Finanse publiczne

Strona główna » Lipiec - Sierpień 2019 » Kontrola finansowa » Sporządzanie sprawozdań Rb-70 w praktyce

Brosz o finansach

Rys. B.Brosz

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Mateusz Bieniek

Sporządzanie sprawozdań Rb-70 w praktyce

Ustalając stan zatrudnienia oraz kwoty wynagrodzeń wykazywane w sprawozdaniu Rb-70, należy pamiętać, że istnieją grupy zatrudnionych, których nie uwzględnia się w tych wyliczeniach. Podstawą prawidłowej prezentacji danych jest odpowiednio rozbudowana ewidencja księgowa oraz współpraca z komórkami kadrowymi dysponującymi informacjami o zatrudnieniu.

Rys. B. Brosz

Wśród wielu obowiązków sprawozdawczych, jakie zostały nałożone na państwowe jednostki budżetowe, można wymienić również sporządzanie sprawozdań Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Jest to specyficzny rodzaj sprawozdania, ponieważ łączy elementy związane z otoczeniem organizacyjno-administracyjnym jednostki oraz te typowe dla sprawozdawczości budżetowej, czyli mające charakter finansowo-księgowy.

Sprawozdania Rb-70 są sporządzane przez kierowników państwowych jednostek budżetowych oraz uczelni publicznych.

Szczegółowość sprawozdań

Poszczególne kwoty wykazywane w sprawozdaniu Rb-70 prezentuje się według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (nie ma potrzeby uszczegółowiania danych w rozbiciu na konkretne paragrafy). Dodatkowo informacje ujmowane w sprawozdaniu grupuje się według statusu zatrudnienia. Należy przy tym zauważyć, że państwowe jednostki organizacyjne nie uwzględniają osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych oraz robót publicznych (na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne).

Elementy formalne sprawozdania

Na formularzu sprawozdania wykazuje się oczywiście wiele standardowych danych, takich jak:

1) nazwa i adres jednostki sprawo­zdawczej;
2) adresat sprawozdania;
3) wskazanie okresu sprawozdawczego (na marginesie należy dodać, że dane za kolejne okresy wykazuje się rosnąco);
4) numer identyfikacyjny REGON;
5) symbol części budżetowej;
6) symbol statystyczny województwa;
7) oznaczenie podległych dysponentów.

Dodatkowo należy określić odpowiednią formę organizacyjno-prawną jednostki oraz rodzaj zadania.

Wyróżnia się dwa symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno-prawnych:

– 020 dla jednostek budżetowych;
– 050 dla uczelni publicznych.

Do wskazywania rodzaju zadania służą natomiast litery:

– A dla podstawowej działalności jednostki;
– B dla osób zatrudnionych do prac interwencyjnych i robót publicznych.

Grupowanie danych

Dane zawarte w sprawozdaniu Rb-70 należy wykazywać odrębnie dla różnych grup charakteryzujących się określonym statusem zatrudnienia. W ramach tych grup znajdują się:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;
3) członkowie korpusu służby cywilnej;
4) etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
5) sądowi kuratorzy zawodowi;
6) eksperci, asesorowie i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego RP; 
7) asesorowie prokuratorscy i sądowi; 
8) funkcjonariusze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej;
9) sędziowie i prokuratorzy;
10) żołnierze i funkcjonariusze;
11) etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;
12) pracownicy Rządowego Centrum Legislacji;
13) członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej;
14) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej;
15) członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;
16) referendarze sądowi;
17) asystenci sędziów i prokuratorów;
18) specjaliści opiniodawczy zespołów sądowych specjalistów.

Ponieważ przedstawiony katalog grup pracowników jest dość szeroki, jednostka musi prowadzić odrębną ewidencję księgową (w tym sporządzać odrębne listy płac) według poszczególnych statusów zatrudnienia. Tylko wówczas może uzyskać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania i zaprezentować je w sposób rzetelny i prawidłowy.

Planowane i wykonane zatrudnienie

Sprawozdanie Rb-70, podobnie jak inne sprawozdania budżetowe, prezentuje zarówno planowane, jak i wykonane wartości budżetowe.

Wśród danych dotyczących planu (po zmianach) jednostka sprawo­zdawcza wykazuje – w ujęciu średnio­rocznym – planowane zatrudnienie, w związku z którym otrzymała środki na wynagrodzenia osobowe (bez osób zatrudnionych poza granicami kraju), w tym również środki przyznane na zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia. Dysponenci części budżetowych wykazują te dane z dokładnością do osoby, a dysponenci pozostałych stopni oraz kierownicy uczelni publicznych – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[...]

Autor jest głównym księgowym w państwowej jednostce budżetowej, byłym zastępcą skarbnika w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.