Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2017 » Kontrola finansowa » Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Magdalena Jabłońska

Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zależą w dużej mierze od sposobu nawiązania z nimi stosunku pracy. W niektórych przypadkach konieczne jest podjęcie uchwały organu stanowiącego, w innych znaczenie mają jedynie przepisy rozporządzenia, a w jeszcze innych niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania.

Rys. B. Brosz

Pracownicy zatrudniani w jednostkach samorządu terytorialnego (dalej: jst) posiadają status pracownika samorządowego regulowany ustawą o pracownikach samorządowych (dalej: ups). Kwestie wynagradzania – zarówno władz, jak i pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych czy urzędów marszałkowskich – reguluje powołana ustawa, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej: rozporządzenie) oraz regulaminy wynagradzania obowiązujące w jednostkach. Ponadto pracownikom jst przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne regulowane ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 4 ups pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: wyboru, powołania lub umowy o pracę. W ramach wyboru wybierani i zatrudniani są:

1) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi;
2) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi;
3) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta);
4) w związkach jst: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi;
5) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.

Obowiązki z zakresu prawa pracy

Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty czy marszałka, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący odpowiednio rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę czy marszałka osoba zastępująca lub sekretarz. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu powiatu lub województwa wykonuje odpowiednio starosta powiatu i marszałek województwa.

Nieprawidłowości dotyczące ustalania wynagrodzeń

Nieprawidłowości związane z wynagrodzeniami pracowników samorządowych zostaną zaprezentowane w artykule przede wszystkim na przykładzie samorządu gminnego – wójta (burmistrza, prezydenta) oraz pracowników urzędu gminy.

Zatrudnienie na podstawie wyboru

Wynagrodzenie wójta (burmistrza, prezydenta), starosty powiatu i marszałka województwa ustala odpowiednio rada gminy, powiatu lub sejmik województwa w drodze uchwały. Zdarza się jednak, że organ stanowiący nie podejmuje stosownej uchwały pomimo wygaśnięcia mandatu poprzedniego włodarza i powstania nowego stosunku pracy z kolejnym wójtem.

[...]

Autorka jest pracownikiem regionalnej izby obrachunkowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.