Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2017 » Rachunkowość » Inwentaryzacja i księgi rachunkowe w likwidowanym gimnazjum

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Dorota Adamek-Hyska

Inwentaryzacja i księgi rachunkowe w likwidowanym gimnazjum

Gimnazjum zakończy działalność 31 sierpnia 2017 r. i wraz z początkiem nowego roku szkolnego zostanie przekształcone w szkołę podstawową. Czy zgodnie z ustawą o rachunkowości musimy przeprowadzić inwentaryzację na 31 sierpnia 2017 r., skoro ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w kwietniu 2016 r.? O czym jeszcze powinniśmy pamiętać w sytuacji likwidacji gimnazjum i przekształcenia go w szkołę podstawową?

Odpowiada: Dorota Adamek-Hyska

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zobowiązały jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) do podjęcia działań związanych z reorganizacją szkół samorządowych. Organ stanowiący jst prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić m.in. o przekształceniu gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub o włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Mienie, należności i zobowiązania likwidowanej jednostki

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) gimnazja są samorządowymi jednostkami budżetowymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jst, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jst. Działają na podstawie statutu określającego w szczególności ich nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ufp gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (z zastrzeżeniem odrębnych ustaw) są tworzone, łączone i likwidowane przez organy stanowiące jst. Likwidując jednostkę bud­żetową, organ stanowiący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Dopuszczalne jest postanowienie o pozostawieniu mienia bezpośrednio w gestii gminy, zbyciu go albo przekazaniu do dyspozycji innej gminnej jednostce organizacyjnej, np. funkcjonującej już szkole podstawowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ufp należności i zobowiązania likwidowanego gimnazjum przejmuje urząd odpowiedniej jst. Jednak i w tym przypadku organ, który dokonuje likwidacji gimnazjum, może także fakultatywnie zdecydować o przejęciu jego należności i zobowiązań przez inną lub nową jednostkę (szkołę podstawową).

Warto także dodać, że zgodnie z art. 49 ustawy o gospodarce nieruchomościami likwidacja gimnazjum sprawującego trwały zarząd nieruchomości powoduje jego wygaśnięcie, chyba że likwidacja następuje w wyniku przekształceń organizacyjnych. W tym ostatnim przypadku właściwy organ jst orzeka o:

1) wygaśnięciu zarządu przysługującego likwidowanemu gimnazjum albo
2) wygaśnięciu trwałego zarządu przysługującego likwidowanemu gimnazjum z równoczesnym ustanowieniem trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przekształceń lub na rzecz jednostek przejmujących zadania jednostki likwidowanej.

[...]

Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych, ekspertem z zakresu rachunkowości budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.