Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2018 » Budżet i podatki » Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Aleksander Gniłka

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Bardzo często pracodawcy, aby uatrakcyjnić warunki pracy, oferują pracownikom różnego typu bonusy. Jednym z nich jest samochód służbowy z możliwością wykorzystywania go również do celów prywatnych. Niejednokrotnie problemem okazuje się wówczas rozdzielenie celów prywatnych i służbowych oraz ustalenie wysokości przychodu podatkowego pracownika.

Rys. B. Brosz

Udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego, który może być jednocześnie wykorzystywany do celów prywatnych, jest dość powszechną praktyką – zarówno w sferze budżetowej, jak i pozabudżetowej. Widząc ten trend, ustawodawca z początkiem 2015 r. wprowadził nowe regulacje dotyczące zasad wyznaczania wartości przychodu z tytułu wykorzystania samochodu służbowego na potrzeby prywatne pracownika. Celem tych zmian miało być ułatwienie określania tego przychodu oraz wyeliminowanie ryzyka podatkowego związanego z poprzednio obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Dla przypomnienia należy wskazać, że do końca 2014 r. – na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) – wartość nieodpłatnego świadczenia polegającego na udostępnieniu samochodu służbowego do celów prywatnych była ustalana przez pracodawców według: 

1) cen stosowanych wobec innych odbiorców – jeżeli przedmiotem świadczenia były usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy udostępniającego samochód służbowy, lub 
2) cen zakupu – jeżeli przedmiotem świadczenia były usługi zakupione, lub 
3) cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku (z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia) – w pozostałych przypadkach. 

Zgodnie z tym zapisem pracodawcy w celu dokładnego określenia wartości nieodpłatnego świadczenia zmuszeni byli do szczegółowego ustalania wysokości przychodu z tego tytułu, m.in. poprzez prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu służbowego wykorzystywanego również do celów prywatnych. 

Ustalanie wysokości przychodu pracownika 

Od 1 stycznia 2015 r. w art. 12 ust. 2a i 2b updof ustanowiono, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3; 
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. 

Jednocześnie zagwarantowano, że w przypadku gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych powyżej kwot. 

W przypadku gdy świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, przychód pracownika jest niższy i stanowi różnicę pomiędzy wartością określoną w ustawie (odpowiednio 250 zł lub 400 zł) a faktyczną odpłatnością ponoszoną przez pracownika. 

Pojęcie wykorzystywania do celów prywatnych 

Ponieważ nowe przepisy nie definiują, czym jest korzystanie z samochodu służbowego na potrzeby prywatne, pracodawca nadal musi sam rozstrzygać, do jakich celów jego pracownik wykorzystuje samochód. 

[…]

Autor jest doradcą podatkowym, prezesem zarządu w Tax Support Center Sp. z o.o. we Wrocławiu, wykładowcą, szkoleniowcem, autorem licznych publikacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.