Finanse publiczne

Strona główna » Numer

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 

Prawidłowe gospodarowanie środkami zfśs

Jak prawidłowo gospodarować środkami zfśs i nie dyskryminować uprawnionych do korzystania z funduszu? Jak ustalić sytuację materialną pracownika i jakie składniki wliczać do dochodów jego rodziny? W jakich okolicznościach można dokonać potrąceń ze świadczeń przyznanych z funduszu? Jakie błędy w administrowaniu środkami zfśs najczęściej popełniają pracodawcy?

więcej »

Ewidencja zaangażowania w jednostce budżetowej

W styczniu 2018 r. jednostka budżetowa zawarła umowę na realizację usług utrzymania czystości w budynku stanowiącym siedzibę jednostki oraz na przynależnym do tego budynku terenie. Umowa ma obowiązywać od marca 2018 r. do lutego 2021 r. Wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu świadczonych usług zostało ustalone na 15 000 zł. Jednostka nie odlicza podatku VAT. Czy zaangażowanie wynikające z tej umowy podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r. jako zaangażowanie roku bieżącego, czy też odpowiednio jako zaangażowanie roku bieżącego i jako zaangażowanie lat przyszłych?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2018

Zwrot bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości a rozliczenie VAT

Czy roszczenie o zwrot bonifikaty od zbywanej nieruchomości powoduje zmianę jej ceny i zobowiązuje jst do zmiany podstawy opodatkowania VAT, a w konsekwencji – wystawienia faktury korygującej? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz obowiązującej linii interpretacyjnej organów podatkowych.

więcej »

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty w banku spółdzielczym przez nadzorowany SPZOZ na rozbudowę budynku przychodni. Umowa poręczenia do łącznej kwoty 7 200 000 zł, obejmująca nominalną wartość spłat kredytu i oprocentowania od udzielonego kredytu, została podpisana w kwietniu 2018 r. Zobowiązanie ma być spłacane do 2024 r. Jak prawidłowo wykazywać potencjalne zobowiązania z tego tytułu w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych, sporządzanych za poszczególne okresy sprawozdawcze?

więcej »
Finanse Publiczne - Lipiec 2018

Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych po śmierci dłużnika

Śmierć dłużnika nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. Sytuacja wierzyciela i następców prawnych będzie uzależniona od tego, na jakim etapie postępowania sądowego bądź egzekucyjnego takie zdarzenie nastąpi. Kwestię tę szczegółowo regulują przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

więcej »