Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Październik 2017, Elżbieta Gaździk

Ewidencja oprogramowania i sprzętu komputerowego

Przyczyną wątpliwości związanych z ewidencją oprogramowania i sprzętu komputerowego jest wielość czynników decydujących o sposobie ich ujęcia – zależnym od wartości sprzętu czy charakteru jego powiązania z oprogramowaniem. Pytania pojawiają się także przy klasyfikowaniu wydatków na oprogramowanie podlegające jednorazowemu umorzeniu. Czy należy je uznać za zakup materiałów, usługi, czy też za opłatę?

Październik 2017, Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Wrzesień 2017, Elżbieta Gaździk

Ewidencja udziałów nabytych za wkład niepieniężny

Po przeczytaniu artykułu pani Elżbiety Gaździk „Ewidencja udziałów, dopłat i akcji w jst” chcielibyśmy prosić autorkę o ocenę poprawności zastosowanej przez nas ewidencji. Nasze miasto nabyło udziały w kwocie 1 000 000 zł w zamian za grunt, którego wartość księgowa wynosi 30 000 zł. Wartość udziałów (1 000 000 zł) zaksięgowaliśmy na kontach 030/800, natomiast aktualizację należności długoterminowych (970 000 zł) na kontach 073/030. W bilansie pokazujemy całą kwotę 1 000 000 zł. Czy takie ujęcie jest poprawne?

Wrzesień 2017, Elżbieta Gaździk

Przekazanie VAT należnego do gminy – ewidencja i klasyfikacja

Na koniec okresu w jednostce występuje VAT należny, ale wiele faktur sprzedażowych (około 80%) ma termin płatności przypadający w następnym miesiącu. Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy przekazać VAT należny do gminy – z klasyfikacji wydatków (§ 4530) czy też z klasyfikacji dochodów (czy właściwy będzie wówczas § 0830)? Jednostka osiąga jedynie dochody z tytułu wpływów z usług i odsetek.

Wrzesień 2017, Sławomir Heciak

Wartości niematerialne i prawne w świetle nowego KSR „Środki trwałe”

Najczęściej pojawiającą się w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych kategorią wartości niematerialnych i prawnych jest różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe. Istotnym problemem jest jego wycena i ewidencja, a w szczególności rozstrzygnięcie, czy stanowi ono odrębny składnik majątku, czy też zwiększa wartość sprzętu komputerowego.

Wrzesień 2017, Mieczysława Cellary

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania z rachunkowości budżetowej odpowiada Elżbieta Gaździk – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej.

Sierpień 2017, Elżbieta Gaździk

Wykazanie opłat na rzecz OPS w ewidencji i rejestrze sprzedaży

Podopieczny ośrodka pomocy społecznej (OPS) uregulował 5 lutego odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone na jego rzecz w styczniu. Czy i kiedy OPS powinien wystawić fakturę sprzedaży i ująć ją w rejestrze sprzedaży, skoro świadczenie usług opiekuńczych podlega zwolnieniu z VAT? Czy istnieje potrzeba zmiany dotychczasowego księgowania odpłatności?

Sierpień 2017, Iwona Surowiec

Ewidencja i klasyfikacja VAT objętego odwrotnym obciążeniem

Jednostka (zarząd dróg powiatowych) nie odlicza podatku naliczonego i nie prowadzi sprzedaży. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć należny VAT odwrócony – w § 4530 czy w paragrafie, w którym sklasyfikowano dokonany zakup (np. § 4210)? A może właściwym rozwiązaniem byłoby dokonanie zapisu ujemnego na koncie dochodów?

Sierpień 2017, Sławomir Heciak

Ujęcie elementów zespołu komputerowego w ewidencji i KŚT

Nabycie sprzętu komputerowego, a w szczególności jego części dodatkowych i peryferyjnych, często wiąże się z pytaniami o możliwość zakwalifikowania poszczególnych elementów jako odrębnych składników aktywów trwałych. Rozstrzygnięcie tego problemu wymaga odwołania się do treści ustaw, krajowych standardów rachunkowości i interpretacji organów podatkowych.

Sierpień 2017, Mieczysława Cellary
« poprzednia