Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2017 » Rachunkowość » Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Brosz o finansach

Luty 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Janina Bielak

Nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Nowe przepisy zmieniają wzory i zasady sporządzania sprawozdań finansowych, modyfikują reguły tworzenia planu kont oraz wprowadzają korekty w sposobie ujmowania zdarzeń na wielu kontach.

Rys. B. Brosz

Minister Rozwoju i Finansów podpisał 13 września 2017 r. rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud­żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetu, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud­żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie z 13 września 2017 r.). Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., a jego przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawo­zdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Zastępuje ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie z 5 lipca 2010 r.).

Uzasadnienie dla wprowadzenia zmian

Dokonanie zmian w przepisach o rachunkowości było uzasadnione:

1) koniecznością dostosowania zasad rachunkowości do zmienionych przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst) wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw;
2) potrzebą dostosowania postanowień rozporządzenia w obszarach wskazanych przez jednostki stosujące te przepisy;
3) realizacją wniosków de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli;
4) koniecznością podjęcia działań służących realizacji celów wynikających z przyszłej planowanej harmonizacji rachunkowości sektora publicznego w całej Unii Europejskiej, polegającej na opracowaniu i wdrożeniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (EPSAS);
5) potrzebą zastosowania zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

Konsekwencje wprowadzenia definicji jednostki nadrzędnej

W § 2 pkt 4 rozporządzenia z 13 września 2017 r. zdefiniowano pojęcie jednostki nadrzędnej. Zgodnie z tym przepisem przez jednostkę nadrzędną rozumie się jednostkę obsługującą organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę budżetową lub któremu ta jednostka podlega.

Wprowadzenie tej definicji wiąże się ze zmianami porządkującymi kwestie sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostkowych i łącznych, o których mowa w § 27 i § 34 rozporządzenia. Jak wskazuje wprowadzona definicja, pojęcie jednostki nadrzędnej odnosi się tylko do jednostek obsługujących dysponentów części budżetowych. To właśnie te jednostki sporządzać będą łączne sprawozdania finansowe państwowej jednostki budżetowej. Sprawozdania te będą obejmować sprawozdanie jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowych oraz sprawozdania jednostek nadzorowanych przez ten organ lub jednostek, które mu podlegają.

Powyższe oznacza, że jednostka obsługująca dysponenta środków bud­żetowych drugiego stopnia nie jest jednostką nadrzędną, a jej sprawo­zdanie jako jednostki nadzorowanej (podległej) będzie włączane bezpośrednio do sprawozdania łącznego, tak jak jednostkowe sprawo­zdania finansowe sporządzane przez jednostki obsługujące dysponenta trzeciego stopnia. Jednostka obsługująca dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia nie będzie zatem zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego.

[...]

Autorka jest biegłym rewidentem, doradcą ekonomicznym w Departamencie Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.