Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Przekazanie pobranych dochodów w świetle przepisów obowiązujących w czasie epidemii

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych jednostka budżetowa gminy musi bieżąco i rzetelnie ewidencjonować dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku oraz należności z różnych tytułów. Jednostka musi też terminowo przekazywać zgromadzone dochody budżetowe na wskazane rachunki bankowe (dotyczące właściwego budżetu), tak by nie narazić się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W art 15zzr ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postanowiono o wstrzymaniu biegu postępowań administracyjnych, m.in. wobec dłużników. W związku z tym żadna z decyzji administracyjnych, które są podstawą żądania zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń, nie podlegała uprawomocnieniu. Jakie czynności powinna była podjąć jednostka w momencie odnotowania wpłaty dłużnika na wydzielone konto dochodów, skoro w myśl przywołanego przepisu decyzja administracyjna, z której wynika należność, była nieprawomocna? Czy jednostka powinna mimo wszystko rozliczyć wpłatę i przekazać dochody na rachunek dochodów właściwego budżetu (uznając, że jeśli strona dokonała wpłaty należności, to zgadza się z treścią decyzji i nie będzie wnosić odwołania), czy też traktować wpłatę jako „wpływ do wyjaśnienia” i czekać na „odmrożenie” terminów w postępowaniu administracyjnym (takie działanie może rodzić ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych)?

Maj - czerwiec 2020, Arkadiusz Sputowski

Dyscyplina finansów publicznych w czasie pandemii COVID-19

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało konieczność odmiennego spojrzenia na delikty naruszające dyscyplinę finansów publicznych. Nowe przepisy w określonych przypadkach wyłączyły możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób, którym wcześniej należałoby postawić zarzuty.

Maj - czerwiec 2020, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Czy odliczenie VAT jest prawem, czy obowiązkiem jednostki?

Na przełom lat 2019 i 2020 NIK zaplanowała kontrole dotyczące centralizacji VAT w samorządach. Pojawiają się już pierwsze wyniki i zalecenia. Niektóre z nich są jednak dość zaskakujące. Kontrolujący kwestionują bowiem nieodliczenie VAT w jednostkach budżetowych, w których prewspółczynnik jest niezwykle niski (nawet poniżej 1%). Czy słusznie?

Kwiecień 2020 , Joanna Rudzka

Zwrot środków unijnych a uchylenie korekty finansowej

Konsekwencją nieprawidłowości w projekcie jest ustalenie korekty finansowej oraz anulowanie części lub całości kwoty przyznanego wsparcia unijnego. Zdarza się, że beneficjenci dokonują zwrotu środków w wyznaczonym im terminie, mimo że negują istnienie nieprawidłowości. Czy już po dokonaniu zwrotu mogą dążyć do uchylenia korekty finansowej?

Kwiecień 2020 , Grzegorz Karwatowicz

Naruszenie procedur przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest katalogiem zamkniętym. Kierownicy zamawiającego – pomimo skorzystania z prawa powierzenia określonych obowiązków swoim pracownikom w zakresie zamówień publicznych – powinni zachować czujność i nadzorować proces ich przygotowania, przeprowadzania i udzielania.

Marzec 2020 , Małgorzata Filipek

Kolejne zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Od 1 lutego obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie budżetu państwa. Doprecyzowano regulacje przekazywania sprawozdań przez naczelników urzędów skarbowych, uchylono obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-23A oraz wprowadzono zmiany w zasadach opracowania sprawozdań Rb-24, Rb-33, Rb-35, Rb-40 i Rb-27.


Marzec 2020 , Aleksandra Bieniszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja i sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspertka z zakresu klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości oraz finansów publicznych.

Luty 2020, Krystyna Gąsiorek

Dane wykazywane w informacji dodatkowej

Po roku od wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji dodatkowej wciąż istnieje wiele problematycznych kwestii związanych z tą procedurą. Źródłem niejasności są przede wszystkim nieprecyzyjne unormowania prawne oraz konieczność wykazywania danych, które nie zawsze wprost wynikają z ewidencji księgowej jednostki.

Luty 2020, Mateusz Bienek

Sprawozdawczość budżetowa od 2020 r.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał 15 października 2019 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowe przepisy mają zastosowanie do sprawozdań sporządzanych od 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem miesięcznych sprawozdań Rb-FEP, które należało sporządzić po raz pierwszy za październik 2019 r.

Styczeń 2020, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Rozrachunki w jednostkach budżetowych na 31 grudnia

Zróżnicowane zasady prezentacji rozrachunków w sprawozdaniach finansowych, budżetowych i z operacji finansowych determinują sposób zorganizowania ewidencji księgowej w jednostce budżetowej. Zadaniem służb finansowo-księgowych jest opracowanie rozwiązań, które zagwarantują, że księgi rachunkowe będą dostarczały danych na potrzeby wszystkich kategorii sprawozdań.

Styczeń 2020, Mieczysława Cellary
« poprzednia