Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Grudzień 2017, Elżbieta Gaździk

Ewidencja dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi ujmowania dochodów uzyskiwanych z zadań zleconych prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. W jaki sposób należy księgować dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zarówno w księgach jednostki budżetowej, jak i w księdze budżetu? Jak ująć te operacje w powiązaniu z jednostkowym i zbiorczym sprawozdaniem Rb-27ZZ oraz jednostkowym sprawozdaniem urzędu Rb-27S (w części dotyczącej dochodów zakwalifikowanych do § 236)?
2. Czy dane uzupełniające do sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ muszą wynikać z ewidencji księgowej, czy też na podstawie wynikających z ewidencji księgowej danych dotyczących należności, zaległości i nadpłat można dokonać ich podziału na część należną budżetowi państwa i jednostce samorządu terytorialnego poza systemem księgowym?
3. Który punkt § 2 ust. 1 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy zastosować do sporządzania sprawozdania Rb-27S z ww. dochodów?
4. Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób wypełniać kolumnę 9 ,,należności pozostałe do zapłaty – ogółem”?

Grudzień 2017, Małgorzata Iwaniec

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o „Informację dodatkową”. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

Grudzień 2017, Janina Bielak

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiadają Elżbieta Gaździk, zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych i główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej, oraz Mieczysława Cellary – doktor nauk ekonomicznych i biegły rewident.

Listopad 2017,

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych

W ramach planu wydatków majątkowych jednostka wybudowała dwa boiska sportowe, w tym:

1) pierwsze boisko bez ogrodzenia, wybudowane na własnym gruncie – zakres realizacji inwestycji obejmował: wybudowanie podłoża pod nawierzchnię trawiastą i syntetyczną (5000 zł), ułożenie nawierzchni trawiastej (15 000 zł), wybudowanie wokół boiska bieżni z nawierzchni syntetycznej (18 000 zł), zakup dwóch wolno stojących bramek (7040 zł łącznie za obie sztuki);

2) drugie boisko z ogrodzeniem, wybudowane na gruncie zakupionym w ramach planu wydatków inwestycyjnych – zakres realizacji inwestycji obejmował: zakup gruntu (500 000 zł), budowę ogrodzenia z siatki mocowanej na słupkach i zatopionej w podmurówce z betonu (10 500 zł), wybudowanie podłoża pod nawierzchnię trawiastą (8000 zł), ułożenie nawierzchni trawiastej (20 000 zł).

W jaki sposób należy zaewidencjonować te inwestycje w księgach rachunkowych i jak rozliczyć poniesione nakłady na środki trwałe powstałe w wyniku realizacji tych inwestycji?

Listopad 2017, Elżbieta Gaździk

Wycena i ewidencja nieruchomości nabytych w drodze spadku

Postanowieniem sądu rejonowego gmina nabyła w drodze spadku nieruchomości w udziale 1/96. Jednym z nabytych składników nieruchomości jest działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (jednokondygnacyjnym). Budynki są w złym stanie technicznym (rok budowy 1889 r.). Zarówno działka, jak i budynki, które są na niej położone, nie posiadają określonej wartości. Czy w tej sytuacji przyjąć majątek w 1/96 części do zasobu środków trwałych gminy (zarówno działkę, jak i budynki)? Jeżeli tak, to jaką wartość ewidencyjną przyjąć, jak zaewidencjonować nieruchomość i w jaki sposób inwentaryzować ją w przyszłości?

Listopad 2017, Mieczysława Cellary

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Nowe przepisy zmieniają wzory i zasady sporządzania sprawozdań finansowych, modyfikują reguły tworzenia planu kont oraz wprowadzają korekty w sposobie ujmowania zdarzeń na wielu kontach.

Listopad 2017, Janina Bielak

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Październik 2017, Elżbieta Gaździk

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Przyczyną wątpliwości związanych z ewidencją oprogramowania i sprzętu komputerowego jest wielość czynników decydujących o sposobie ich ujęcia – zależnym od wartości sprzętu czy charakteru jego powiązania z oprogramowaniem. Pytania pojawiają się także przy klasyfikowaniu wydatków na oprogramowanie podlegające jednorazowemu umorzeniu. Czy należy je uznać za zakup materiałów, usługi, czy też za opłatę?

Październik 2017, Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Wrzesień 2017, Elżbieta Gaździk
« poprzednia