Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2017 » Rachunkowość » Ewidencja projektów współfinansowanych ze środków UE

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Małgorzata Iwaniec

Ewidencja projektów współfinansowanych ze środków UE

Plan kont służących do ewidencji rozliczeń związanych z wykorzystaniem środków UE jest uzależniony przede wszystkim od kategorii jednostki będącej beneficjentem. Istotne znaczenie dla ustalenia sposobu ewidencji mają również zapisy umowy o dofinansowanie i obowiązujące procedury oraz obowiązek zapewnienia identyfikacji poszczególnych operacji związanych z projektem.

W poprzednim numerze „Finansów Publicznych” szczegółowo omówiono pojęcie środków europejskich, budżet środków europejskich, zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (dalej: UE) oraz ich klasyfikację. Zagadnieniem nie mniej istotnym z punktu widzenia pracowników służb finansowo-księgowych jest ewidencja środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

Zasady przepływu środków europejskich

Ustawa o finansach publicznych (dalej: ufp) wprowadziła nowe rozwiązania, m.in. w zakresie przepływów finansowych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków europejskich. Od 1 stycznia 2010 r. wydatki na realizację takich programów i projektów to:

1) płatności – część odpowiadająca wkładowi środków europejskich (art. 186 pkt 2 ufp),
2) dotacja celowa – część odpowiadająca wkładowi krajowemu, współfinansowanie (zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 ufp dotacjami celowymi są m.in. środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich).

Za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich odpowiada Minister Finansów, zaś obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK). Płatność może być udzielana w formie zaliczki lub refundacji wydatków (o czym była mowa w poprzednim numerze „Finansów Publicznych”).

Ewidencja w różnego typu jednostkach

Do ww. rozwiązań w zakresie przepływu środków europejskich dostosowano zasady rachunkowości oraz plany kont w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).

W planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) zrezygnowano z wyodrębnienia strumieni pieniężnych, zatem środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki pochodzące z budżetu UE zalicza się do dochodów jst i ewidencjonuje na koncie 901 „Dochody budżetu”, w korespondencji z kontem 133 „Rachunek budżetu”. Środki te są księgowane przez samorządowe jednostki budżetowe w taki sam sposób jak pozostałe środki budżetowe. W planie kont dla budżetu państwa oraz państwowych jednostek budżetowych wyodrębniono natomiast konta służące do ewidencji wykonania budżetu środków europejskich.

[...]

Autorka jest specjalistą w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów jst, pracuje w urzędzie miejskim, ma tytuł CGAP.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.