Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.


Marzec 2020 , Elżbieta Gaździk

Należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Jak w ewidencji księgowej urzędu gminy ująć decyzję o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji rolnej? W przedmiotowej decyzji ustalono na rzecz gminy:

1) jednorazową należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych
z produkcji rolnej, płatną w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna;
2) opłatę roczną, którą należy uiszczać przez okres 10 kolejnych lat
w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Jak ujmować te zdarzenia w sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych?

Marzec 2020 , Mateusz Bieniek

Środki trwałe w budowie – wycena, ewidencja i rozliczenie

Realizacja inwestycji mającej na celu wytworzenie środka trwałego wymaga nie tylko właściwego nadzoru nad tym procesem, ale również odpowiedniego ujęcia księgowego. Do najbardziej problematycznych zagadnień należą: ustalenie źródła finansowania, kwalifikacja nakładów inwestycyjnych mająca wpływ na wycenę środka trwałego oraz poprawna ewidencja i rozliczenie inwestycji.

Marzec 2020 , Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Luty 2020, Elżbieta Gaździk

Rezerwy i zobowiązania warunkowe

Tworzenie rezerw służy urealnieniu wielkości zobowiązań. Nieco inny charakter mają zobowiązania warunkowe, którym towarzyszy większa niepewność co do wystąpienia zdarzeń skutkujących wypłatą środków. Rozróżnienie tych dwóch kategorii jest bardzo istotne, gdyż zapewnia prawidłowość danych zaprezentowanych w różnych częściach sprawozdania finansowego.

Luty 2020, Elżbieta Gaździk

Zasada czystości obrotów na kontach zespołów 2 i 4

Zasada czystości obrotów w jednostkach budżetowych dotyczy nie tylko konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”. W jakich sytuacjach dopuszcza się jej stosowanie na innych kontach, np. 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” czy też kontach kosztów rodzajowych?

Luty 2020, Dorota Adamek-Hyska

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównej księgowej jsfp.

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za poprzedni rok

W jednostce błędnie ustalono wysokość dodatku stażowego dla pracownika i w konsekwencji powstała nadpłata wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. Fakt ten został stwierdzony w 2020 r. Jak ująć zwrot nadpłaty w księgach rachunkowych jednostki?

Styczeń 2020, Elżbieta Gaździk

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR

Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami stanowi zbiór wytycznych ułatwiających ujęcie tej kategorii w księgach rachunkowych i jej prezentację w sprawozdaniu finansowym. Kontynuując rozważania zawarte we wcześniejszym artykule, wyjaśniamy zasady naliczania odsetek czy kar umownych, a także reguły inwentaryzacji rozrachunków i ich prezentowania w informacji dodatkowej.


Styczeń 2020, Bożena Rudnicka

Zasada czystości obrotów na koncie 130

Jaką rolę pełni zasada czystości obrotów na koncie 130 i jakie informacje sprawozdawcze pozwala uzyskać? W jaki sposób specyfika poszczególnych jednostek wpływa na zapisy zawierane w ich politykach rachunkowości? Jakie warianty ewidencji może zastosować jednostka, aby postępować zgodnie z zasadą czystości obrotów?

Styczeń 2020, Dorota Adamek-Hyska
« poprzednia