Finanse publiczne

Strona główna » Luty 2009 » Kontrola finansowa » Sprawozdanie F-03

Brosz o finansach

Czerwiec 2018

Polecamy

Książki

Publikacje wydawane w ramach Biblioteki Finanse Publiczne oraz Biblioteki Administracja Publiczna to profesjonalne i praktyczne opracowania podejmujące zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej. więcej »

 
Magdalena Rypińska

Sprawozdanie F-03

Jednym z pierwszych sporządzanych na początku każdego roku budżetowego sprawozdań statystycznych jest sprawozdanie F-03, czyli sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych.

Środkami trwałymi, w myśl ustawy o rachunkowości (our), są rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor zalicza się do nich w szczególności m.in.: grunty, budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy.

Specyfika środków trwałych w sektorze finansów publicznych

W jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp) oprócz przepisów uor obowiązują też przepisy szczególne, które kwestię środków trwałych regulują nieco inaczej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont w jednostkach budżetowych środki trwałe dzieli się na środki trwałe ujmowane na koncie 011 i pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013.

Środki trwałe (konto 011) to własne lub otrzymane w trwały zarząd bądź nieodpłatne użytkowanie składniki majątku służące do działalności podstawowej lub finansowo wyodrębnionej, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż jeden rok.

Pozostałe środki trwałe (konto 013) to środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany oraz inwentarz żywy, bez względu na ich wartość początkową, a także te składniki majątku, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (obecnie wartość ta wynosi 3.500 zł).

[...]

Autorka jest kierownikiem finansowym w państwowej jednostce budżetowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.
Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.