Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w czasie epidemii

Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w ramach kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej doprowadziły do czasowego wstrzymania lub zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych. Istotne zmiany dotyczą także organizacji posiedzeń i rozpraw jawnych – poza określonymi wyjątkami powinny się odbywać przy użyciu urządzeń umożliwiających ich przeprowadzenie na odległość.

Maj - czerwiec 2020, Adrian Paluch

Zasada jawności finansów publicznych w samorządzie

W tym roku – w związku ze szczególną sytuacją epidemiczną – ustawodawca przedłużył terminy realizacji wielu obowiązków wynikających z zasady jawności finansów publicznych. Dotyczy to  m.in. upublicznienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze czy też udostępnienia sprawozdania z wykonania planu finansowego.

Maj - czerwiec 2020, Mateusz Bieniek

Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa

Do zamawiających wpływają zawiadomienia wykonawców o wystąpieniu siły wyższej w postaci epidemii SARS-CoV-2. Niestety często nie są one skonkretyzowane ani poparte dowodami potwierdzającymi wpływ epidemii na wykonanie umowy. Czy takie zawiadomienie wystarczająco chroni przed prawnymi konsekwencjami zmiany umowy lub niedochodzenia kar umownych?

Maj - czerwiec 2020, Marta Lipińska

Zarzuty i sprzeciwy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Reforma postępowania egzekucyjnego w administracji obejmie m.in. środki prawne przysługujące zobowiązanemu w toku postępowania, a mianowicie przesłanki i procedurę wnoszenia zarzutu oraz sprzeciwu. Ustawodawca przewidział ponadto, że z prawa sprzeciwu będzie mógł skorzystać małżonek zobowiązanego w przypadku egzekucji z majątku wspólnego.

Maj - czerwiec 2020, Arkadiusz Sputowski

Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu dłużnika

W tym i kolejnym roku zostaną zmienione niektóre zasady postępowania egzekucyjnego w administracji dotyczące składania przez dłużnika oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu. Dwuetapowość wprowadzanych zmian sprawia, że należy z uwagą przeanalizować ich zakres i kolejność wejścia w życie.


Kwiecień 2020 , Arkadiusz Sputowski

Odsetki od należności cywilnoprawnych

O zawiłości zagadnienia, jakim jest naliczanie odsetek, świadczy liczba wątpliwości interpretacyjnych i poświęconych im opracowań. Celem artykułu jest opisanie tej problematyki w sposób możliwie najprzystępniejszy oraz zwrócenie uwagi na zmianę wysokości odsetek po decyzjach Rady Polityki Pieniężnej

Kwiecień 2020 , Adrian Paluch

Szczególne rozwiązania związane z wirusem COVID-19

Aktualna sytuacja ekonomiczna wielu podmiotów wywołana kryzysem epidemicznym wymusiła pilne przyjęcie przepisów mających złagodzić jego negatywne skutki. Wprowadzone narzędzia zmieniają zasady wykonywania budżetów jst, procedury udzielania dotacji i tworzenia rezerw czy też terminy realizacji wielu obowiązków z zakresu egzekwowania należności.

Kwiecień 2020 , Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zmiana zakresu sporządzanych przez wierzyciela tytułów wykonawczych – nie tylko pierwotnego, ale również kolejnego, ponownego, dalszego i zmienionego – wymaga szczególnej uwagi organów egzekucyjnych. Analiza przepisów zapobiegnie narażeniu wierzyciela na nieuzasadnione koszty wynikające z nieprzystąpienia do egzekucji wskutek stwierdzenia wadliwości przedłożonego dokumentu.

Marzec 2020 , Arkadiusz Sputowski

Doręczenie pozwu i pism procesowych przez komornika

Ustawa nowelizująca kodeks postępowania cywilnego uchwalona w lipcu 2019 r. w istotny sposób wpłynęła na zasady doręczania pism procesowych. Ważnym skutkiem tych przepisów jest m.in. ograniczenie możliwości stosowania tzw. doręczenia zastępczego w odniesieniu do pozwu lub innego pisma wywołującego potrzebę podjęcia obrony.

Marzec 2020 , Adrian Paluch

Postępowanie egzekucyjne i egzekucja administracyjna

Zmiany będące konsekwencją przebudowywania systemu postępowania egzekucyjnego w administracji – wchodzące w życie 30 lipca 2020 r. oraz 20 lutego 2021 r. – dotkną także zasad wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji oraz wszczęcia egzekucji administracyjnej. Dotyczą one okoliczności oraz momentu wszczęcia procedur egzekucyjnych.

Luty 2020, Arkadiusz Sputowski
« poprzednia