Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Luty 2018, Elżbieta Gaździk

Wycena i ewidencja składników majątku przekazanych jednostce

W 2017 r. na podstawie protokołów PT szkoła otrzymała od zarządu inwestycji miejskich: budynek wolnostojący (nowo wybudowany budynek szkoły), wyposażenie sali rekreacyjnej oraz elementy zagospodarowania terenu. W związku z tym pojawiły się następujące problemy związane z ujęciem poszczególnych składników:
1. Do wyposażenia przekazanego budynku należą pozostałe środki trwałe o nieznacznej wartości (np. pojemnik jezdny o wartości 579,16 zł czy szafka odzieżowa o wartości 827 zł). Jak w takiej sytuacji zaksięgować wartość pierwszego wyposażenia budynku?
2. Wśród przekazanych składników majątku znajduje się szafa przelotowa o wartości 5580 zł, będąca wyposażeniem węzła żywienia. Czy obiekt ten będzie stanowił środek trwały?
3. W dokumencie PT dotyczącym przekazania elementów zagospodarowania terenu wyróżniono pozycję „tereny zielone” o powierzchni 6832,7 m2 i wartości 113 900,76 zł. Czy kwota ta stanowi wartość środka trwałego i czy można ją przyjąć w ewidencji? W jaki sposób zaewidencjonować „tereny zielone” na kontach księgowych i jaką stawkę amortyzacyjną przyjąć dla tej pozycji? Z zarządu inwestycji miejskich otrzymaliśmy informację, że jednostka przekazująca księgowała ten składnik majątku na kontach 080 (jako rozliczenie inwestycji) i 800 (jako zmniejszenie funduszu jednostki).

Proszę o informację, jak rozliczenie podobnych składników majątku będzie wyglądało w 2018 r. po zmianie przepisów.

Luty 2018, Elżbieta Gaździk

Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania

Z przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych w jsfp wynika obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania. Jego zaniechanie może mieć wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK wskazują jednak, że znacząca część jednostek wciąż nie stworzyła odpowiednich procedur szacowania rezerw.

Luty 2018, Janina Bielak

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Styczeń 2018, Elżbieta Gaździk

Partycypacja gminy w inwestycjach związku międzygminnego

Gmina jest członkiem związku międzygminnego. Na podstawie podjętych przez zgromadzenie związku uchwał gmina jest zobowiązana do partycypacji w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ten związek i z tego tytułu jest obciążana notami księgowymi. Udziały na zadania inwestycyjne gmina klasyfikuje w paragrafie wydatkowym 6650 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”. Jak prawidłowo wykazać w ewidencji taki wydatek inwestycyjny i jak zaprezentować go w sprawozdaniu finansowym jednostki?

Styczeń 2018, Małgorzata Iwaniec

Świadczenia niepobrane z kasy w wyznaczonym terminie

Ośrodek pomocy społecznej wypłaca świadczenia również gotówką – za pośrednictwem kasy. Dotyczy to m.in. świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatku 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy świadczenie nie zostaje pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę, czy też świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrane w dniu przyjścia po nie uprawnionej osoby? Każde z tych rozwiązań ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

Styczeń 2018, Iwona Surowiec

Dochody budżetu jst i urzędu obsługującego

  • Źródła i kategorie dochodów jst

  • Ewidencja dochodów budżetu jst

  • Ustalenie i ewidencja wyniku kasowego wykonania budżetu

Styczeń 2018, Małgorzata Iwaniec

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Grudzień 2017, Elżbieta Gaździk

Ewidencja dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań zleconych

W związku z wątpliwościami dotyczącymi ujmowania dochodów uzyskiwanych z zadań zleconych prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. W jaki sposób należy księgować dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zarówno w księgach jednostki budżetowej, jak i w księdze budżetu? Jak ująć te operacje w powiązaniu z jednostkowym i zbiorczym sprawozdaniem Rb-27ZZ oraz jednostkowym sprawozdaniem urzędu Rb-27S (w części dotyczącej dochodów zakwalifikowanych do § 236)?
2. Czy dane uzupełniające do sprawozdania jednostkowego Rb-27ZZ muszą wynikać z ewidencji księgowej, czy też na podstawie wynikających z ewidencji księgowej danych dotyczących należności, zaległości i nadpłat można dokonać ich podziału na część należną budżetowi państwa i jednostce samorządu terytorialnego poza systemem księgowym?
3. Który punkt § 2 ust. 1 załącznika nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy zastosować do sporządzania sprawozdania Rb-27S z ww. dochodów?
4. Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób wypełniać kolumnę 9 ,,należności pozostałe do zapłaty – ogółem”?

Grudzień 2017, Małgorzata Iwaniec

Zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego rozszerzono o „Informację dodatkową”. Szczegółowo omawiamy sposób prezentowania danych w tej części sprawozdania.

Grudzień 2017, Janina Bielak
« poprzednia