Finanse publiczne

Strona główna » Czerwiec 2019 » Prawo » Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Marta Banach

Program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o pomoc finansową na doposażenie i poprawę standardu istniejących stołówek szkolnych lub uruchomienie nowych. Trzeba pamiętać, że wydatki na cele programu mogą być realizowane tylko w ramach wydatków bieżących. Program zakłada też obowiązkowe zapewnienie wkładu własnego.

Od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (dalej: program), który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie finansowego wsparcia w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (tzw. jadalni). Program przewiduje także wsparcie dla gmin, które będą udzielać pomocy w formie wydania posiłku lub produktów żywnościowych oraz wypłacać zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Beneficjentami pomocy mogą być zarówno dzieci i uczniowie, jak i osoby starsze. Program zastąpił dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z przekazanych gminom pieniędzy zostaną dofinansowane posiłki wydawane w stołówkach oraz dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność) i niebędącym w stanie samodzielnie przygotować sobie gorącego posiłku. Samorządy, które dowożą posiłki do wymienionych osób, mogą otrzymać dodatkowe 5% na pokrycie kosztów tego dowozu.

Program ma charakter modułowy – każdy z trzech modułów ma charakter indywidualny i jest kierowany do innego adresata (zob. tabela 1). Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a za realizację modułu 3 – Minister Edukacji Narodowej.

Ogólna kwota środków na realizację programu w całym okresie jego funkcjonowania (czyli w latach 2019–2023) wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Działania podejmowane w ramach modułu 3

12 lutego 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (dalej: rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3).

Pomoc udzielana w ramach modułu 3 jest skierowana do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W module 3 programu wyodrębniono dwa działania (zob. tabela 2). Należy podkreślić, że wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania. Ponadto każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie dla danej szkoły tylko raz w czasie realizacji programu.

  • Forma wsparcia i wkład własny

Organy prowadzące szkoły mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji celowej, a szkoły prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w formie dofinansowania.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane zapewnić wkład finansowy lub rzeczowy w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania. W przypadku wkładu rzeczowego wydatki z nim związane obejmują usługi lub wyposażenie, związane z realizowanym w ramach programu działaniem, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku. W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wkład własny nie jest wymagany.

Aby uzyskać dofinansowanie, organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.

Na realizację 3 modułu programu w latach 2019–2023 (zob. tabela 3) przewidziano kwotę 200 000 000 zł z budżetu państwa – po 40 000 000 w każdym roku funkcjonowania programu.

Wojewoda udziela organom prowadzącym szkoły dotację na podstawie umowy, o której mowa w art. 150 ustawy o finansach publicznych, a następnie przekazuje tym organom środki na realizację programu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku (w latach 2019–2023). Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w przywołanej ustawie.

[...]

Autorka jest ekonomistką, certyfikowaną księgową, wykładowcą, autorką wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.