Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2017 » Rubryki » Skarga na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie

Brosz o finansach

Wrzesień 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Grzegorz Karwatowicz

Skarga na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń beneficjentów korzystających z procedury wniesienia do WSA skargi na negatywne rozpoznanie protestu przeciw ocenie wniosku o dofinansowanie są popełniane przez nich błędy formalne. Wynikają one głównie z konstrukcji przepisów szczególnych, przewidujących krótkie terminy na wniesienie skargi i zobowiązujących do przedłożenia licznej dokumentacji.

Trwa perspektywa finansowa 2014–2020, a jednostki sektora finansów publicznych – jako wnioskodawcy – na bieżąco aplikują o środki z dofinansowania z funduszy UE. Składane wnioski o dofinansowanie podlegają szczegółowej weryfikacji, w tym formalnej, technicznej, merytorycznej, strategicznej. Jeżeli projekt zostanie oceniony pozytywnie (z sukcesem dla wnioskodawcy), ma możliwość uzyskania wsparcia. Nawet jeśli nie uzyska go bezpośrednio po zakończeniu procedury konkursowej, zachowuje szansę jako projekt oczekujący na liście rezerwowej. Jeżeli jednak przewidziane w dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcie (projekt) zostanie ocenione negatywnie, wnioskodawca nie ma szans na uzyskanie wsparcia z dofinansowania unijnego. W zależności od etapu, na którym projekt zostanie oceniony negatywnie, nie będzie on brał udziału w dalszych etapach oceny (gdy negatywna ocena zostanie przyznana na jednym z wcześniejszych etapów) lub nie zostanie zarekomendowany do dofinansowania (gdy negatywna ocena nastąpi na ostatnim etapie).

Wówczas jedyną możliwością uzyskania dofinansowania przez wnioskodawcę jest złożenie protestu przeciw negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa) wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, ma prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Podstawy do wniesienia skargi do WSA

Jeżeli złożony przez wnioskodawcę protest z powodu negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu zostanie uwzględniony, ocena projektu (w zakresie objętym sporem) zostanie przeprowadzona ponownie. Jeżeli jednak protest zostanie rozpoznany na niekorzyść wnioskodawcy, ten ma prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (dalej: WSA). Podstawą do podjęcia takiego działania jest art. 61 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który stanowi, że w sytuacji nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia – w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 – wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa). Komentując ten przepis, należy wskazać, że przesłanki do wniesienia skargi do WSA występują w trzech przypadkach, odpowiednio gdy:

1) protest nie zostanie uwzględniony,
2) protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia lub
3) ponowna ocena projektu będzie negatywna.

Regulacja odmienna od ogólnej

Formalną podstawą wniesienia skargi do WSA jest art. 3 § 3 ppsa, który reguluje, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. Ustawą szczególną, o której mowa w przypadku sądowoadministracyjnej kontroli negatywnego rozstrzygnięcia protestu przeciw negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie, jest ustawa wdrożeniowa. To jej przepisy zawierają tryb i zasady związane z wnoszeniem skarg do sądów administracyjnych, odpowiednio WSA jako sądu pierwszej instancji oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego jako sądu drugiej instancji.

[...]

Autor jest ekspertem w zakresie funduszy unijnych i zamówień publicznych, of counsel w GWW.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.