Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Ewidencja zaangażowania w jednostce budżetowej

W styczniu 2018 r. jednostka budżetowa zawarła umowę na realizację usług utrzymania czystości w budynku stanowiącym siedzibę jednostki oraz na przynależnym do tego budynku terenie. Umowa ma obowiązywać od marca 2018 r. do lutego 2021 r. Wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu świadczonych usług zostało ustalone na 15 000 zł. Jednostka nie odlicza podatku VAT. Czy zaangażowanie wynikające z tej umowy podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r. jako zaangażowanie roku bieżącego, czy też odpowiednio jako zaangażowanie roku bieżącego i jako zaangażowanie lat przyszłych?

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Odpis na zfśs w jednostkach oświatowych

Ustalając wysokość odpisu na zfśs w jednostce oświatowej, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie zasad odnoszących się do poszczególnych grup pracowników. Inne zasady dotyczą bowiem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz byłych pracowników, którzy mimo przejścia na emeryturę lub rentę mają prawo do świadczeń z zfśs.

Lipiec 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Czerwiec 2018, Elżbieta Gaździk

Księgowanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków

W jaki sposób w ośrodku pomocy społecznej (OPS) oraz urzędzie gminy zaksięgować wydaną przez OPS decyzję o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe? W polityce rachunkowości gminy znajduje się następujący zapis: „Realizowane przez jednostkę dochody, stanowiące dochody budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (do których jednostka została zobowiązana przepisami prawa), ujmuje się w ewidencji jako zobowiązania i należności wobec tych budżetów. Ewidencji księgowej w budżecie dokonuje się na koncie 224 «Rozrachunki z budżetami». Szczegółowa ewidencja księgowa powinna umożliwić ustalenie należności i zobowiązań wobec poszczególnych budżetów oraz rodzajów realizowanych dochodów. W urzędzie gminy zobowiązania/należności z tytułu dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa ujmuje się na koncie 225 «Rozrachunki z budżetami»”.
Czy taki sposób księgowania np. nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego za lata ubiegłe jest prawidłowy? W jakich sprawozdaniach wykazywać te należności i zwroty?

Czerwiec 2018, Mieczysława Cellary

Rozliczenie kosztów inwestycji

W 2017 r. jednostka rozliczała inwestycję budowy placu zabaw. Protokół przyjęcia zawiera pozycje przedstawione w tabeli 1. Do § 6050 zaklasyfikowano następujące wydatki :

  • faktura za zabawki na plac zabaw – 80 000 zł,

  • faktura za usługę budowy placu zabaw – 65 140 zł,

  • nadzór inwestorski – 4110 zł,

  • przygotowanie umowy zgodnie z procedurą przetargową – 750 zł.

Łączną kwotę 150 000 zł zaksięgowano na koncie 080. Jak wycenić środek trwały i na jakie konta przeksięgować kwoty ujęte na koncie 080, aby rozliczyć inwestycję? Do wartości którego z elementów placu zabaw należy doliczyć wartość nadzoru inwestycyjnego i kosztów przygotowania umowy (4110 zł + 750 zł)? Czy część elementów inwestycji można zaksięgować na koncie 011, a część na koncie 013?

Czerwiec 2018, Elżbieta Gaździk

Środki dydaktyczne w ewidencji jednostek oświatowych

Sposób ewidencji środków dydaktycznych pozyskanych przez szkoły czy placówki oświatowe zależy od przyjętych w jednostce rozwiązań ewidencyjnych oraz źródeł finansowania tych składników majątku. Wyjaśniamy, jak należy ująć takie operacje w różnych sytuacjach występujących w praktyce jednostek oświatowych.

Czerwiec 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Maj 2018, Elżbieta Gaździk

Ewidencja kosztów wyżywienia w stołówce szkolnej

Ujęcie opłat za posiłki przygotowywane w stołówce szkolnej zależy od tego, czy opłaty te stanowią dochody jednostki budżetowej, czy też są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. Istotne znaczenie ma również prawidłowe rozliczenie podatku VAT, który może zostać naliczony od kwot wpłacanych przez personel szkoły.

Maj 2018, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Kwiecień 2018, Elżbieta Gaździk
« poprzednia