Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Prawo

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Omawiamy zmiany w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Październik 2019, Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Sputowski

Nowe przepisy o kosztach sądowych

Uchwalona w lipcu br. ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmienia regulacje dotyczące wydatków i opłat sądowych.

Październik 2019, Adrian Paluch

Kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza modyfikacje w zakresie podziałek klasyfikacji budżetowej.

Wrzesień 2019, Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Klasyfikacja i sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Krystyna Gąsiorek – ekspert i trener z zakresu sprawozdawczości budżetowej.

Wrzesień 2019, Krystyna Gąsiorek

Ochrona danych osób wnioskujących o pomoc z zfśs

Środki zfśs należy dzielić między uprawnionych, uwzględniając ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Weryfikacja tych kryteriów oraz prawidłowe ustalenie uprawnień świadczeniobiorców wymaga pozyskania i przetwarzania ich danych osobowych. Jakie procedury przyjąć w tym zakresie, aby nie zostały zakwestionowane przez organy kontroli?

Lipiec - Sierpień 2019 , Arleta Nerka

Zakup usług niematerialnych od podmiotu zagranicznego

Zgodnie z generalną zasadą uzyskanie przez zagranicznego kontrahenta przychodów na terytorium Polski z tytułów określonych przez ustawodawcę oznacza obowiązek zapłacenia w Polsce 20% podatku u źródła. Stosowanie tej zasady w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów może być jednak ograniczone zapisami międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Lipiec - Sierpień 2019 , Aleksander Gniłka

Czynności komornika mające na celu ustalenie majątku dłużnika

Uzyskanie tytułu wykonawczego stanowi pierwszy etap postępowania zmierzającego do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Skuteczna egzekucja wymaga jednak ustalenia majątku dłużnika. Wierzyciel i komornik mogą w związku z tym podjąć pewne działania niezależne od sądowego postępowania o wyjawienie majątku.

Lipiec - Sierpień 2019 , Adrian Paluch

Naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań

Plan finansowy jednostki wyznacza limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Przekroczenie tych granic bez uprzedniej zmiany planu może oznaczać naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Co istotne, czynnikiem łagodzącym nie jest ani późniejsza zmiana limitów, ani brak uszczerbku dla stanu finansów jednostki.

Lipiec - Sierpień 2019 , Małgorzata Filipek

Zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Jeśli zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia nie została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, może zostać wprowadzona do umowy tylko wówczas, gdy zostanie uznana za nieistotną w rozumieniu art. 144 ust. 1e pzp. Warto zatem postawić pytanie, jakie zmiany dotyczące wynagrodzenia będą spełniać ten warunek.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marta Lipińska

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej

Analiza ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala przyjąć tezę, że praktycznie każda sfera działalności gminy może być przedmiotem skutecznego zapytania mieszkańca. W szczególności dotyczy to wydatkowania środków publicznych. Próby ograniczania tych uprawnień przez jednostki nie mają na ogół podstaw prawnych.

Czerwiec 2019, Marcin Nagórek
« poprzednia