Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Ewidencja dochodów z tytułu usług opiekuńczych

Księgowe ujęcie zdarzeń związanych z udzielaniem usług opiekuńczych ma wpływ na poprawność ewidencji gromadzonych z tego tytułu dochodów oraz prawidłowość sprawozdań Rb-27S i Rb-27ZZ. Najwięcej wątpliwości może budzić księgowanie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ część tych dochodów należy przekazać do budżetu państwa, a część do budżetu jst.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marta Banach

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej.

Lipiec - Sierpień 2019 , Elżbieta Gaździk

Uproszczenia w inwentaryzacji

W publikacjach dotyczących inwentaryzacji czy w instrukcjach inwentaryzacyjnych używa się niekiedy pojęcia „inwentaryzacja uproszczona”. Nie ma ono dosłownego odpowiednika w obecnych przepisach, było jednak stosowane w regulacjach wcześniej obowiązujących lub odzwierciedlających dorobek praktyki. Obecnie wiele zagadnień doprecyzowują wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości.

Lipiec - Sierpień 2019 , Bożena Rudnicka

Obcy środek trwały w jednostce budżetowej

Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej nie regulują zasad ewidencji obcych środków trwałych i gospodarowania tą kategorią aktywów. Również ustawa o rachunkowości nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia te kwestie. Najwięcej wątpliwości budzi kwalifikacja i ewidencja ulepszeń oraz procedury towarzyszące inwentaryzacji.

Czerwiec 2019, Piotr Rybicki

Zwrot nadpłat w jednostkach budżetowych

Powiatowy zarząd dróg wydał w 2018 r. decyzję administracyjną w sprawie zajęcia pasa drogowego. Decyzja na kwotę 8560 zł została opłacona zarówno przez inwestora, jak i pełnomocnika. Zapłata nastąpiła w ostatnich dniach 2018 r. i obie kwoty zostały przekazane do jednostki nadrzędnej. W 2019 r. powiatowy zarząd dróg zwrócił się do jednostki nadrzędnej o zwrot nadpłaconych dochodów i kwotę tę zwrócił pełnomocnikowi. Jak należy ująć te operacje w ewidencji księgowej?

Czerwiec 2019, Mieczysława Cellary

Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej zmieniły się zasady ewidencji nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Czy w bilansie za 2018 r. dane w pozycji pasywów A.II „Wynik finansowy” (stan na początek roku), a także w analogicznych pozycjach w rachunku zysków i strat oraz w zestawieniu zmian w funduszu jednostki należało zaprezentować w taki sam sposób jak w bilansie zamknięcia za rok 2017, czy też prezentacja stanu na początek roku powinna była uwzględniać zmiany obowiązujące od 2018 r.?

Czerwiec 2019, Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Czerwiec 2019, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Maj 2019, Elżbieta Gaździk

Wydatki na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego

Jednostki sektora publicznego są zobligowane do klasyfikacyjnego wyodrębniania wydatków bieżących i majątkowych. Obowiązujące przepisy nie precyzują jednak zasad kwalifikowania wydatków na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego. Kwestii tej nie rozstrzygnęło również jednoznacznie Ministerstwo Finansów, pozostawiając decyzję w tym zakresie kierownikom jednostek.

Maj 2019, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Kwiecień 2019, Elżbieta Gaździk
« poprzednia