Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2018 » Rachunkowość » Rachunek VAT dla urzędu jst – ewidencja podzielonej płatności

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Lucyna Hanus

Rachunek VAT dla urzędu jst – ewidencja podzielonej płatności

Konsekwencją zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przez podatników VAT, którzy są nabywcami towarów lub usług świadczonych przez jst, są operacje pieniężne na bankowych rachunkach VAT. Sposób ewidencjonowania tych operacji na kontach budżetu jst oraz samorządowych jednostek budżetowych powinien zostać określony przez organ wykonawczy jst i stosowany przez jednostki objęte centralizacją podatku VAT.

Rys. M. Łaszczyk

Na mocy nowelizacji1, która weszła w życie 1 lipca 2018 r., przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), często zwanego split payment, zostały wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), ustawy Prawo bankowe (dalej: pr. bank.), ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, ustawy o rachunkowości (dalej: uor) oraz ustawy o usługach płatniczych. 

Zasady ewidencji na rachunkach VAT utworzonych w celu umożliwienia stosowania MPP powinny zostać opisane przez jednostki w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. 

Mechanizm podzielonej płatności 

Podatnicy VAT, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować MPP (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Zastosowanie MPP polega na tym, że: 

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (dalej: SKOK), dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

Zapłata z zastosowaniem MPP jest dokonywana przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub SKOK. W komunikacie podatnik wskazuje m.in. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w MPP, oraz kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto2

W celu uproszczenia zasad ewidencji operacji pieniężnych i wewnętrznych rozliczeń dotyczących centralizacji VAT celowe jest ograniczenie stosowania MPP, np. poprzez przyjęcie zasady, że tylko w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (dalej: jst) – w celu wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT – mogą być opłacane zobowiązania w ramach MPP z wykorzystaniem komunikatu przelewu. 

Rachunek VAT 

Ustawodawca wprowadził znaczne ograniczenia w dysponowaniu środkami na rachunku VAT, ponieważ z założenia rachunek ten ma służyć do realizacji płatności przy wykorzystaniu MPP. Niezależnie od podmiotu prowadzącego rachunki VAT (bank lub SKOK) oraz nazwy rachunku sformułowanej w przepisach (rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek członka SKOK) są one prowadzone na tych samych zasadach.

W art. 62b pr. bank. wskazano zamknięty katalog sytuacji, w których może nastąpić uznanie i obciążenie rachunku VAT, co dla posiadacza rachunku VAT oznacza, że nie jest możliwe dowolne wykorzystanie tych środków. Ograniczenia w dysponowaniu środkami na rachunku VAT nie dotyczą państwowych jednostek budżetowych posiadających rachunki VAT do rachunków rozliczeniowych (art. 108b ust. 6 ustawy o VAT). 

Operacje na rachunku VAT 

Podstawową cechą rachunku VAT jest ograniczony dostęp jego posiadacza do środków pieniężnych na nim zgromadzonych. Uznawanie i obciążenie tego rachunku może być dokonywane wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułów wskazanych w art. 62b pr. bank. (zob. ramka „Operacje...”). 

[...]

Autorka jest prezesem RIO we Wrocławiu, ekspertem z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.