Finanse publiczne

Strona główna » Dział - lista artykułów

Rachunkowość

Rozrachunki z kontrahentami w stanowisku KSR – definicja i wycena

Wytyczne stanowiska KSR w sprawie rozrachunków z kontrahentami, przy uwzględnieniu szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, mogą być stosowane również w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Ułatwią identyfikację i interpretację zdarzeń związanych z rozrachunkami, ich zakresem, wyceną, inwentaryzacją oraz prezentacją w sprawozdaniu finansowym.

Listopad 2019 , Bożena Rudnicka

VAT od dochodów z najmu w jednostce oświatowej

Jednostka oświatowa wynajmuje innym podmiotom salę gimnastyczną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dochody z tego tytułu są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Na ten rachunek wpływa zatem zapłata za faktury sprzedaży (opodatkowanej stawką 23%). Koszty utrzymania sali gimnastycznej (koszty energii, zużycia wody, zakupu środków czystości itd.) są pokrywane z budżetu.

Jak prawidłowo zaewidencjonować te transakcje, jeśli VAT należny wykazany w deklaracji VAT dotyczy dochodów własnych, a VAT naliczony wynika z faktur zakupu finansowanych z budżetu? W szczególności dotyczy to następujących operacji:

1) wystawienia faktury sprzedaży z tytułu wynajmu ze stawką 23% (rachunek dochodów własnych);

2) wpływu należności za fakturę sprzedaży (rachunek dochodów własnych);

3) przekazania VAT należnego do gminy (rachunek dochodów własnych);

4) księgowania faktur zakupowych, z których odliczono VAT (budżet lub rachunek dochodów własnych);

5) księgowania VAT należnego i naliczonego na koncie 225.

Do tej pory VAT był przekazywany do gminy z rachunku dochodów własnych bez pomniejszania o VAT naliczony. Czy jednostka powinna przekazać do gminy VAT wyszczególniony w deklaracji w pozycji „do zapłaty”? Jeśli tak, to w jaki sposób należy powiązać VAT z dochodów własnych z VAT odliczonym w budżecie? Jednostka nadrzędna nie wydała niestety procedur rozliczania VAT. W planie finansowym jednostki budżetowej nie wyróżniono też paragrafu dotyczącego tego podatku.

Listopad 2019 , Elżbieta Gaździk

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Listopad 2019 , Elżbieta Gaździk

Ewidencja księgowa i sprawozdawczość rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”

„Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” to rządowy program na lata 2019–2023, którego celem jest zapewnienie wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach podstawowych.

Październik 2019, Marta Banach

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Październik 2019, Elżbieta Gaździk

Rachunkowość budżetowa w okresie przejściowym

W przypadku sektora rządowego przy rozliczaniu dochodów i wydatków budżetu państwa występuje tzw. okres przejściowy. Do jego stosowania w księgach rachunkowych zostały zobowiązane państwowe jednostki budżetowe na podstawie § 4 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

Wrzesień 2019, Mieczysława Cellary

Aktywa i pasywa zfśs – ewidencja i inwentaryzacja

Kontynuując cykl artykułów poświęconych zfśs, w tym numerze koncentrujemy się na zasadach księgowania operacji gospodarczych związanych z funkcjonowaniem funduszu w tworzącej go jednostce oraz na sposobie i terminach inwentaryzowania aktywów i pasywów związanych z tym funduszem.

Wrzesień 2019, Elżbieta Gaździk

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ewidencja

Kontynuujemy omawianie stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR) w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, zwracając w tym artykule uwagę na zasady ewidencji skutków takiego przekształcenia.

Wrzesień 2019, Bożena Rudnicka

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania odpowiada Elżbieta Gaździk – specjalistka z zakresu rachunkowości budżetowej z wieloletnim doświadczeniem w pracy głównego księgowego jsfp.

Wrzesień 2019, Elżbieta Gaździk

Ewidencja dochodów z tytułu usług opiekuńczych

Księgowe ujęcie zdarzeń związanych z udzielaniem usług opiekuńczych ma wpływ na poprawność ewidencji gromadzonych z tego tytułu dochodów oraz prawidłowość sprawozdań Rb-27S i Rb-27ZZ. Najwięcej wątpliwości może budzić księgowanie dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, ponieważ część tych dochodów należy przekazać do budżetu państwa, a część do budżetu jst.

Lipiec - Sierpień 2019 , Marta Banach
« poprzednia