Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rozliczenie odwróconego VAT z jednostką nadrzędną

Dochody samorządowej jednostki budżetowej (placówki oświatowej) pochodzą m.in. ze sprzedaży wyrobów, do produkcji których jednostka zakupuje stal, objętą odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka budżetowa przekazuje jednostce nadrzędnej (starostwu) cząstkową deklarację VAT, w której wykazuje – jako VAT naliczony i należny – kwotę wynikającą z faktury. Jak jednostka budżetowa powinna zaksięgować fakturę zakupową dokumentującą VAT objęty mechanizmem odwrotnego obciążenia? Jak zaewidencjonować VAT należny, który jednostka przekazuje starostwu (jednostka przekazuje bowiem VAT należny, a nie różnicę między VAT należnym a naliczonym)?

Wrzesień 2018, Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Wrzesień 2018, Elżbieta Gaździk

Rozliczenie kosztów budowy placu zabaw w jednostce oświatowej

Rozliczenie kosztów obiektów pomocniczych, takich jak place zabaw, jest zagadnieniem problematycznym, szczególnie w sytuacji gdy obiekty te obsługują kilka budynków. Wyjaśniamy, kiedy wartość obiektu pomocniczego zwiększa wartość budynku, w jaki sposób ująć nakłady poniesione na realizację inwestycji i jak rozliczyć uzyskane w jej wyniku efekty.

Wrzesień 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Sierpień 2018, Elżbieta Gaździk

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w jednostkach oświatowych

W jednostkach oświatowych – oprócz zadań statutowych związanych z realizacją prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę – niejednokrotnie występują inne zdarzenia gospodarcze, które nie wykazują bezpośredniego związku z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Wyjaśniamy, jak kwalifikować te zdarzenia i jak je ująć w ewidencji księgowej.

Sierpień 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Ewidencja zaangażowania w jednostce budżetowej

W styczniu 2018 r. jednostka budżetowa zawarła umowę na realizację usług utrzymania czystości w budynku stanowiącym siedzibę jednostki oraz na przynależnym do tego budynku terenie. Umowa ma obowiązywać od marca 2018 r. do lutego 2021 r. Wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu świadczonych usług zostało ustalone na 15 000 zł. Jednostka nie odlicza podatku VAT. Czy zaangażowanie wynikające z tej umowy podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r. jako zaangażowanie roku bieżącego, czy też odpowiednio jako zaangażowanie roku bieżącego i jako zaangażowanie lat przyszłych?

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Odpis na zfśs w jednostkach oświatowych

Ustalając wysokość odpisu na zfśs w jednostce oświatowej, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie zasad odnoszących się do poszczególnych grup pracowników. Inne zasady dotyczą bowiem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz byłych pracowników, którzy mimo przejścia na emeryturę lub rentę mają prawo do świadczeń z zfśs.

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Czerwiec 2018, Elżbieta Gaździk

Księgowanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków

W jaki sposób w ośrodku pomocy społecznej (OPS) oraz urzędzie gminy zaksięgować wydaną przez OPS decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe? W polityce rachunkowości gminy znajduje się następujący zapis: „Realizowane przez jednostkę dochody, stanowiące dochody budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (do których jednostka została zobowiązana przepisami prawa), ujmuje się w ewidencji jako zobowiązania i należności wobec tych budżetów. Ewidencji księgowej w budżecie dokonuje się na koncie 224 «Rozrachunki z budżetami». Szczegółowa ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie należności i zobowiązań wobec poszczególnych budżetów oraz rodzajów realizowanych dochodów. W urzędzie gminy zobowiązania/należności z tytułu dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa ujmuje się na koncie 225 «Rozrachunki z budżetami»”.
Czy taki sposób księgowania np. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe jest prawidłowy? W jakich sprawozdaniach wykazywać te należności i zwroty?

Czerwiec 2018, Mieczysława Cellary
« poprzednia