Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec 2018 » Rachunkowość » Ewidencja zaangażowania w jednostce budżetowej

Brosz o finansach

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Elżbieta Gaździk

Ewidencja zaangażowania w jednostce budżetowej

W styczniu 2018 r. jednostka budżetowa zawarła umowę na realizację usług utrzymania czystości w budynku stanowiącym siedzibę jednostki oraz na przynależnym do tego budynku terenie. Umowa ma obowiązywać od marca 2018 r. do lutego 2021 r. Wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu świadczonych usług zostało ustalone na 15 000 zł. Jednostka nie odlicza podatku VAT. Czy zaangażowanie wynikające z tej umowy podlega ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r. jako zaangażowanie roku bieżącego, czy też odpowiednio jako zaangażowanie roku bieżącego i jako zaangażowanie lat przyszłych?

Odpowiada: Elżbieta Gaździk

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ewidencja księgowa jednostek budżetowych powinna obejmować wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków. Do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – służą konta:

  • 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”;
  • 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.

Wymienione konta są kontami pozabilansowymi, na których obowiązuje zasada jednostronnego zapisu, chyba że system finansowo-księgowy stosowany przez jednostkę wymaga zapisu dwustronnego. W takim przypadku jednostka powinna utworzyć techniczne konto pozabilansowe, które umożliwi jej dokonanie zapisów związanych z zaangażowaniem. Jednostka winna również wprowadzić odpowiednie zapisy w tej sprawie w swojej polityce rachunkowości.

Szczegółowa ewidencja zaangażowania wydatków – zarówno tych dotyczących roku bieżącego, jak i lat przyszłych – jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków. 

Konto 998 

Konto 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn tego konta ujmuje się:

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma tego konta ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

[...]

Autorka jest zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, główną księgową samorządowej jednostki budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.