Finanse publiczne

Strona główna » Polecane książki » Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz
Zamów

Cena: 188,00zł

Koszt wysyłki: 0 zł

Opracowanie jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy wdrażającej w życie rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Autorzy w przystępny sposób przeanalizowali zapisy nowego aktu prawnego, kładąc szczególny nacisk na różnice w stosunku do obowiązujących przepisów regulujących przyznawanie świadczeń na rzecz rodziny. Precyzyjnie omó­wili przesłanki przyznania świadczenia i przedstawili sposób ustalania dochodu w różnorodnych sytuacjach – w rodzinie zastępczej lub tzw. rodzinie patchworkowej, w odniesieniu do dziecka pozostającego pod opieką, w przypadku osiąga­nia dochodu z gospodarstwa rolnego albo utraty dochodu.

W publikacji szczegółowo opisano postępowanie o przyzna­nie świadczenia – wraz ze wskazaniem zadań podmiotów w nim uczestniczących i finansujących projekt. Dużo uwagi poświęcono weryfikacji informacji zawartych we wnioskach, wywiadowi środowiskowemu i możliwym nadużyciom w zakresie wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia. Wytłumaczono także kwestie związane z nienależnym pobraniem świadczeń i zbiegiem prawa do świadczenia.

Czytelnik dowie się m.in., jak postępować w sytuacji, gdy:

  • złożony wniosek nie spełnia wymogów formalnych,
  • więcej niż jedna osoba występuje z wnioskiem o świadczenie na to samo dziecko i powołuje się na okolicz­ności pozwalające na wstępnym etapie sprawy stwierdzić zasadność wniosku,
  • już po udzieleniu świadczenia wychowawczego osoba uprawniona zmieni miejsce zamieszkania,
  • beneficjent nie udzielił wyjaśnień lub uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Ponadto Autorzy wyjaśnili model stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także obowiązki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie oraz członków ich rodzin.

Liczba stron: 288

AUTOR:

Paweł Daniel (red.) – doktor prawa, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego oraz postępo­wania administracyjnego.

Piotr Ławrynowicz – prawnik, starszy asystent sędziego w Wojewódz­kim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Wykładowca i autor szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa oświatowego, pomo­cy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, postępowania ad­ministracyjnego i egzekucyjnego. Doradca prawny rodzin zastępczych i autor publikacji z zakresu rodzicielstwa zastępczego. Członek Związku Dużych Rodzin Trzy+.

Arkadiusz Skomra – starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu procedury ad­ministracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz prawa administracyjnego.

Wydawnictwo PRESSCOM

ul. Krakowska 29

50-424 Wrocław

71 797 28 46
71 797 28 16