje ich w kolumnie „zaległości netto”, a jedynie w kolumnie „zaległości ogółem”. Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów jednostki samorządowe wykazują w sprawozdaniu Rb-27S – jako zaległości netto – odsetki ustawowe, ale nie podatkowe. Czy w jednostkach państwowych jest tak samo i czy w związku z tym jednostka postępuje prawidłowo?

Grudzień 2017, Krystyna Gąsiorek

Należności z tytułu zbycia, najmu i dzierżawy nieruchomości w sprawozdaniu Rb-N

Jak w kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych prawidłowo wykazywać należności z tytułu zbywania nieruchomości, sprzedaży lokali i budynków oraz najmu i dzierżawy nieruchomości?

Grudzień 2017, Lucyna Kuśnierz

Sporządzanie sprawozdania Rb-40

  • Podmioty składające sprawozdanie

  • Terminy przekazywania sprawozdań przez poszczególne jednostki

  • Najistotniejsze zasady sporządzania sprawozdania

Grudzień 2017, Krystyna Gąsiorek

Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego

Uzyskanie przez jst zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wymaga poddania się rygorom procedury składania wniosków o przyznanie środków z funduszu oraz przestrzegania reguł ich wydatkowania. Kluczowe staje się zatem kontrolowanie procesu dystrybucji i rozliczania środków oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom.

Grudzień 2017, Magdalena Jabłońska

Należności kwestionowane i sporne w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N

W ewidencji księgowej jednostki widnieją m.in. należności:
1) kwestionowane przez dłużnika, np. wniesiono odwołanie od decyzji lub dłużnik pisemnie podnosi zarzuty dotyczące wysokości ustalonej kwoty kary (sprawa nie została jeszcze skierowana do SKO ani na drogę sądową);
2) niezapłacone – termin zapłaty minął i przekazano pozew do sądu w celu otrzymania prawomocnego nakazu zapłaty, który będzie podstawą egzekucji komorniczej.
W jaki sposób jednostka powinna zaprezentować te kategorie należności w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-N?

Listopad 2017, Małgorzata Iwaniec

Inwentaryzacja należności publicznoprawnych oraz zobowiązań

Zazwyczaj na koniec roku budżetowego na odpowiednich kontach budżetu jst widnieją należności od urzędów skarbowych z tytułu należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należności od Ministra Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów finansowych (zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki), należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Listopad 2017, Sebastian Bach

Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z klasyfikacji budżetowej odpowiadają Aleksandra Bieniaszewska i Barbara Wołczak – specjalistki z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Listopad 2017, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych w jst

Stwierdzane przez organy kontrolne nieprawidłowości z zakresu sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych dotyczą najczęściej aspektów formalnych oraz nieprzestrzegania określonych w instrukcji zasad prezentacji danych w poszczególnych pozycjach. Przedstawiamy katalog naruszeń, których powinny się wystrzegać jednostki sporządzające te sprawozdania.

Listopad 2017, Magdalena Jabłońska

Sporządzanie sprawozdania Rb-33

  • Podmioty zobligowane do przekazania sprawozdania

  • Terminy obowiązujące dysponentów funduszy celowych i pozostałe podmioty

  • Zasady wypełniania poszczególnych pozycji sprawozdania

Październik 2017, Krystyna Gąsiorek
« poprzednia