Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Luty 2020, Elżbieta Gaździk

Rezerwy i zobowiązania warunkowe

Tworzenie rezerw służy urealnieniu wielkości zobowiązań. Nieco inny charakter mają zobowiązania warunkowe, którym towarzyszy większa niepewność co do wystąpienia zdarzeń skutkujących wypłatą środków. Rozróżnienie tych dwóch kategorii jest bardzo istotne, gdyż zapewnia prawidłowość danych zaprezentowanych w różnych częściach sprawozdania finansowego.

Luty 2020, Elżbieta Gaździk

Zasada czystości obrotów na kontach zespołów 2 i 4

Zasada czystości obrotów w jednostkach budżetowych dotyczy nie tylko konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”. W jakich sytuacjach dopuszcza się jej stosowanie na innych kontach, np. 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” czy też kontach kosztów rodzajowych?

Luty 2020, Dorota Adamek-Hyska

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

W jednostce błędnie ustalono wysokość dodatku stażowego dla pracownika i w konsekwencji powstała nadpłata wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. Fakt ten został stwierdzony w 2020 r. Jak ująć zwrot nadpłaty w księgach rachunkowych jednostki?

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR

Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami stanowi zbiór wytycznych ułatwiających ujęcie tej kategorii w księgach rachunkowych i jej prezentację w sprawozdaniu finansowym. Kontynuując rozważania zawarte we wcześniejszym artykule, wyjaśniamy zasady naliczania odsetek czy kar umownych, a także reguły inwentaryzacji rozrachunków i ich prezentowania w informacji dodatkowej.


Styczeń 2020, Bożena Rudnicka

Zasada czystości obrotów na koncie 130

Jaką rolę pełni zasada czystości obrotów na koncie 130 i jakie informacje sprawozdawcze pozwala uzyskać? W jaki sposób specyfika poszczególnych jednostek wpływa na zapisy zawierane w ich politykach rachunkowości? Jakie warianty ewidencji może zastosować jednostka, aby postępować zgodnie z zasadą czystości obrotów?

Styczeń 2020, Dorota Adamek-Hyska

Ujęcie kosztów na przełomie roku

Jednostki powinny ująć w księgach rachunkowych grudnia wszystkie koszty dotyczące tego okresu, również takie, które wynikają z faktur wystawionych i otrzymanych w styczniu następnego roku. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wszelkie istotne koszty dotyczące innych okresów niż te, w których je poniesiono, podlegają rozliczeniu w czasie.

Grudzień 2019, Elżbieta Gaździk

Należności długoterminowe w ewidencji jednostki budżetowej

Zmiana opisu konta 226 wprowadzona w nowym rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont zniwelowała niejasności w kwestii terminu zapłaty należności ujmowanych na tym koncie. Prowadząc ewidencję, należy jednak pamiętać o rozróżnieniu należności krótkoterminowych i długoterminowych wynikającym z przepisów uor.

Grudzień 2019, Elżbieta Gaździk

Zasiłek stały a prawo do emerytury

W czasie, gdy świadczeniobiorca pobierał zasiłek stały, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznał mu emeryturę. W związku ze zbieżnością otrzymanych świadczeń ZUS ma zwrócić gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej (GOPS-owi) kwotę wypłaconego zasiłku stałego. Po rozpatrzeniu sprawy ZUS wysłał jednak GOPS-owi pismo, że nie może zwrócić całej kwoty zasiłku, ponieważ świadczenie emerytalne jest za niskie. W konsekwencji GOPS, ujmując te zdarzenia w księgach rachunkowych, pomniejszył koszty danego roku. Wydatki zostaną natomiast pomniejszone po otrzymaniu części zwrotu z ZUS. Jak ująć kwotę niezwróconą przez ZUS w ewidencji księgowej na koniec roku, skoro wcześniej jednostka pomniejszyła koszty danego roku? Czy na koniec roku koszty mogą być niższe od wydatków o równowartość niedokonanego przez ZUS zwrotu zasiłku?

Grudzień 2019, Marta Banach
« poprzednia