Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Luty 2019, Elżbieta Gaździk

Kary umowne – ujęcie w ewidencji księgowej i sprawozdawczości

Prawidłowa ewidencja naliczonej kary umownej wymaga monitorowania działań podejmowanych przez dłużnika. Brak zapłaty lub skierowanie należności na drogę sądową może bowiem oznaczać konieczność naliczenia odsetek i dokonania odpisu aktualizującego. W zależności od sytuacji stan należności trzeba też odpowiednio ująć w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-N.

Luty 2019, Monika Błaut

Podział wydatków inwestycyjnych

Zdaniem Ministerstwa Finansów rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej nie określa minimalnej wartości wydatków inwestycyjnych ujmowanych w paragrafach 605, 607, 611 i 613. To oznaczałoby, że zaklasyfikowane w nich wydatki nie muszą przekraczać progu 10 000 zł ustalonego w art. 16f updop.

Luty 2019, Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Styczeń 2019, Elżnieta Gaździk

Ewidencja opłat wynikających z prawa wodnego

Zasadniczo opłaty za usługi wodne stanowią przychód Wód Polskich, jednak część wpływów z tego tytułu jest dochodem innych podmiotów, m.in. samorządów. Specyfika tych regulacji wpływa na sposób ujęcia przez jsfp operacji związanych z poborem opłat. Dotyczy to zarówno jednostek dokonujących płatności, jak i gmin pobierających opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Styczeń 2019, Mieczysława Cellary

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Beneficjenci uzyskujący środki unijne muszą prowadzić oddzielny system księgowości lub korzystać z odrębnego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z otrzymaniem i wykorzystaniem tych funduszy. Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierze jednostka, musi ono zapewniać kontrolę wykorzystania środków i mieć oparcie w zapisach polityki rachunkowości.

Styczeń 2019, Katarzyna Poterucha

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Grudzień 2018, Elżbieta Gaździk

Wydatki niewygasające

Uchwalenie wydatków niewygasających umożliwia kontynuację określonych zadań w kolejnym roku budżetowym. Jak prawidłowo ująć te wydatki w księgach budżetu i jednostki budżetowej? Jakich zapisów dokonać w ewidencji pozabilansowej? Jak wykazać wydatki w sprawozdaniach budżetowych i w bilansie? Jak zaklasyfikować środki niewykorzystane w terminie określonym w uchwale?

Grudzień 2018, Monika Błaut

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Ustalenie należności oraz zobowiązań występujących pomiędzy pracodawcą a pracownikami w ramach rozrachunków z tytułu zakończonych podróży służbowych wymaga szczegółowego przeanalizowania przepisów dotyczących naliczania diet czy rozliczania różnic kursowych. Efekt tych ustaleń decyduje nie tylko o prawidłowej ewidencji księgowej, ale również o prawidłowym rozliczeniu z fiskusem.

Grudzień 2018, Jarosław Jurga

Obrót materiałowy w oświatowych jednostkach budżetowych

Materiały to składniki majątku niezbędne do funkcjonowania każdej jednostki, również jednostki oświatowej. W związku z tym bardzo ważne staje się ustalenie zasad gospodarowania tymi składnikami majątku oraz rozliczania ich zużycia, i to zarówno dla materiałów przyjmowanych na magazyn, jak i tych wydawanych do bezpośredniego zużycia.

Grudzień 2018, Elżbieta Gaździk
« poprzednia