Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2019

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej

Analiza ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej pozwala przyjąć tezę, że praktycznie każda sfera działalności gminy może być przedmiotem skutecznego zapytania mieszkańca. W szczególności dotyczy to wydatkowania środków publicznych. Próby ograniczania tych uprawnień przez jednostki nie mają na ogół podstaw prawnych.

więcej »
Finanse Publiczne - Czerwiec 2019

Nienależne świadczenia z pomocy społecznej – egzekucja i odpowiedzialność

Postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej może być prowadzone przez właściwy organ nie tylko wobec zobowiązanego, ale również wobec jego następców prawnych. W określonych okolicznościach przepisy pozwalają także na udzielenie ulg w spłacie lub na odstąpienie od pobrania należności.

więcej »

Obcy środek trwały w jednostce budżetowej

Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej nie regulują zasad ewidencji obcych środków trwałych i gospodarowania tą kategorią aktywów. Również ustawa o rachunkowości nie zawsze precyzyjnie wyjaśnia te kwestie. Najwięcej wątpliwości budzi kwalifikacja i ewidencja ulepszeń oraz procedury towarzyszące inwentaryzacji.

więcej »

Podwyższenie przychodu emeryta – obowiązki informacyjne

Jednostka zatrudnia kilku emerytów na umowę o pracę. Czy w przypadku podwyższenia ich wynagrodzenia ponad dopuszczalne w ciągu roku kwoty przychodu należy informować o tym ZUS?

więcej »

Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o pomoc finansową na doposażenie i poprawę standardu istniejących stołówek szkolnych lub uruchomienie nowych. Trzeba pamiętać, że wydatki na cele programu mogą być realizowane tylko w ramach wydatków bieżących. Program zakłada też obowiązkowe zapewnienie wkładu własnego.

więcej »