Finanse publiczne

Strona główna » Listopad 2018 » Budżet i podatki » Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki nią finansowane

Brosz o finansach

Lipiec - Sierpień 2019

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Marcin Binaś

Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami i wydatki nią finansowane

Choć ustawodawca wskazał, że w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, to jednocześnie sformułował przepisy szczególne dotyczące naliczania tej należności. Pewną komplikacją mogą być także regulacje dotyczące wyznaczenia organu egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać, tworząc procedury windykacji opłaty w gminie.

Rys. B. Brosz

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg) ustawodawca nie zdecydował się uregulować wprost zasad udzielania preferencji w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W art. 6q ust. 1 ucpg zawarł natomiast odesłanie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op), w tym jej art. 67a, które stosuje się w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami. Należy jednak uwzględnić przy tym poniższe wyjątki: 

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w przeciwieństwie do kwot zobowiązań podatkowych) nie podlega zaokrągleniu; 
2) w przypadku złożenia korekty lub nowej deklaracji, których skutkiem jest zmniejszenie kwoty zobowiązania z tytułu tej opłaty, nie stwierdza się nadpłaty za te miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona. 

W zakresie nadpłaty wypowiadał się m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z 14 marca 2017 r. (I SA/Gl 1250/16), w którym sąd wyjaśnił: stwierdzenie nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwe jest jedynie, gdy usługa odbierania odpadów komunalnych nie została wykonana. W rachubę wchodzi tu w zasadzie tylko sytuacja, kiedy nie dojdzie do wykonania usługi odbioru odpadów. Przede wszystkim jest to sytuacja, gdy gmina nie zapewniła realizacji tej usługi, a więc uchybiła obowiązkowi wynikającemu z art. 6c ust. 1 u.c.p.g.

Preferencje w zapłacie 

We wspomnianym wcześniej art. 67a op ustawodawca przewidział możliwość udzielenia jednej z następujących preferencji: 

1) umorzenie zaległego zobowiązania, czyli tylko takiej opłaty, która stanowi zaległość podatkową (rozumianą jako kwotę opłaty niezapłaconą w terminie określonym przez organ stanowiący gminy w podjętej uchwale); 
2) odroczenie terminu zapłaty zobowiązania lub zaległości; 
3) rozłożenie na raty zapłaty zobowiązania bieżącego lub stanowiącego zaległość. 

Odnosząc się do pierwszej z wymienionych preferencji, należy wskazać, że o woli podmiotu ubiegającego się o umorzenie organ dowiaduje się w dniu, w którym w jego siedzibie zostaje złożony wniosek w tym zakresie, i to właśnie data złożenia tego wniosku – w zestawieniu z terminem zapłaty obowiązującym na podstawie podjętej uchwały organu stanowiącego – wpływa wprost na dalsze czynności organu. Wskazał na to również WSA w Gdańsku w wyroku z 9 czerwca 2015 r. (I SA/ Gd 599/15), wyjaśniając, że: organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową lub odmówić jej umorzenia tylko wówczas, gdy zaległość ta istnieje w chwili złożenia wniosku. Jeżeli zaległość nie istnieje w tym momencie, to organ winien umorzyć postępowanie jako bezprzedmiotowe. 

Ważny interes podatnika i interes publiczny 

Ustawodawca – poza określeniem rodzajów preferencji – wskazał również, że przed podjęciem decyzji w konkretnej sprawie organ powinien na podstawie zebranego materiału stwierdzić, czy w sprawie tej wystąpiła jedna z dwóch przesłanek: ważny interes podatnika lub interes publiczny. Wymieniając te przesłanki, ustawodawca nie sformułował jednak ich legalnych definicji w powszechnie obowiązujących przepisach. W konsekwencji pojęcia te są nieprecyzyjne – ich definicję próbowały ustalić sądy administracyjne. Z uwagi na liczbę wydanych rozstrzygnięć autor wskazuje na te wyroki, które najpełniej oddają istotę omawianych terminów (zob. ramka „Definicje…”). 

[…]

Autor jest specjalistą w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.