Finanse publiczne

Strona główna » Grudzień 2017 » Kadry i płace » Prawo do wyrównania dodatku stażowego

Brosz o finansach

Luty 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Ewelina Gumienna

Prawo do wyrównania dodatku stażowego

Nierzadko zdarza się, że pracownicy już w trakcie trwania stosunku pracy dostarczają dodatkowe dokumenty, potwierdzające wcześniejsze okresy zatrudnienia lub inne okresy wpływające na staż pracy. Pracownicy działów kadr stają wówczas przed dylematem, w jaki sposób zaliczać te okresy i czy należy wyrównać wstecz wysokość należnego pracownikowi dodatku stażowego.

Pracownicy już w trakcie trwania stosunku pracy mogą dostarczyć do działu kadr dodatkowe dokumenty, które potwierdzają wcześniejsze okresy zatrudnienia lub w inny sposób wpływają na wymiar stażu pracy. Część osób stoi na stanowisku, że przeliczenia wysokości dodatku stażowego należy dokonać od dnia dostarczenia pracodawcy dodatkowych dokumentów, gdyż to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia swojego stażu pracy. Nie jest to jednak właściwe działanie, gdyż orzecznictwo sądowe wskazuje, że w przypadku złożenia przez pracownika dowodów pracowniczych z opóźnieniem powinno się wyrównać należne świadczenie do 3 lat wstecz.

Jakie dokumenty składa kandydat do pracy

W § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika postanowiono, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie można zażądać złożenia konkretnych dokumentów, w tym m.in. świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.

Uznaje się, że dodatkowo mogą to być świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik zamierza podjąć zatrudnienie w danej jednostce. Dostarczenie wskazanych dowodów jest niezbędne przy ustalaniu warunków zatrudnienia i szczególnych uprawnień pracowniczych kandydata do pracy. Dokumenty te decydują bowiem o wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy niezbędnym do ustalenia wysokości i terminu wypłaty dodatku stażowego czy nagrody jubileuszowej.

Dodatek stażowy dla pracowników samorządowych

W art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: uops) przyznano tej grupie zawodowej prawo do wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Są to zatem obligatoryjne składniki pensji pracowników zatrudnionych w jst.

Na podstawie art. 38 ust. 1 uops dodatek za wieloletnią pracę, potocznie zwany „dodatkiem stażowym”, przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

W świetle zapisów art. 38 uops do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, a także nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (do okresów tych wlicza się m.in. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, odbywania stażu z urzędu pracy, czynnej służby wojskowej, prowadzenia gospodarstwa rolnego).

Zasady wypłaty dodatku

Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłaty dodatku stażowego zostały zawarte w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wynika z nich, że dodatek ten jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, wypłata następuje, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, wypłata następuje już za dany miesiąc.

[...]

Autorka jest ekspertem z zakresu prawa pracy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.