Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2018 » Kontrola finansowa » Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Brosz o finansach

Luty 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister Finansów podpisał 18 kwietnia 2018 r. kolejne rozporządzenie zmieniające klasyfikację budżetową. Ponieważ duża część przepisów weszła w życie z mocą wsteczną, należy je prześledzić pod kątem zmian koniecznych do wdrożenia w danej jednostce. Jednostki samorządu terytorialnego muszą też odpowiednio dostosować uchwały budżetowe na rok 2018.

Rys. J. Jasińska-Psujek

Zmiany wprowadzone w klasyfikacji budżetowej są wynikiem jej dostosowania do nowych bądź znowelizowanych w ostatnim czasie przepisów prawa. W konsekwencji dodano lub zmieniono nazwy rozdziałów, umożliwiając tym samym klasyfikowanie środków dla nowo powstałych jednostek sektora finansów publicznych, oraz zlikwidowano rozdziały, w których były klasyfikowane środki zlikwidowanych jednostek. Ponadto utworzono rozdziały i paragrafy służące do klasyfikowania nowych podatków i opłat. Wprowadzone zmiany mają również związek z wdrożeniem reformy systemu oświaty, w szczególności dotyczą doprecyzowania brzmienia i objaśnień do już istniejących rozdziałów.

Jednostki samorządu terytorialnego mają trzy miesiące na dostosowanie uchwał budżetowych na 2018 rok do zmian klasyfikacji budżetowej wynikających z rozporządzenia.

Nowe regulacje generalnie wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2018 r., jednak część przepisów wchodzi w życie:

 • z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lutego 2018 r.;
 • z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 3 kwietnia 2018 r.;
 • 1 stycznia 2019 r.

Zmiany, które wchodzą w życie z mocą od 1 stycznia 2018 r.

W rozporządzeniu – z mocą od 1 stycznia 2018 r. – dodano nowe rozdziały i paragrafy, zlikwidowano paragrafy lub zmieniono objaśnienia do niektórych rozdziałów i paragrafów.

Dodane rozdziały

W rozporządzeniu dodano następujące rozdziały:

 • w dziale 730 „Nauka” – rozdział 73013 „Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki” wraz z objaśnieniami:
  W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • w dziale 750 „Administracja publiczna” – rozdział 75027 „Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”;
 • w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
– rozdział 75635 „Wpływy z podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych”;
– rozdział 75636 „Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich”;
 • w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wraz z objaśnieniami:
  W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum;
 • w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – rozdział 80312 „Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” wraz z objaśnieniami: W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
 • w dziale 855 „Rodzina” – rozdział 85515 „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego”.


Dodane paragrafy

W rozporządzeniu pojawiły się nowe paragrafy:

 • paragrafy dochodowe: 
– 024 „Wpływy z opłaty recyklingowej”;
– 101 „Dochody po zlikwidowanych państwowych funduszach celowych”;
 • paragraf wydatkowy – 603 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”;
 • w załączniku nr 7 do rozporządzenia – paragraf 425 „Zakup sprzętu i uzbrojenia” o treści:
425001 „Sprzęt informatyczny i łączności”
425002 „Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej”
425003 „Sprzęt medyczny”
425004 „Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia”
425005 „Pozostały sprzęt”.

[…]

Autorki są specjalistkami z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.