Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Kontrola finansowa

Sporządzanie sprawozdania Rb-33

 • Podmioty zobligowane do przekazania sprawozdania

 • Terminy obowiązujące dysponentów funduszy celowych i pozostałe podmioty

 • Zasady wypełniania poszczególnych pozycji sprawozdania

Październik 2017, Krystyna Gąsiorek

Sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Lucyna Kuśnierz – specjalista w zakresie sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego, zastępca naczelnika Wydziału Analiz i Szkoleń RIO.

Październik 2017, Lucyna Kuśnierz

Udzielanie dotacji organizacjom pożytku publicznego

Dotacje udzielone z budżetu jst na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego są przyznawane organizacjom pozarządowym z zachowaniem procedur określonych w ustawie lub umowie z jst. Odpowiedzialne za ten proces osoby muszą zadbać o prawidłowe przeprowadzenie konkursu ofert, zawarcie stosownych zapisów w umowach z wyłonionymi podmiotami oraz dokonanie kontroli realizacji zadań.

Październik 2017, Magdalena Jabłońska

Odpowiedzialność za formę zatrudnienia i ocenę kwalifikacji audytora wewnętrznego

Niejednoznaczne przepisy i wynikające stąd wątpliwości interpretacyjne komplikują proces ustalenia odpowiedzialności za ocenę kompetencji i spełnienia wymogów formalnych związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w jsfp. W niektórych kwestiach rozbieżne stanowiska prezentują nawet GKO i Ministerstwo Finansów.

Wrzesień 2017, Paweł Daroch

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzeniem z 21 lipca 2017 r. wprowadzono kolejne obszerne zmiany w sposobie ujmowania dochodów i wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Część zmian już weszła w życie, pozostałe zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone regulacje należy uwzględnić w projektach uchwał budżetowych na przyszły rok.

Wrzesień 2017, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Środki uzyskane z tytułu pobierania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią podstawę finansowania obowiązkowych zadań gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydanie zezwolenia wymaga jednak odpowiedniej weryfikacji wniosku przedsiębiorcy, szczególnie pod kątem spełniania przez niego sprecyzowanych w ustawie wymogów formalnych.

Wrzesień 2017, Magdalena Jabłońska

Klasyfikacja w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert z dziedziny klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.

Sierpień 2017, Krystyna Gąsiorek

Zaciąganie zobowiązań w jst

 • Zasady zaciągania zobowiązań jednorocznych i wieloletnich

 • Odpowiedzialność podmiotowa za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym zakresie

 • Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez organy kontroli

Sierpień 2017, Magdalena Jabłońska

Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprowadzenie audytu w jednostce

 • Zakres naruszenia określonego w art. 18a uondfp

 • Przesłanki dochodzenia odpowiedzialności

 • Kryterium progów finansowych

 • Moment popełnienia czynu

Lipiec 2017, Paweł Daroch

Wydatki na realizację projektów unijnych w sprawozdaniach

 • Sprawozdania w zakresie budżetu środków europejskich i budżetu państwa

 • Sposoby i terminy przekazywania sprawozdań

 • Odmienne ujęcie środków przez samorządowe jednostki budżetowe

Lipiec 2017, Małgorzata Iwaniec
« poprzednia