Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2017 » Kadry i płace » Ubezpieczenie chorobowe

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Tomasz Głębocki

Ubezpieczenie chorobowe

Warunki podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, wysokość składki oraz zasady wypłaty świadczeń chorobowych zależą w dużej mierze od tego, czy ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy, czy też dobrowolny. W każdym z tych przypadków niedopełnienie przewidzianych prawem formalności przez ubezpieczonego bądź płatnika może skutkować niewypłaceniem należnych świadczeń.

Ubezpieczenie chorobowe to jeden z czterech rodzajów ubezpieczenia społecznego. Stanowi ochronę przed ryzykiem choroby czy macierzyństwa. W porównaniu z pozostałymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) ubezpieczenie chorobowe dotyczy stosunkowo wąskiej grupy osób, które podlegają mu obowiązkowo. Dla wielu osób ubezpieczenie to może mieć wyłącznie dobrowolny charakter.

Katalog ubezpieczonych

Katalog osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu zamieszczono w art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: usus). Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

1) pracownicy,
2) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
3) osoby odbywające służbę zastępczą.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić – na swój wniosek – wyłącznie te osoby, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (zob. przykład 1) z tytułu:

1) wykonywania pracy nakładczej;
2) wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz z tytułu współpracy z tymi osobami;
3) prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej prowadzeniu;
4) wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
5) posiadania statusu osoby duchownej.

Zasady ustalania składki

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe jest wyrażona w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. W aktualnym stanie prawnym stopa procentowa tej składki wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Składki na ubezpieczenie chorobowe finansują w całości (z własnych środków) sami ubezpieczeni. Płatnicy składek zajmują się natomiast obliczaniem, rozliczaniem oraz przekazywaniem składek (po ich potrąceniu ze środków ubezpieczonych) co miesiąc do ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, jednak nie stosuje się w tym przypadku ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 usus (zgodnie z tym przepisem roczna podstawa wymiaru składek w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

Ograniczenie wysokości podstawy wymiaru składek dotyczy jednak dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 20 ust. 3 usus podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu temu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.