Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Maj - czerwiec 2020, Elżbieta Gaździk

Potrącenie nienależnie pobranych świadczeń

Do jednostki budżetowej (ośrodka pomocy społecznej) wpłynęło z urzędu wojewódzkiego pismo informujące o tym, że instytucja zagraniczna zajmująca się sprawami rodzinnymi wystąpiła – na podstawie art. 72 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2016 r. – o zwrot nienależne pobranych świadczeń. Dłużnik, którego sprawa dotyczy, pobiera aktualnie świadczenia w jednostce budżetowej, dlatego urząd wojewódzki zlecił jej dokonanie właściwych potrąceń z obecnie wypacanych świadczeń i przekazywanie potrąconych kwot na konto wspomnianej instytucji zagranicznej w celu spłaty zadłużenia. Obecnie jednostka budżetowa jest w posiadaniu wspomnianego pisma z urzędu wojewódzkiego oraz decyzji zagranicznej instytucji wzywającej dłużnika do spłaty zadłużenia. Kwota zadłużenia wskazana w tej decyzji została wyrażona w euro. Po wstępnych ustaleniach zdecydowano, że zwrot świadczenia nienależnie pobranego z instytucji zagranicznej nastąpi w ciągu 10 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Czy prawidłowe jest dokonywanie i przekazywanie takich potrąceń przez jednostkę budżetową podległą urzędowi gminy? Na podstawie jakiego dokumentu jednostka powinna dokonać potrącenia i wprowadzić odpowiedni zapis do ksiąg rachunkowych? Jak ująć tę operację w ewidencji księgowej? Czy jednostka powinna traktować wspomniane zadłużenie jako należność (tak jak zwykle bywa przy potrąceniach nienależnie pobranych świadczeń), czy jako zobowiązanie wobec podmiotu zagranicznego?

Maj - czerwiec 2020, Mateusz Bieniek

Ulepszenie obcych środków trwałych

Nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego nie mogą zwiększyć jego wartości początkowej, skoro nie figuruje on w księgach rachunkowych użytkownika. W konsekwencji wartość ulepszenia ujmuje się jako odrębny obiekt inwentarzowy. W praktyce pojawiają się jednak pytania: Do której grupy KŚT go zakwalifikować? Jakie nakłady zaliczyć do jego wartości? Jak ustalić stawkę i okres amortyzacji oraz rozliczyć VAT?

Maj - czerwiec 2020, Mieczysława Cellary

Ewidencja kar umownych

Kary umowne stanowią jedną z kategorii należności jsfp, a ich niedochodzenie podlega odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W specustawie mającej na celu łagodzić skutki wystąpienia koronawirusa wprowadzono jednak mechanizmy, które pozwolą zamawiającym na odstąpienie od naliczenia kary umowne i uniknięcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i odszkodowawczej.

Maj - czerwiec 2020, Małgorzata Iwaniec

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Kwiecień 2020 , Elźbieta Gaździk

Organizacja pochówku przez OPS

Zdarza się, że ośrodek pomocy społecznej – w ramach realizacji postanowień ustawy o pomocy społecznej – odpowiada za zorganizowanie i opłacenie kosztów pochówku osób nieznanych lub bezdomnych. Czy jeśli nie ma możliwości odzyskania środków poniesionych z tego tytułu przez gminę, dopuszczalne jest umorzenie takiej należności na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej, w przypadku gdy kierownik ośrodka posiada upoważnienie do wydawania w imieniu burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzenia zaległych należności (upoważnienie zostało wydane na podstawie art. 143 § 1 wymienionej ustawy)? Jak należy zaewidencjonować koszty pochówku i jak je ująć w klasyfikacji budżetowej?

Kwiecień 2020 , Marta Banach

Przedawnione należności publiczno- i cywilnoprawne

Wyegzekwowanie wszystkich zaległości od dłużników samorządowej jednostki budżetowej jest w praktyce mało realne. Mimo to jednostka powinna wdrożyć takie rozwiązania w zakresie ewidencji i windykacji, aby umożliwiały one kontrolowanie należności zagrożonych przedawnieniem.

Kwiecień 2020 , Mateusz Bieniek

Zdarzenia po dniu bilansowym

Jednostki muszą ujawnić w informacji dodatkowej skutki zdarzeń, które wystąpiły lub najprawdopodobniej wystąpią po dniu bilansowym i mogą znacząco oddziaływać na sytuację majątkową i finansową jednostki, mimo że nie wpływają na dane zaprezentowane w bilansie. W tym roku jednostki powinny przeanalizować i uwzględnić również ewentualne skutki pandemii koronawirusa.

Kwiecień 2020 , Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.


Marzec 2020 , Elżbieta Gaździk

Należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Jak w ewidencji księgowej urzędu gminy ująć decyzję o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji rolnej? W przedmiotowej decyzji ustalono na rzecz gminy:

1) jednorazową należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolnej, płatną w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna;
2) opłatę roczną, którą należy uiszczać przez okres 10 kolejnych lat
w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Jak ujmować te zdarzenia w sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych?

Marzec 2020 , Mateusz Bieniek
« poprzednia