Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2017 » Budżet i podatki » Rozliczenie wpłaty i udzielanie ulg w spłacie odsetek za zwłokę

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Sebastian Bach

Rozliczenie wpłaty i udzielanie ulg w spłacie odsetek za zwłokę

W praktyce funkcjonowania organów podatkowych i działów finansowo-księgowych wciąż pojawiają się wątpliwości związane z prawidłowym rozksięgowaniem dokonanych przez podatników wpłat, zaokrąglaniem odsetek czy udzielaniem ulg w ich zapłacie. Wyjaśnienie problematycznych kwestii wymaga precyzyjnej analizy przepisów oraz odwołania się do interpretacji Ministerstwa Finansów.

Rys. B. Brosz

W poprzednim numerze „Finansów Publicznych” zaprezentowano podstawowe zagadnienia z zakresu naliczania odsetek za zwłokę. Kontynuując tę tematykę w kolejnym z cyklu artykułów, omówimy kwestie związane z prawidłowym rozliczeniem wpłaty, zaokrąglaniem odsetek oraz udzielaniem ulg w spłacie.

Proporcjonalne rozliczenie wpłaty

Prawidłowe rozksięgowanie dokonanych przez podatników wpłat, które nie wystarczają na pokrycie sumy zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę, wciąż budzi kontrowersje i stwarza problemy pracownikom jednostek sektora finansów publicznych (dalej: jsfp). Służby finansowo-księgowe muszą przede wszystkim pamiętać, że w takiej sytuacji organ podatkowy nie może zaliczyć dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na zaległość podatkową, gdyż to byłoby niekorzystne dla organu podatkowego. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że organ podatkowy nie może zaliczyć dokonanej wpłaty w pierwszej kolejności na odsetki, gdyż to byłoby z kolei niekorzystne dla podatnika. Wpłatę należy natomiast rozksięgować proporcjonalnie, zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op). Należy jednak wówczas pamiętać, że jeśli wcześniej doręczono podatnikowi upomnienie, wpłatę – przed jej proporcjonalnym rozksięgowaniem – zalicza się w pierwszej kolejności na koszty tego upomnienia (zob. ramka „Rozliczenie wpłaty...”).

Zaokrąglanie odsetek za zwłokę

W art. 63 § 1 op postanowiono, że podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, iż końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W art. 63 § 2 op zastrzeżono jednak, że zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. W art. 63 § 3 op wskazano natomiast, że przepisu o zaokrągleniach nie stosuje się do zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

Wydawać by się mogło, że tak nieskomplikowana sprawa jak zaokrąglanie odsetek za zwłokę nie powinna rodzić żadnych wątpliwości i sprawiać problemów pracownikom jsfp. Okazuje się jednak, że również w tej kwestii stosowanie przepisów ustawowych sprawia trudności.

Odsetki nieprzekraczające kwoty 8,70 zł

Pierwsza wątpliwość dotyczy tego, która z zasad ustanowionych przez ustawodawcę w op ma pierwszeństwo – ta z art. 54 § 1 pkt 5 op czy ta z art. 63 § 1 op. Według pierwszej z nich odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł. Według drugiej odsetki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Jak zatem postąpić, gdy kwota odsetek wynosi np. 8,60 zł – nie naliczać ich w ogóle czy zaokrąglić do 9 zł? Odpowiedź na pytanie jest prosta. Skoro ustawodawca postanowił w art. 54 § 1 pkt 5 op, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł, to w przypadku kwoty 8,60 zł odsetek nie naliczamy w ogóle, a zatem nie ma czego zaokrąglać.

[...]

Autor jest skarbnikiem i kierownikiem referatu finansowo-budżetowego gminy, szkoleniowcem służb finansowo-księgowych sektora publicznego, byłym pracownikiem RIO we Wrocławiu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.